ประวัติการศึกษา

ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ

ประวัติการทำงาน

ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง

ผลงาน

ที่
ชื่อผลงาน

รายละเอียด


  • ชื่อ-สกุล : นาง รุ่งอรุณ บุญไว
  • ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการพิเศษ
  • เบอร์โทร: 0879577862
  • อีเมล : sskedu4@sskedu4.go.th