กลยุทธ์

กลยุทธ์   : STRATEGIC

           กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

           กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

           กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

           กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

           กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook