คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ

คำอธิบาย…คลิ้กชื่อเพื่อดูคู่มือการปฏิบัติงาน

นายพลกฤต บุตรอุดม
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
นายยุทธพงษ์ มิ่งขวัญ
นักจัดการงานทั่วไป
นางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุภัชญา สาวันดี
นักประชาสัมพันธ์
นายกัลญศักดิ์ รัตนาฆพิมพ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายสุวัฒนา จารุวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววริญญา โพธิ์กระสังข์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรารัตน์ ลาธุลี
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไ...
นางสาวนิภาพร ศรีไหม
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พนักงานทำความสะอาด
นางนารีรัตน์ ตีเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวอัญชลี ศรีไหม
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พนักงานทำความสะอาด
นางสาววรรณฤดี มะลัย
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พนักงานพิมพ์ดีด
นายเสฎฐพล คันศร
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
นักการภารโรง
นายเฉลิมพล พงษ์พยุหะ
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
นักการภารโรง
นายประพฤติชอบ คามินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ยามรักษาความปลอดภัย
นายอุทิศ ปิติ
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ยามรักษาความปลอดภัย
Scroll to Top