ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
 
ด้านภูมิศาสตร์
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ตั้งอยู่ ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 โทรศัพท์ : โทรสาร : 045-810561 Website http://www.ssk4.go.th
     รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอเบญจลักษ์
     พื้นที่ใกล้เคียงที่มีเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 มีดังนี้
ทิศเหนือ จรดอำเภอน้ำเกลี้ยง และ อำเภอโนนคูณ
ทิศใต้ จรดประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก จรดอำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำขุ่น และ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก จรดอำเภอภูสิงห์ อำเภอไพรบึง อำเภอขุขันธ์ และอำเภอพยุห์
ด้านการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีโรงเรียนในสังกัด 4 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 209 โรง

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,272 คน 

- นักเรียน 37,085 คน
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 Email: sskedu3304@gmail.com

  

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook