ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
AMSS++ e-office GIS SSK4 รวมลิ้งค์ เพจ สพป.ศรีะเกษ เขต 4 สลิปเงินเดือนออนไลน์ ระบบจัดการอบรมออนไลน์ ระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน SMSS Sisaket4 โรงเรียนสุจริต เขตสุจริต ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจ social network ObecForm SMSS  สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด

:คู่มือการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 172 409

:ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว. 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) 120 310

:ที่ ศธ 04282/ว 309 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 454 461

:แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ 110 160

:กฎบ้ตร กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี 2563 62 187

:แผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีงบประมาณ 2563 233 280

:กรอบคุณธรรม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 72 163

:แบบฟอร์มการรื้อถอน 105 231

:เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 128 141

:เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71 131

:ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63 148

:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54 156

:พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 49 209

:ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 72 218

:พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 81 226

:การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 94 187

:ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง 477 205

:วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 89 163

:เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 126 170

:ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา 802 167

:กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 97 144

:เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561 751 284

:แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59 1061 234

:สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 282 241


กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook