ประวัติการศึกษา

ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ

ประวัติการทำงาน

ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง

ผลงาน

ที่
ชื่อผลงาน

รายละเอียด


  • ชื่อ-สกุล : นาง วิชุดาภรณ์ อนุรักษ์
  • ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  • เบอร์โทร: 0992902173
  • อีเมล : sskedu3304@gmail.com