ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
AMSS++ e-office GIS SSK4 รวมลิ้งค์ เพจ สพป.ศรีะเกษ เขต 4 สลิปเงินเดือนออนไลน์ ระบบจัดการอบรมออนไลน์ ระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนสุจริต เขตสุจริต รับเรื่องร้องเรียน ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจ social network ObecForm SMSS  สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญออนไลน์ รางวัลพานแว่นฟ้า แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สื่อ เพลง คลิป
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด

:ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว. 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) 144 466

:ที่ ศธ 04282/ว 309 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 574 829

:แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ 168 239

:กฎบ้ตร กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี 2563 96 352

:แผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีงบประมาณ 2563 266 416

:กรอบคุณธรรม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 111 344

:แบบฟอร์มการรื้อถอน 147 409

:เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 216 284

:เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 126 243

:ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 103 270

:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 83 277

:พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 64 263

:ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 100 365

:พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 113 316

:การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 151 280

:ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง 2915 330

:วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 127 248

:เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 198 302

:ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา 1700 228

:กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 134 248

:เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561 792 344

:แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59 1333 324

:สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 324 351


กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook