ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การประชุมยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 13 กรกฏาคม 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม “มออีแดง อาคาร 2 ชั้น 2” สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 75 คน

อ่านแล้ว : 205 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook