ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
พิธีมอบเกียติบัตรครูดีเด่น ครูหัวใจทองคำ เนื่องในวันครูแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564

ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีระลึกถึงบูรพาจารย์ และมอบเกียรติบัตร “ครูดีเด่น” และ “ครูหัวใจทองคำ” เนื่องในวันครูแห่งชาติกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ โดยมี นายพิชัย ตุลยเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนา ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในกลุ่มเมืองกันทร์ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ และด้วยสถานการณ์ของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019
(โควิด 19) จึงทำให้เลื่อนการจัดกิกรรมจากวันที่ 16 มกราคม และปรับให้เกิดความเหมาะสม โดยยืดมาตรการของ ศบด. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19)ในการจัดกิจกรรม ในวันนี้ จัดขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการระลึกถึงบูรพาจารย์
2. เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในวิชาชีพครู ระลึกถึงความสำคัญของค์รู
3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจใกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เพื่อธำรงรักษไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรที่ได้รับเกียรติบัตร ในสังกัด กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ โรงเรียนอรจันทร์วิทยา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหญ้ลาด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสังเม็ก

ภาพทั้งหมด กดที่นี่>>>>>>>>>

อ่านแล้ว : 181 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook