คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล
 
ที่ กลุ่มงาน เลือก
1  กลุ่มอำนวยการ Click
 กลุ่มนโยบายและแผน Click
 กลุ่มบริหารงานบุคคล Click
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Click
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา Click
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร Click
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ Click
 หน่วยตรวจสอบภายใน Click
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Click
10  กลุ่มกฎหมายและคดี Click


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook