การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
....นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวีผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต)ร่วมกับสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นพบว่า การแก้ปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาของชาติ ควรเริ่มแก้ปัญหาที่เยาวชนได้มองเห็นความสำคัญของการปลูกฝังเยาวชนให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตจึงจัดให้มีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้นำไปใช้ในโรงเรียนทุกโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนปลูกฝังนักเรียนให้เป็นพลเมืองดี รู้จักคิดมองเห็นอันตรายของการทุจริตและมีแนวทางป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อนรอบข้างและสังคม โดยให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆและปลูกฝังโดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หลากหลายรูปแบบสำนักงานเขตพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 รุ่นๆละ 1 วัน
- รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอมรเทพ ผู้เข้าประชุมครูวิชาการหรือครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ตำหนักไทร ขุนโพธิ์ภูไพร และกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ รวม 87 โรงเรียน
- รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ผู้เข้าประชุมครูวิชาการหรือครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกันทรลักษ์ และเบญจลักษ์รวม 122 โรงเรียน

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 2 กรกฏาคม 2562
  • ผู้เข้าชม : 480 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4