คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล
 
ที่ กลุ่มงาน เลือก
1  กลุ่มอำนวยการ Click
 กลุ่มนโยบายและแผน Click
 กลุ่มบริหารงานบุคคล Click
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Click
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา Click
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร Click
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ Click
 หน่วยตรวจสอบภายใน Click
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Click
10  กลุ่มกฎหมายและคดี Click


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook