ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
19 กันยายน 2562- 19 กันยายน 2562 6
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
18 กันยายน 2562- 18 กันยายน 2562 4
ร.ร.บ้านหนองขนาน
อมร ศรีอนันต์
3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
17 กันยายน 2562- 17 กันยายน 2562 4
ร.ร.บ้านซำ/บ้านโนนสะอาด
อมร ศรีอนันต์
4 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
16 กันยายน 2562- 16 กันยายน 2562 7
ร.ร.บ้านกระทิง/บ้านตาเส็ด
อมร ศรีอนันต์
5 ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
13 กันยายน 2562- 13 กันยายน 2562 5
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
อมร ศรีอนันต์
6 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
13 กันยายน 2562- 13 กันยายน 2562 5
ร.ร.บ้านพอกบำรุงวิทยา/บ้านซำเขียน
อมร ศรีอนันต์
7 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
12 กันยายน 2562- 12 กันยายน 2562 6
ร.ร.บ้านกันจด/บ้านระหาร
อมร ศรีอนันต์
8 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
11 กันยายน 2562- 11 กันยายน 2562 4
ร.ร.บ้านหนองรุงพระทะเล/บ้านโนนคูณ
อมร ศรีอนันต์
9 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
10 กันยายน 2562- 10 กันยายน 2562 6
ร.ร.บ้านตาเครือ/บ้านพรทิพย์
อมร ศรีอนันต์
10 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
9 กันยายน 2562- 9 กันยายน 2562 8
09.00 น. หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
11 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
9 กันยายน 2562- 9 กันยายน 2562 5
ร.ร.บ้านซำเบ็ง/บ้านหนองทา
อมร ศรีอนันต์
12 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
6 กันยายน 2562- 6 กันยายน 2562 10
ร.ร.บ้านไร่เจริญ/บ้านซำผักแว่น-นาซำ
อมร ศรีอนันต์
13 ประชุมสัมมนา ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต ทั่วประเทศ
3 กันยายน 2562- 5 กันยายน 2562 16
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี
อมร ศรีอนันต์
14 ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 23 ครบรอบปีที่ 38
2 กันยายน 2562- 2 กันยายน 2562 8
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
อมร ศรีอนันต์
15 ร่วมพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการระบบข้อมูลโปรแกรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นร.
30 สิงหาคม 2562- 30 สิงหาคม 2562 11
โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
16 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2562
29 สิงหาคม 2562- 29 สิงหาคม 2562 8
ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
17 ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
28 สิงหาคม 2562- 28 สิงหาคม 2562 13
15.00 น. โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
18 ประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูตามโครงการผลิตสื่อ
28 สิงหาคม 2562- 28 สิงหาคม 2562 10
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
อมร ศรีอนันต์
19 ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
26 สิงหาคม 2562- 26 สิงหาคม 2562 11
ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อมร ศรีอนันต์
20 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25
24 สิงหาคม 2562- 24 สิงหาคม 2562 9
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
21 พิธีลงนาม MOU สพท.และองค์กรภาคีในจังหวัดศรีสะเกษ
23 สิงหาคม 2562- 23 สิงหาคม 2562 7
11.30 น. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
อมร ศรีอนันต์
22 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
23 สิงหาคม 2562- 23 สิงหาคม 2562 6
ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
23 วิทยากรเสวนาเรื่อง "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา"
27 สิงหาคม 2562- 27 สิงหาคม 2562 10
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.
อมร ศรีอนันต์
24 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
20 สิงหาคม 2562- 20 สิงหาคม 2562 14
โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
25 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มโรงเรียน
17 สิงหาคม 2562- 17 สิงหาคม 2562 16

อมร ศรีอนันต์
26 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 8/2562
15 สิงหาคม 2562- 15 สิงหาคม 2562 10
ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
27 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
10 สิงหาคม 2562- 11 สิงหาคม 2562 7
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
28 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
8 สิงหาคม 2562- 9 สิงหาคม 2562 8
โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
29 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2562
25 กรกฏาคม 2562- 25 กรกฏาคม 2562 19
ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
30 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการศึกษานิเทศก์จังหวัดศรีสะเกษ
24 กรกฏาคม 2562- 24 กรกฏาคม 2562 20
ห้องประชุมศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
31 ประเมินศักยภาพ 360 องศา สำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกตำแหน่งรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
19 กรกฏาคม 2562- 19 กรกฏาคม 2562 16
ห้องประชุม สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
32 วิทยากรเสวนาเรื่อง "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.
27 สิงหาคม 2562- 27 สิงหาคม 2562 26
ห้อง Mayfair Grand Ballroom โรงแรม The Berkeleey Hotel ( เดอะ เบอร์เคลีย์) ประตูน้ำ กทม.
อมร ศรีอนันต์
33 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3 สิงหาคม 2562- 4 สิงหาคม 2562 30
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
34 การลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการเฉพาะด้าน
15 กรกฏาคม 2562- 15 กรกฏาคม 2562 24
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
อมร ศรีอนันต์
35 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
15 กรกฏาคม 2562- 15 กรกฏาคม 2562 23
ห้องประชุม สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
36 ประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และบรรยายพิเศษฯ
11 กรกฏาคม 2562- 11 กรกฏาคม 2562 22
โรงเรียนบ้านกระเจา
อมร ศรีอนันต์
37 พิธีทำบุญตักบาตรอาคารสำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
10 กรกฏาคม 2562- 10 กรกฏาคม 2562 15
ที่ทำการ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
อมร ศรีอนันต์
38 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
9 กรกฏาคม 2562- 9 กรกฏาคม 2562 22
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
39 ประชุมรับฟังการชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2562
9 กรกฏาคม 2562- 9 กรกฏาคม 2562 19
ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลฯ
อมร ศรีอนันต์
40 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
8 กรกฏาคม 2562- 8 กรกฏาคม 2562 20
สพฐ.
อมร ศรีอนันต์
41 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์
1 กรกฏาคม 2562- 1 กรกฏาคม 2562 27
09.00 ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
42 การอบรมโครงการเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กรและค่านิยมในการทำงานร่วมกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
4 กรกฏาคม 2562- 5 กรกฏาคม 2562 27
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อมร ศรีอนันต์
43 ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ปี พ.ศ.2562 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
3 กรกฏาคม 2562- 3 กรกฏาคม 2562 29
09.00 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
อมร ศรีอนันต์
44 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2 กรกฏาคม 2562- 2 กรกฏาคม 2562 23
09.00 หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
45 ประธานการประชุมสามัญประจำปี ข้าราชการครูและ บคศ.กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
28 มิถุนายน 2562- 28 มิถุนายน 2562 22
13.00 หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
46 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
28 มิถุนายน 2562- 28 มิถุนายน 2562 28
โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
47 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปี 2562
26 มิถุนายน 2562- 26 มิถุนายน 2562 25
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
48 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2562
27 มิถุนายน 2562- 27 มิถุนายน 2562 40
ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
49 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
3 มิถุนายน 2562- 3 มิถุนายน 2562 19
18.00 หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
50 ลงนามถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2562- 3 มิถุนายน 2562 31
08.30 หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
51 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2562
4 มิถุนายน 2562- 4 มิถุนายน 2562 23
13.30 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
52 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ครั้งที่ 1/2562
5 มิถุนายน 2562- 5 มิถุนายน 2562 35
09.00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักฯ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
53 ่ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม Site visit
6 มิถุนายน 2562- 6 มิถุนายน 2562 19
10.00 โรงเรียนบ้านรโยง
อมร ศรีอนันต์
54 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ช่วง TEP Group Dission
8 มิถุนายน 2562- 8 มิถุนายน 2562 30
13.00 ห้องประชุมมหิศร ธ.ไทยพาณิชย์ สนง.ใหญ่ เขตพญาไทย กทม.
อมร ศรีอนันต์
55 ประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 49 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
11 มิถุนายน 2562- 11 มิถุนายน 2562 22
08.45 โรงเรียนบ้านแสนสุข
อมร ศรีอนันต์
56 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ./ประชุมผู้บริหารเขต /บุคคล/ประชุม ITA ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10
12 มิถุนายน 2562- 12 มิถุนายน 2562 21
08.00 ห้องประชุม สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
57 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
25 มิถุนายน 2562- 25 มิถุนายน 2562 28
09.30 ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
58 ประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562
24 มิถุนายน 2562- 24 มิถุนายน 2562 32
13.00 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
59 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
21 มิถุนายน 2562- 21 มิถุนายน 2562 27
13.30 ห้องประชุม สพป.ศรีสเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
60 ถ่ายทอดสดนโยบายนิเทศบูรณาการ
20 มิถุนายน 2562- 20 มิถุนายน 2562 23
09.00 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
61 ประธานร่วมงานกิจกรรม Site visit เขตพื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
19 มิถุนายน 2562- 19 มิถุนายน 2562 34
08.30-15.00 โรงเรียนบ้านจำนันสาวยเจริญ อ.กันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
62 ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนอนุบาลและทำบุญครบรอบ 96 ปี
18 มิถุนายน 2562- 18 มิถุนายน 2562 24
09.00 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
อมร ศรีอนันต์
63 ประชุมออกแบบแผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปี 2
17 มิถุนายน 2562- 17 มิถุนายน 2562 26
08.30 ตึก SM Tower สนามเป้า
อมร ศรีอนันต์
64 ประธานในพิธีรับมอบอาคารโรงอาหารและทำบุญตักบาตรทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
14 มิถุนายน 2562- 14 มิถุนายน 2562 25
08.00 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
อมร ศรีอนันต์
65 ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตรวจราชการที่ 14
12 มิถุนายน 2562- 12 มิถุนายน 2562 26
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
อมร ศรีอนันต์
66 รับการประเมินวิทยฐานะ ผอ.เขต เชี่ยวชาญ
24 พฤษภาคม 2562- 24 พฤษภาคม 2562 55
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
อมร ศรีอนันต์
67 ประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
24 พฤษภาคม 2562- 24 พฤษภาคม 2562 59
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
อมร ศรีอนันต์
68 ประธานในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
23 พฤษภาคม 2562- 23 พฤษภาคม 2562 59
โรงเรียนบ้านปะทาย
อมร ศรีอนันต์
69 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
17 พฤษภาคม 2562- 17 พฤษภาคม 2562 52
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
อมร ศรีอนันต์
70 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
5 พฤษภาคม 2562- 5 พฤษภาคม 2562 51
08.30 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
อมร ศรีอนันต์
71 ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
6 พฤษภาคม 2562- 6 พฤษภาคม 2562 49
15.30 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
72 ร่วมพบปะเสวนาระหว่างสมาชิกชมรมเราไม่ว่ากัน
1 พฤษภาคม 2562- 1 พฤษภาคม 2562 57
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
73 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์
1 พฤษภาคม 2562- 1 พฤษภาคม 2562 68
ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
74 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 พฤษภาคม 2562- 4 พฤษภาคม 2562 60
06.00 วัดมหาพุทธาราม อ.เมืองศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
75 ประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
9 พฤษภาคม 2562- 9 พฤษภาคม 2562 67
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
อมร ศรีอนันต์
76 ประธานเปิดในกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน Zoo Outreach Program
18 ธันวาคม 2561- 18 ธันวาคม 2561 81

อมร ศรีอนันต์
77 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตถกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
17 ธันวาคม 2561- 17 ธันวาคม 2561 86

อมร ศรีอนันต์
78 เยี่ยม ติดตาม ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.4 แข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ
5 ธันวาคม 2561- 8 ธันวาคม 2561 89
จังหวัดบุรีรัมย์
อมร ศรีอนันต์
79 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2561- 4 ธันวาคม 2561 89
ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
80 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
4 ธันวาคม 2561- 4 ธันวาคม 2561 110
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสาว อุมาภรณ์ ทองมี


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook