ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2563"
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 17 มกราคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล และโรงเรียนเอกชน ได้มีการสรรหาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้เป็นที่ศรัทธายกย่อง เป็นที่ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงาน ความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทำความดีต่อไป ผู้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครู มีจำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย 1. มอบรางวัลเกียรติบัตรครูดีเด่น 2. มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 3. มอบเกียรติบัตรเพชร สพม. 4. รางวัลอื่นๆ โดยได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครู เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 แก่ผู้ผ่านการประเมินคัดเลือก จาก 4 ประเภท จำนวน 381 คน ขึ้นในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ซึ่ง นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครู เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ในครั้งนี้
## ภาพถ่ายโดย ครูปิยรัฐ พร้อมพรม ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ##

อ่านแล้ว : 279 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook