ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 26 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายธวัชชัย คำวงศ์ #รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ณ วัดป่าประชาสามัคคี อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนักเรียนจาก #กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลโนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (โรงเรียนบ้านหนองบัว, โรงเรียนบ้านกระเจา, โรงเรียบ้านกระเบา, โรงเรียนบ้านโนนสูง และโรงเรียนบ้านพยอม) เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ คน #วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ กตัญญูกตเวที มีจิตสาธารณะ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

# ภาพและข่าว โดย ช.ธนวัฒน์

อ่านแล้ว : 122 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook