ด้านภูมิศาสตร์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ตั้งอยู่ ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : โทรสาร : 045-810561 Website http://www.ssk4.go.th

รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอเบญจลักษ์  

     พื้นที่ใกล้เคียงที่มีเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 มีดังนี้

ทิศเหนือ จรดอำเภอน้ำเกลี้ยง และ อำเภอโนนคูณ

ทิศใต้ จรดประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย

ทิศตะวันออก จรดอำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำขุ่น และ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันตก จรดอำเภอภูสิงห์ อำเภอไพรบึง อำเภอขุขันธ์ และอำเภอพยุห์

     ด้านการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีโรงเรียนในสังกัด 4 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 209 โรง

Loading

Scroll to Top