คำชี้แจง…
             ช่องทางการร้องเรียนนี้มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสโดยข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับของทางราชการ
ดังนั้น จึงขอให้ท่านกรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล จริงและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Scroll to Top