ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นาย มานิต สิทธิศร
ตำแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
เบอร์:
0924536199
อีเมล์ :
Manit_km@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2523 ป.กศ. วิทยาลัยครูสุรินทร์ (นร.ทุน อบจ.ศก.)
2 2524 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง
3 2527 กศ.บ. มศว. มหาสารคาม วิชาเอก ประถมศึกษา วิชาโท วัดผลการศึกษา
4 2540 กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา การวัดผลการศึกษา
5 2553 Motessori Diploma (3-6 years) Association Montessori Internationale (AMI) Amsterdam Netherlands
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2523-2524 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ครู 1 ระดับ 1
2 2524-2526 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ครู 2 ระดับ 2
3 2526 -2529 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 อาจารย์ 1 ระดับ 3
4 2529 -2531 โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ครูใหญ่ ระดับ 3
5 2531-2533 โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ครูใหญ่ ระดับ 4
6 2533 -2534 โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ อาจารย์ใหญ่ ระดับ 5
7 2534-2535 สปอ.โนนคูณ สปจ.ศรีสะเกษ ศึกษานิเทศก์ ระดับ 5
8 2535 -2536 สปอ.บางสะพาน สปจ.ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษานิเทศก์ ระดับ 5
9 2536-2537 สปอ.บางสะพาน สปจ.ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษานิเทศก์ ระดับ 6
10 2537-2539 สปอ.พยัคฆภูมิพิสัย สปจ.มหาสารคาม ศึกษานิเทศก์ ระดับ 6
11 2539 -2542 สปอ.พยัคฆภูมิพิสัย สปจ.มหาสารคาม ศึกษานิเทศก์ ระดับ 7
12 2542 -2546 สปอ.พยัคฆภูมิพิสัย สปจ.มหาสารคาม ศึกษานิเทศก์ ระดับ 8
13 2546 -2547 สพท.มหาสารคาม เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ระดับ 9
14 2547 -2548 สพท.มหาสารคาม เขต 2 ศึกษานิเทศก์ คศ.4
15 2548 -2553 สพท.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ คศ.4
16 2553 -ปัจจุบัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ คศ.4
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook