การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564

 

การดำเนินงานของคณะกรรมการ กตปน.

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

 

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน

 

การประชุมผู้บริหารเขต

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2563

  การดำเนินงานของคณะกรรมการ กตปน.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม