เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ :  (Goal)

  1. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่

    เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

  1. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษา

    อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล 

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ

    และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์ นวัตกรรม และ

    ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

  1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการมีสำนึก

    ความรับผิดชอบ (Accountability)  และการบริหารแบบร่วมมือ 

  1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

    พอเพียง 

  1. สถานศึกษามีการบริหารเชิงบูรณาการ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
  1. สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารงานและจัดกระบวนการเรียนรู้


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook