ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การประชุมสัมมนาเรื่อง "การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 "
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ 22 พ.ย. 2562 นายเสนีย์เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง "การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 " ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา มาระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาตามบริบทในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด องค์กรภาคเอกชน และผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา รวม 60 คน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกำหนเทิศทาง วิธีการ และมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้นจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายในทุกมิติต่อไป

อ่านแล้ว : 319 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook