วันนี้เวลา 08.30 น. (7 ธ.ค..61) นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเน้นย้ำเรื่องให้มีความสำนึกในความเป็นเจ้าของและรักในสถานที่ทำงาน และขอให้ครูธุรการทุกท่านได้นำเอาความรู้ประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการอบรมภายใต้กรอบแนวคิด “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 209 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 63,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมจาก นายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ วิทยากรได้รับเกียรติจากนางสาวนุชนาฏ ดวงมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวศิรินรัตน์ คันศร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ว่าที่ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์ เจ้าหน้าที่บัญทึกข้อมูล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ โดยมี นายนิรัตน์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 15 ธันวาคม 2561
  • ผู้เข้าชม : 1085 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4