พันธกิจ

พันธกิจ   : MISSION

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพ

     ผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

  1. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) พัฒนาครูและบุคลากร

    ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

  1. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

    พอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  2. ส่งเสริมการพัฒนาเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ บริหารจัดการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook