การประเมิน OIT ประจำปี 2562

                                        

โครงสร้างหน่วยงาน  ข้อมูลผู้บริหาร  อำนาจหน้าที่  แผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ข่าวประชาสัมพันธ์  Q&A
SOCIAL NETWORK
แผนดำเนินงานประจำปี 
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน
รายไตรมาส 
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 
 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ 
 
 E-SERVICE
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาวัสดุ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทาง
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี 
ช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็น 
การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
 การดำเนินการ
เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายไตรมาส 
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ
 มาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook