ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 ประธานในพิธีเปิดโครงการการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน(Mindfulness In School : MS)
19 ตุลาคม 2564- 19 ตุลาคม 2564 5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
2 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2564- 13 ตุลาคม 2564 5
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
3 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564
21 ตุลาคม 2564- 21 ตุลาคม 2564 4
ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
4 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
23 กันยายน 2564- 23 กันยายน 2564 11
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
5 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
8 กันยายน 2564- 8 กันยายน 2564 13
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อมร ศรีอนันต์
6 โครงการนำร่องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8 กันยายน 2564- 8 กันยายน 2564 14
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม 8 อ. (สวนน้ำฟ้า)
อมร ศรีอนันต์
7 พิจารณาประเมินการให้คะแนนประกอบเรื่องย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
2 กันยายน 2564- 2 กันยายน 2564 15
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อมร ศรีอนันต์
8 พิจารณาประเมินการให้คะแนนประกอบเรื่องย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
1 กันยายน 2564- 1 กันยายน 2564 15
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อมร ศรีอนันต์
9 ประชุม Focus Group เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบูรณาการพัฒนาการศึกษา
6 กันยายน 2564- 6 กันยายน 2564 13
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
อมร ศรีอนันต์
10 ประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ(DLTVและ DLIT)
6 กันยายน 2564- 6 กันยายน 2564 12
โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
อมร ศรีอนันต์
11 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
6 กันยายน 2564- 6 กันยายน 2564 14
ผ่านระบบ ZOOM
อมร ศรีอนันต์
12 ประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญกลุ่มและร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564
10 กันยายน 2564- 10 กันยายน 2564 18
โรงเรียนบ้่้านโคก (อสพป.32)
อมร ศรีอนันต์
13 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
9 กันยายน 2564- 9 กันยายน 2564 13
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
14 ร่วมบันทึกเทป MOU "เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ตามนโยบาย Quick wit
8 กันยายน 2564- 8 กันยายน 2564 14
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team)
อมร ศรีอนันต์
15 ประชุม Focus Group เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบูรณาการพัฒนาการศึกษา
7 กันยายน 2564- 7 กันยายน 2564 16
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
อมร ศรีอนันต์
16 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570
6 กันยายน 2564- 6 กันยายน 2564 15
โรงแรมศรีลำดวน ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม
อมร ศรีอนันต์
17 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ./ประชุมผู้บริหารเขต สพท.ศก.4
4 สิงหาคม 2564- 4 สิงหาคม 2564 18
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
18 ประธานในพิธีมอบทุนสานฝันปันน้ำใจ จำนวน 10 ทุน
10 สิงหาคม 2564- 10 สิงหาคม 2564 21
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
19 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล งบประมาณและกฏหมาย พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
11 สิงหาคม 2564- 11 สิงหาคม 2564 15
ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
20 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
6 ตุลาคม 2562- 6 ตุลาคม 2562 188
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
21 ประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
29 ตุลาคม 2562- 30 ตุลาคม 2562 283
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
อมร ศรีอนันต์
22 ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
25 ตุลาคม 2562- 25 ตุลาคม 2562 240
ห่องประชุม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
23 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนพระราชทาน สำหรับสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562
24 ตุลาคม 2562- 24 ตุลาคม 2562 264
เวลา 13.00 น. หอประชุม 72 ปี ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีฯ
อมร ศรีอนันต์
24 ประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.......มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาไทย
22 ตุลาคม 2562- 22 ตุลาคม 2562 228
โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
อมร ศรีอนันต์
25 ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วนเกี่ยวกับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
17 ตุลาคม 2562- 17 ตุลาคม 2562 262
ห้องพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อมร ศรีอนันต์
26 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
24 ตุลาคม 2562- 24 ตุลาคม 2562 271
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
27 ประธานประชุมเตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
10 ตุลาคม 2562- 10 ตุลาคม 2562 236
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
อมร ศรีอนันต์
28 ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
9 ตุลาคม 2562- 11 ตุลาคม 2562 187
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
29 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.
8 พฤศจิกายน 2562- 8 พฤศจิกายน 2562 295
วัดโยธานิมิต(โบสถ์) ต.วังกระแจะ จ.ตราด
อมร ศรีอนันต์
30 ร่วมเป็นเกียรติการจัดงานแถลงข่าว "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ.ศรีสะเกษ
8 พฤศจิกายน 2562- 8 ตุลาคม 2562 252
โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
31 กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมโครงการ (Project Approach)
4 ตุลาคม 2562- 4 ตุลาคม 2562 226
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
อมร ศรีอนันต์
32 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่)
2 ตุลาคม 2562- 2 ตุลาคม 2562 226
10.00 น. หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
33 ประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพความเป็นวิชาการโดยเครือข่ายประธานกลุ่มโรงเรียน ก.ต.ป.น.
1 ตุลาคม 2562- 2 ตุลาคม 2562 216
โรงแรมพีรดารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
อมร ศรีอนันต์
34 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
19 กันยายน 2562- 19 กันยายน 2562 317
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
35 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
18 กันยายน 2562- 18 กันยายน 2562 228
ร.ร.บ้านหนองขนาน
อมร ศรีอนันต์
36 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
17 กันยายน 2562- 17 กันยายน 2562 251
ร.ร.บ้านซำ/บ้านโนนสะอาด
อมร ศรีอนันต์
37 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
16 กันยายน 2562- 16 กันยายน 2562 221
ร.ร.บ้านกระทิง/บ้านตาเส็ด
อมร ศรีอนันต์
38 ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
13 กันยายน 2562- 13 กันยายน 2562 259
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
อมร ศรีอนันต์
39 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
13 กันยายน 2562- 13 กันยายน 2562 292
ร.ร.บ้านพอกบำรุงวิทยา/บ้านซำเขียน
อมร ศรีอนันต์
40 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
12 กันยายน 2562- 12 กันยายน 2562 344
ร.ร.บ้านกันจด/บ้านระหาร
อมร ศรีอนันต์
41 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
11 กันยายน 2562- 11 กันยายน 2562 243
ร.ร.บ้านหนองรุงพระทะเล/บ้านโนนคูณ
อมร ศรีอนันต์
42 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
10 กันยายน 2562- 10 กันยายน 2562 235
ร.ร.บ้านตาเครือ/บ้านพรทิพย์
อมร ศรีอนันต์
43 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
9 กันยายน 2562- 9 กันยายน 2562 345
09.00 น. หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
44 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
9 กันยายน 2562- 9 กันยายน 2562 261
ร.ร.บ้านซำเบ็ง/บ้านหนองทา
อมร ศรีอนันต์
45 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
6 กันยายน 2562- 6 กันยายน 2562 273
ร.ร.บ้านไร่เจริญ/บ้านซำผักแว่น-นาซำ
อมร ศรีอนันต์
46 ประชุมสัมมนา ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต ทั่วประเทศ
3 กันยายน 2562- 5 กันยายน 2562 228
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี
อมร ศรีอนันต์
47 ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 23 ครบรอบปีที่ 38
2 กันยายน 2562- 2 กันยายน 2562 289
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
อมร ศรีอนันต์
48 ร่วมพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการระบบข้อมูลโปรแกรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นร.
30 สิงหาคม 2562- 30 สิงหาคม 2562 203
โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
49 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2562
29 สิงหาคม 2562- 29 สิงหาคม 2562 248
ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
50 ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
28 สิงหาคม 2562- 28 สิงหาคม 2562 301
15.00 น. โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
51 ประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูตามโครงการผลิตสื่อ
28 สิงหาคม 2562- 28 สิงหาคม 2562 275
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
อมร ศรีอนันต์
52 ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
26 สิงหาคม 2562- 26 สิงหาคม 2562 259
ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อมร ศรีอนันต์
53 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25
24 สิงหาคม 2562- 24 สิงหาคม 2562 273
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
54 พิธีลงนาม MOU สพท.และองค์กรภาคีในจังหวัดศรีสะเกษ
23 สิงหาคม 2562- 23 สิงหาคม 2562 254
11.30 น. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
อมร ศรีอนันต์
55 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
23 สิงหาคม 2562- 23 สิงหาคม 2562 240
ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
56 วิทยากรเสวนาเรื่อง "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา"
27 สิงหาคม 2562- 27 สิงหาคม 2562 287
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.
อมร ศรีอนันต์
57 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
20 สิงหาคม 2562- 20 สิงหาคม 2562 272
โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
58 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มโรงเรียน
17 สิงหาคม 2562- 17 สิงหาคม 2562 276

อมร ศรีอนันต์
59 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 8/2562
15 สิงหาคม 2562- 15 สิงหาคม 2562 280
ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
60 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
10 สิงหาคม 2562- 11 สิงหาคม 2562 200
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
61 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
8 สิงหาคม 2562- 9 สิงหาคม 2562 270
โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
62 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2562
25 กรกฏาคม 2562- 25 กรกฏาคม 2562 278
ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
63 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการศึกษานิเทศก์จังหวัดศรีสะเกษ
24 กรกฏาคม 2562- 24 กรกฏาคม 2562 204
ห้องประชุมศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
64 ประเมินศักยภาพ 360 องศา สำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกตำแหน่งรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
19 กรกฏาคม 2562- 19 กรกฏาคม 2562 322
ห้องประชุม สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
65 วิทยากรเสวนาเรื่อง "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.
27 สิงหาคม 2562- 27 สิงหาคม 2562 253
ห้อง Mayfair Grand Ballroom โรงแรม The Berkeleey Hotel ( เดอะ เบอร์เคลีย์) ประตูน้ำ กทม.
อมร ศรีอนันต์
66 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3 สิงหาคม 2562- 4 สิงหาคม 2562 281
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
67 การลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการเฉพาะด้าน
15 กรกฏาคม 2562- 15 กรกฏาคม 2562 307
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
อมร ศรีอนันต์
68 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
15 กรกฏาคม 2562- 15 กรกฏาคม 2562 352
ห้องประชุม สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
69 ประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และบรรยายพิเศษฯ
11 กรกฏาคม 2562- 11 กรกฏาคม 2562 191
โรงเรียนบ้านกระเจา
อมร ศรีอนันต์
70 พิธีทำบุญตักบาตรอาคารสำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
10 กรกฏาคม 2562- 10 กรกฏาคม 2562 271
ที่ทำการ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
อมร ศรีอนันต์
71 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
9 กรกฏาคม 2562- 9 กรกฏาคม 2562 228
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
72 ประชุมรับฟังการชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2562
9 กรกฏาคม 2562- 9 กรกฏาคม 2562 250
ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลฯ
อมร ศรีอนันต์
73 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
8 กรกฏาคม 2562- 8 กรกฏาคม 2562 256
สพฐ.
อมร ศรีอนันต์
74 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์
1 กรกฏาคม 2562- 1 กรกฏาคม 2562 205
09.00 ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
75 การอบรมโครงการเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กรและค่านิยมในการทำงานร่วมกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
4 กรกฏาคม 2562- 5 กรกฏาคม 2562 284
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อมร ศรีอนันต์
76 ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ปี พ.ศ.2562 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
3 กรกฏาคม 2562- 3 กรกฏาคม 2562 319
09.00 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
อมร ศรีอนันต์
77 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2 กรกฏาคม 2562- 2 กรกฏาคม 2562 260
09.00 หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
78 ประธานการประชุมสามัญประจำปี ข้าราชการครูและ บคศ.กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
28 มิถุนายน 2562- 28 มิถุนายน 2562 312
13.00 หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
79 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
28 มิถุนายน 2562- 28 มิถุนายน 2562 227
โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
80 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปี 2562
26 มิถุนายน 2562- 26 มิถุนายน 2562 259
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
81 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2562
27 มิถุนายน 2562- 27 มิถุนายน 2562 287
ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
82 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
3 มิถุนายน 2562- 3 มิถุนายน 2562 231
18.00 หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
83 ลงนามถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2562- 3 มิถุนายน 2562 286
08.30 หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
84 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2562
4 มิถุนายน 2562- 4 มิถุนายน 2562 331
13.30 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
85 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ครั้งที่ 1/2562
5 มิถุนายน 2562- 5 มิถุนายน 2562 269
09.00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักฯ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
86 ่ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม Site visit
6 มิถุนายน 2562- 6 มิถุนายน 2562 341
10.00 โรงเรียนบ้านรโยง
อมร ศรีอนันต์
87 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ช่วง TEP Group Dission
8 มิถุนายน 2562- 8 มิถุนายน 2562 283
13.00 ห้องประชุมมหิศร ธ.ไทยพาณิชย์ สนง.ใหญ่ เขตพญาไทย กทม.
อมร ศรีอนันต์
88 ประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 49 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
11 มิถุนายน 2562- 11 มิถุนายน 2562 311
08.45 โรงเรียนบ้านแสนสุข
อมร ศรีอนันต์
89 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ./ประชุมผู้บริหารเขต /บุคคล/ประชุม ITA ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10
12 มิถุนายน 2562- 12 มิถุนายน 2562 312
08.00 ห้องประชุม สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
90 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
25 มิถุนายน 2562- 25 มิถุนายน 2562 283
09.30 ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
91 ประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562
24 มิถุนายน 2562- 24 มิถุนายน 2562 351
13.00 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
92 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
21 มิถุนายน 2562- 21 มิถุนายน 2562 333
13.30 ห้องประชุม สพป.ศรีสเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
93 ถ่ายทอดสดนโยบายนิเทศบูรณาการ
20 มิถุนายน 2562- 20 มิถุนายน 2562 325
09.00 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
94 ประธานร่วมงานกิจกรรม Site visit เขตพื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
19 มิถุนายน 2562- 19 มิถุนายน 2562 301
08.30-15.00 โรงเรียนบ้านจำนันสาวยเจริญ อ.กันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
95 ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนอนุบาลและทำบุญครบรอบ 96 ปี
18 มิถุนายน 2562- 18 มิถุนายน 2562 213
09.00 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
อมร ศรีอนันต์
96 ประชุมออกแบบแผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปี 2
17 มิถุนายน 2562- 17 มิถุนายน 2562 235
08.30 ตึก SM Tower สนามเป้า
อมร ศรีอนันต์
97 ประธานในพิธีรับมอบอาคารโรงอาหารและทำบุญตักบาตรทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
14 มิถุนายน 2562- 14 มิถุนายน 2562 334
08.00 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
อมร ศรีอนันต์
98 ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตรวจราชการที่ 14
12 มิถุนายน 2562- 12 มิถุนายน 2562 259
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
อมร ศรีอนันต์
99 รับการประเมินวิทยฐานะ ผอ.เขต เชี่ยวชาญ
24 พฤษภาคม 2562- 24 พฤษภาคม 2562 334
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
อมร ศรีอนันต์
100 ประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
24 พฤษภาคม 2562- 24 พฤษภาคม 2562 337
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
อมร ศรีอนันต์
101 ประธานในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
23 พฤษภาคม 2562- 23 พฤษภาคม 2562 384
โรงเรียนบ้านปะทาย
อมร ศรีอนันต์
102 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
17 พฤษภาคม 2562- 17 พฤษภาคม 2562 298
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
อมร ศรีอนันต์
103 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
5 พฤษภาคม 2562- 5 พฤษภาคม 2562 279
08.30 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
อมร ศรีอนันต์
104 ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
6 พฤษภาคม 2562- 6 พฤษภาคม 2562 247
15.30 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
105 ร่วมพบปะเสวนาระหว่างสมาชิกชมรมเราไม่ว่ากัน
1 พฤษภาคม 2562- 1 พฤษภาคม 2562 271
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
106 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์
1 พฤษภาคม 2562- 1 พฤษภาคม 2562 298
ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
107 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 พฤษภาคม 2562- 4 พฤษภาคม 2562 373
06.00 วัดมหาพุทธาราม อ.เมืองศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
108 ประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
9 พฤษภาคม 2562- 9 พฤษภาคม 2562 288
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
อมร ศรีอนันต์
109 ประธานเปิดในกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน Zoo Outreach Program
18 ธันวาคม 2561- 18 ธันวาคม 2561 304

อมร ศรีอนันต์
110 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตถกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
17 ธันวาคม 2561- 17 ธันวาคม 2561 333

อมร ศรีอนันต์
111 เยี่ยม ติดตาม ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.4 แข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ
5 ธันวาคม 2561- 8 ธันวาคม 2561 395
จังหวัดบุรีรัมย์
อมร ศรีอนันต์
112 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2561- 4 ธันวาคม 2561 320
ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
113 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
4 ธันวาคม 2561- 4 ธันวาคม 2561 469
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสาว อุมาภรณ์ ทองมี


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By SSK4.GO.TH