การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
   โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านทุ่งกอก-หนองเกาะ
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุนรณ์
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
โรงเรียนบ้านกระบี่
โรงเรียนบ้านแก
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
   โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : รูปแบบ(Model)นวัตกรรมการจัดการศึกษา สพป.ศก.4
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 24 กุมภาพันธ์ 2564
  • ผู้เข้าชม : 983 คน