ประวัติการศึกษา

ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ

ประวัติการทำงาน

ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง

ผลงาน

ที่
ชื่อผลงาน

รายละเอียด


  • ชื่อ-สกุล : นางสาว ธัญภัส พันธ์ทอง
  • ตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราว
  • เบอร์โทร: 0934508915
  • อีเมล : webmaster@sskedu4.go.th