กลุ่มอำนวยการ

นายพลกฤต บุตรอุดม
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นายยุทธพงษ์ มิ่งขวัญ
นักจัดการงานทั่วไป
นางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายกัลญศักดิ์ รัตนาฆพิมพ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายสุวัฒนา จารุวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรารัตน์ ลาธุลี
นักจัดการงานทั่วไป
นายศักดิ์นรินทร์ เกษหงษ์
ช่างพัสดุ 4
นางสาวอัญชลี ศรีไหม
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวนิภาพร ศรีไหม
พนักงานทำความสะอาด
นางนารีรัตน์ ตีเงิน
พนักงานทำความสะอาด
นายเสฎฐพล คันศร
นักการภารโรง
นายเฉลิมพล พงษ์พยุหะ
นักการภารโรง
นายประพฤติชอบ คามินทร์
ยามรักษาความปลอดภัย
นายอุทิศ ปิติ
ยามรักษาความปลอดภัย
Scroll to Top