สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4
ตั้งอยู่ ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 
https://www.ssk4.go.th/
 
หมายเลขโทรศัพท์
 
ที่ กลุ่มงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์
1 กลุ่มอำนวยการ  045-810561
2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 045-810562
3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   045-810563
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล   045-810564
5 กลุ่มนโยบายและแผน   045-810565
6 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   045-810566
7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   045-810564
8 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   045-810565
9 กลุ่มกฎหมายและคดี   045-810564
10 หน่วยตรวจสอบภายใน  045-810562

FAX : 045-810561

facebook : https://web.facebook.com/sisaket4/

Email : sskedu3304@gmail.com

Chat

   

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด