แผนที่ตั้งทั้งหมดของหน่วยงานGIS สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อำเภอที่รับผิดชอบ
#
อำเภอ
จำนวนโรงเรียน
1 กันทรลักษ์ 98
2 ขุนหาญ 61
3 ศรีรัตนะ 26
4 เบญจลักษ์ 25
โรงเรียนในสังกัด
#
รหัส
ชื่อโรงเรียน
แผนที่
เส้นทาง
1 1033530138 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2 1033530139 บ้านกระบี่
3 1033530140 บ้านขะยูง
4 1033530141 บ้านขนา
5 1033530142 บ้านแก
6 1033530143 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
7 1033530144 บ้านหนองหญ้าลาด
8 1033530145 บ้านสว่าง
9 1033530147 บ้านไฮ(วันครู 2503)
10 1033530148 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
11 1033530149 บ้านโนนสูง
12 1033530150 บ้านระโยง
13 1033530151 บ้านจำนรรจ์
14 1033530152 บ้านโนนจิก
15 1033530153 บ้านกระแชงใหญ่
16 1033530154 บ้านชำเบ็ง
17 1033530155 บ้านหนองทา
18 1033530156 บ้านตระกาศขอนแก่น
19 1033530157 บ้านโคกวิทยา
20 1033530158 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
21 1033530159 บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
22 1033530160 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
23 1033530161 บ้านนาไพรงาม
24 1033530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
25 1033530163 บ้านหนองกระทิง
26 1033530164 บ้านหินวิทยา
27 1033530165 บ้านท่าพระตระกาศ
28 1033530166 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
29 1033530167 บ้านเดียง(พลีศึกษา)
30 1033530168 บ้านสังเม็ก
31 1033530169 บ้านไหล่ดุมตาเหมา
32 1033530170 บ้านทุ่งโพธิ์
33 1033530171 บ้านโนนคำแก้ว
34 1033530172 บ้านโนนแสนสุข
35 1033530173 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
36 1033530174 บ้านบึงมะลู
37 1033530175 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
38 1033530176 บ้านตาแท่น
39 1033530177 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
40 1033530178 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)
41 1033530179 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
42 1033530180 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
43 1033530181 บ้านภูมิซรอล
44 1033530182 ไทยรัฐวิทยา 27
45 1033530183 บ้านหนองเม็กพิทยา
46 1033530184 บ้านเสาธงชัย
47 1033530185 บ้านโศกขามป้อม
48 1033530186 บ้านพรทิพย์
49 1033530187 บ้านด่าน
50 1033530188 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
51 1033530189 บ้านโคก(อสพป.32)
52 1033530190 บ้านปะทาย
53 1033530191 บ้านผือ
54 1033530192 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
55 1033530193 บ้านร่องตาซุน
56 1033530194 บ้านจานเลียว
57 1033530195 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
58 1033530196 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
59 1033530197 บ้านโนนเปือย
60 1033530198 บ้านรุงสมบุรณ์
61 1033530199 เกษตรประชาตาทวด
62 1033530200 บ้านโดนอาว
63 1033530201 บ้านชำแจงแมง
64 1033530202 ชนะใช้กิจการ
65 1033530203 บ้านชำม่วง
66 1033530204 บ้านโคกเจริญ
67 1033530205 บ้านละลายมีชัย
68 1033530206 บ้านทุ่งยาวคำโปรย
69 1033530207 บ้านสามเส้า
70 1033530208 บ้านกุดเสลาหนองขวาง
71 1033530209 บ้านนารังกา
72 1033530210 บ้านกันจาน
73 1033530211 บ้านซะวาซอ
74 1033530212 บ้านโนนคูณ
75 1033530213 บ้านโนนงาม
76 1033530214 บ้านสามแยก-หินกอง
77 1033530215 บ้านขนุน
78 1033530216 บ้านตาเครือ
79 1033530217 บ้านหนองรุงพระทะเล
80 1033530218 บ้านโตนด
81 1033530219 บ้านนาขนวน
82 1033530220 บ้านหนองหัวช้าง
83 1033530221 บ้านโนนสมบูรณ์
84 1033530223 บ้านจานทองกวาววิทยา
85 1033530224 บ้านตาลอย-หนองคัน
86 1033530225 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
87 1033530226 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
88 1033530227 มหาราช 2 (ภูคำ)
89 1033530228 บ้านไร่เจริญ
90 1033530229 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
91 1033530230 บ้านท่าสว่าง
92 1033530231 บ้านจันทน์หอมตาเสก
93 1033530232 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
94 1033530233 บ้านหนองหิน(อสพป.15)
95 1033530234 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
96 1033530235 บ้านสวนกล้วย
97 1033530236 บ้านทุ่งขนวน
98 1033530237 บ้านโนนเรือคำบอน
99 1033530443 อนุบาลขุนหาญ (สิ)
100 1033530444 บ้านกระทิง
101 1033530445 บ้านศิวาลัย
102 1033530446 บ้านโนนอ้อ
103 1033530447 บ้านดาน
104 1033530449 บ้านโนนสูง
105 1033530450 บ้านจะเนียว
106 1033530451 บ้านกระหวัน
107 1033530452 บัานกันจด
108 1033530453 บ้านเดื่อ
109 1033530454 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
110 1033530455 บ้านระหาร
111 1033530456 บ้านพยอม
112 1033530457 บ้านโคกระเวียง
113 1033530458 บ้านขุนหาญ
114 1033530459 บ้านดู่
115 1033530460 บ้านโพธิ์กระสังข์
116 1033530461 บ้านซำ
117 1033530462 บ้านสดำ
118 1033530463 บ้านหนองคู
119 1033530464 บ้านหนองขนาน
120 1033530465 บ้านบักดอง
121 1033530466 บ้านสำโรงเกียรติ
122 1033530467 บ้านหนองบัวเรณ
123 1033530468 บ้านตาเส็ด
124 1033530469 บ้านตาปรก
125 1033530470 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
126 1033530471 บ้านกระเจา
127 1033530472 บ้านหนองบัว
128 1033530473 บ้านภูดินพัฒนา
129 1033530474 หมู่บ้านทับทิมสยาม07
130 1033530476 บ้านโพธิ์กระมัล
131 1033530477 บ้านกระมัลพัฒนา
132 1033530478 บ้านตาหมื่น
133 1033530479 บ้านหนองจิก
134 1033530480 บ้านกุดนาแก้ว
135 1033530481 บ้านหนองใหญ่
136 1033530482 บ้านภูทอง
137 1033530483 บ้านชำเขียน
138 1033530484 บ้านกราม
139 1033530485 บ้านพอกบำรุงวิทยา
140 1033530486 บ้านปุนวิทยา
141 1033530487 บ้านกระเบา
142 1033530488 บ้านกันตรวจห้วย
143 1033530489 บ้านหนองผือ
144 1033530490 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
145 1033530491 บ้านตาเอก
146 1033530492 บ้านตานวน
147 1033530493 บ้านกันทรอม
148 1033530494 บ้านกันทรอมน้อย
149 1033530495 บ้านจองกอ
150 1033530496 บ้านอาราง
151 1033530497 บ้านโนนสะอาด
152 1033530498 บ้านดอนข่า
153 1033530499 บ้านม่วงแยก
154 1033530500 บ้านทุ่งเลน
155 1033530501 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
156 1033530502 บ้านซำขี้เหล็ก
157 1033530503 บ้านหนองเก่า
158 1033530504 บ้านโนนแฝก
159 1033530505 บ้านซำตาโตง
160 1033530678 บ้านตูม
161 1033530679 บ้านสะพุง
162 1033530680 บ้านจานบัว
163 1033530681 บ้านทุ่งสว่าง
164 1033530682 บ้านหนองปิงโปง
165 1033530683 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
166 1033530684 บ้านเสื่องข้าว
167 1033530685 บ้านกระหวัน
168 1033530686 บ้านศรีแก้ว
169 1033530687 อนุบาลศรีรัตนะ
170 1033530688 บ้านหนองรุง
171 1033530689 บ้านโนนแก
172 1033530690 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
173 1033530691 บ้านตระกาจ
174 1033530692 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
175 1033530694 บ้านตาแบน
176 1033530695 บ้านปุน
177 1033530696 บ้านสลับ
178 1033530697 บ้านขนาด
179 1033530698 บ้านตายู(อสพป.32)
180 1033530699 บ้านหนองบัวทอง
181 1033530700 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
182 1033530701 บ้านศิลาทอง
183 1033530702 บ้านบกห้วยโนน
184 1033530703 บ้านตระกวน
185 1033530704 บ้านหนองสังข์
186 1033530800 อนุบาลเบญจลักษ์
187 1033530801 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
188 1033530802 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
189 1033530803 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
190 1033530804 บ้านหนองนกเขียน
191 1033530805 บ้านเขวาธะนัง
192 1033530806 บ้านโนนจักจั่น
193 1033530807 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
194 1033530808 บ้านหนองหว้า
195 1033530809 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
196 1033530810 บ้านเพ็ก
197 1033530811 บ้านหนองบัวใหญ่
198 1033530812 บ้านดอนเขียว
199 1033530814 บ้านท่าคล้อ
200 1033530815 บ้านหนองบักโทน
201 1033530816 บ้านหนองคับคา
202 1033530817 บ้านโนนสำโรง
203 1033530818 บ้านหนองยาว
204 1033530819 บ้านคำสะอาด
205 1033530820 บ้านคำกลาง
206 1033530821 บ้านหนองฮาง
207 1033530822 บ้านไผ่หนองแคน
208 1033530823 บ้านสร้างเม็ก
209 1033530824 บ้านกุดผักหนามคำน้อย
210 1033530825 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook