การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
จะขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ให้แก่โรงเรียนขนาดกลาง เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 7,014 โรง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

 1. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121-300 คน
 2. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนสำหรับโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 3. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561
 4. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงขอให้โรงเรียน
ขนาดกลางตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ กรอกข้อมูลความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ
การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านเว็บไซด์ www.techno.bopp.go.th/sch_comp  ภายในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 นี้

รายละเอียด

 • หมวดหมู่ : หนังสือราชการจาก สพป.
 • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
 • วันที่โพส: 12 ธันวาคม 2561
 • ผู้เข้าชม : 364 คน
 • จำนวนดาวน์โหลด : 378 ครั้ง
 • ประเภทไฟล์ : pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.255 MB
 • ไฟล์เอกสาร :