ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
AMSS++ e-office GIS SSK4 รวมลิ้งค์ เพจ สพป.ศรีะเกษ เขต 4 สลิปเงินเดือนออนไลน์ ระบบจัดการอบรมออนไลน์ ระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน SMSS Sisaket4 โรงเรียนสุจริต เขตสุจริต ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจ social network ObecForm SMSS
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด

:ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว. 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) 26 47

:ที่ ศธ 04282/ว 309 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 31 40

:แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ 38 43

:กฎบ้ตร กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี 2563 6 23

:แผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีงบประมาณ 2563 14 33

:กรอบคุณธรรม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 14 23

:พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 14 58

:ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 26 64

:พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 36 75

:การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 43 86

:ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง 62 97

:วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44 68

:เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 38 64

:ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา 28 62

:กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 26 64

:เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561 249 165

:แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59 72 142

:สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 137 133


หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook