ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์

 
ที่ กลุ่มงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์
1 กลุ่มอำนวยการ  045-810561
2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 045-810562
3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   045-810563
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล   045-810564
5 กลุ่มนโยบายและแผน   045-810565
6 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   045-810566
7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   045-810564
8 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   045-810565
9 กลุ่มกฎหมายและคดี   045-810564
10 หน่วยตรวจสอบภายใน  045-810562

FAX : 045-810561

facebook : https://web.facebook.com/sisaket4/

Email : sskedu3304@gmail.com

 

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook