เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ปฎิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 11/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
11 ดาวน์โหลด
2 ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563 9/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
10 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 13/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
6 ดาวน์โหลด
4 ประกาศเรื่อง การรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 กุมภาพันธ์ 2563 377/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
233 ดาวน์โหลด
5 ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนเขียว ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ด้วยวิธีประกวดราคา
6 กุมภาพันธ์ 2563 66/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 ดาวน์โหลด
6 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2563
3 กุมภาพันธ์ 2563 97/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
59 ดาวน์โหลด
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31 มกราคม 2563 16/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
10 ดาวน์โหลด
8 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
27 มกราคม 2563 41/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26 ดาวน์โหลด
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563 11/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
6 ดาวน์โหลด
10 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 72/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
45 ดาวน์โหลด
11 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 861/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
348 ดาวน์โหลด
12 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 248/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
289 ดาวน์โหลด
13 โรงเรียนบ้านกระหวัน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
6 มกราคม 2563 103/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75 ดาวน์โหลด
14 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 มกราคม 2563 1606/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
288 ดาวน์โหลด
15 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2563 1151/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
545 ดาวน์โหลด
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
25 ธันวาคม 2562 29/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
16 ดาวน์โหลด
17 ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
24 ธันวาคม 2562 379/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
298 ดาวน์โหลด
18 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 96/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
56 ดาวน์โหลด
19 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองขนาน
2 ธันวาคม 2562 141/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79 ดาวน์โหลด
20 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
29 พฤศจิกายน 2562 324/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
311 ดาวน์โหลด
21 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 91/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
34 ดาวน์โหลด
22 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
14 พฤศจิกายน 2562 120/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12 ดาวน์โหลด
23 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
4 พฤศจิกายน 2562 106/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 ดาวน์โหลด
24 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 70/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
32 ดาวน์โหลด
25 แผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปี
24 ตุลาคม 2562 166/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
82 ดาวน์โหลด
26 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว. 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
24 ตุลาคม 2562 118/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
54 ดาวน์โหลด
27 ที่ ศธ 04282/ว 309 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
24 ตุลาคม 2562 101/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
67 ดาวน์โหลด
28 แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
24 ตุลาคม 2562 93/นางสาว สิริณรัฐ คันศร หนังสือราชการจาก สพป.
76 ดาวน์โหลด
29 กฎบ้ตร กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี 2563
21 ตุลาคม 2562 64/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
25 ดาวน์โหลด
30 แผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีงบประมาณ 2563
21 ตุลาคม 2562 109/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
41 ดาวน์โหลด
31 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 119/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
29 ดาวน์โหลด
32 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
19 ตุลาคม 2562 209/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
139 ดาวน์โหลด
33 การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น
11 ตุลาคม 2562 82/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
37 ดาวน์โหลด
34 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562 68/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
22 ดาวน์โหลด
35 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562
11 ตุลาคม 2562 240/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
183 ดาวน์โหลด
36 กรอบคุณธรรม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2 ตุลาคม 2562 52/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
34 ดาวน์โหลด
37 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 133/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
64 ดาวน์โหลด
38 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10 กันยายน 2562 84/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2 ดาวน์โหลด
39 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 412/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
52 ดาวน์โหลด
40 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 224/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
110 ดาวน์โหลด
41 แบบฟอร์มการรื้อถอน
31 สิงหาคม 2562 93/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน เอกสารดาวน์โหลด
54 ดาวน์โหลด
42 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 162/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
76 ดาวน์โหลด
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 สิงหาคม 2562 77/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30 ดาวน์โหลด
44 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 63/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77 ดาวน์โหลด
45 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 52/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38 ดาวน์โหลด
46 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 448/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
341 ดาวน์โหลด
47 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 459/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
233 ดาวน์โหลด
48 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 254/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
92 ดาวน์โหลด
49 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 88/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37 ดาวน์โหลด
50 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 76/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27 ดาวน์โหลด
51 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 235/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
39 ดาวน์โหลด
52 :ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
3 กรกฏาคม 2562 131/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36 ดาวน์โหลด
53 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 153/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
27 ดาวน์โหลด
54 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 มิถุนายน 2562 144/นาง วิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ เอกสารดาวน์โหลด
52 ดาวน์โหลด
55 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
24 มิถุนายน 2562 313/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54 ดาวน์โหลด
56 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 85/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38 ดาวน์โหลด
57 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 214/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
160 ดาวน์โหลด
58 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
18 มิถุนายน 2562 84/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
16 ดาวน์โหลด
59 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
18 มิถุนายน 2562 112/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
33 ดาวน์โหลด
60 พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
17 มิถุนายน 2562 97/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
42 ดาวน์โหลด
61 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
17 มิถุนายน 2562 110/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
50 ดาวน์โหลด
62 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 244/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
59 ดาวน์โหลด
63 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 276/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
77 ดาวน์โหลด
64 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 297/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
65 ดาวน์โหลด
65 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
7 มิถุนายน 2562 98/นาง นิชนันท์ เบิกบาน เอกสารดาวน์โหลด
33 ดาวน์โหลด
66 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 147/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
92 ดาวน์โหลด
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 351/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
131 ดาวน์โหลด
68 ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง
23 พฤษภาคม 2562 120/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
81 ดาวน์โหลด
69 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 93/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
51 ดาวน์โหลด
70 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 90/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
58 ดาวน์โหลด
71 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1155/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
383 ดาวน์โหลด
72 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 230/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
105 ดาวน์โหลด
73 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 388/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
174 ดาวน์โหลด
74 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
25 เมษายน 2562 83/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
59 ดาวน์โหลด
75 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 127/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85 ดาวน์โหลด
76 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 105/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77 ดาวน์โหลด
77 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 เมษายน 2562 122/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
117 ดาวน์โหลด
78 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 296/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
88 ดาวน์โหลด
79 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 340/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
133 ดาวน์โหลด
80 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 242/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
166 ดาวน์โหลด
81 ประกาศ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2562 130/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70 ดาวน์โหลด
82 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 119/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68 ดาวน์โหลด
83 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 124/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64 ดาวน์โหลด
84 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส้วมนักเรียนชาย-หญิง 6 ที่นั่ง)
21 มีนาคม 2562 123/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55 ดาวน์โหลด
85 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน)
20 มีนาคม 2562 135/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
100 ดาวน์โหลด
86 ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบ KWL – Plus รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางยุพิน โสพัฒน์ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 202/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
307 ดาวน์โหลด
87 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพินิจสาร โดย นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 132/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
66 ดาวน์โหลด
88 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 85/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
39 ดาวน์โหลด
89 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 117/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
80 ดาวน์โหลด
90 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 285/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
93 ดาวน์โหลด
91 เค้าโครงแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
15 มีนาคม 2562 203/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
429 ดาวน์โหลด
92 ร่างคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 62
13 มีนาคม 2562 159/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
57 ดาวน์โหลด
93 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 366/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
188 ดาวน์โหลด
94 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 151/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
57 ดาวน์โหลด
95 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 162/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
99 ดาวน์โหลด
96 เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561
17 กุมภาพันธ์ 2562 194/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
345 ดาวน์โหลด
97 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59
17 กุมภาพันธ์ 2562 163/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
85 ดาวน์โหลด
98 สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2562 169/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
178 ดาวน์โหลด
99 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 224/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
154 ดาวน์โหลด
100 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 258/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
224 ดาวน์โหลด
101 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 198/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
122 ดาวน์โหลด
102 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 155/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
63 ดาวน์โหลด
103 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 776/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
521 ดาวน์โหลด
104 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 140/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
88 ดาวน์โหลด
105 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 141/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
110 ดาวน์โหลด
106 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 206/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
292 ดาวน์โหลด
107 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 164/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
149 ดาวน์โหลด
108 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 235/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
84 ดาวน์โหลด
109 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 205/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
169 ดาวน์โหลด
110 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 148/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
110 ดาวน์โหลด
111 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 382/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
328 ดาวน์โหลด
112 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 135/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
106 ดาวน์โหลด
113 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 372/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
284 ดาวน์โหลด
114 อธิบายแบบ ปค.5
25 ธันวาคม 2561 276/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
167 ดาวน์โหลด
115 อธิบายแบบ ปค.4
25 ธันวาคม 2561 172/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
120 ดาวน์โหลด
116 อธิบายแบบ ปค.1
25 ธันวาคม 2561 205/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
127 ดาวน์โหลด
117 แบบ ปค. 5
25 ธันวาคม 2561 197/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
144 ดาวน์โหลด
118 แบบ ปค. 4
25 ธันวาคม 2561 223/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
112 ดาวน์โหลด
119 แบบ ปค. 1
25 ธันวาคม 2561 209/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
152 ดาวน์โหลด
120 แบบ ติดตาม ปอ.3
25 ธันวาคม 2561 196/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
216 ดาวน์โหลด
121 รายละเอียดและหลักฐานประกอบการส่งใช้เงิน
18 ธันวาคม 2561 147/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
334 ดาวน์โหลด
122 โลโก้ ติดถ้วยรางวัล
18 ธันวาคม 2561 143/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
81 ดาวน์โหลด
123 ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมา์ ครั้งที่ 10"
17 ธันวาคม 2561 195/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
118 ดาวน์โหลด
124 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 178/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
111 ดาวน์โหลด
125 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
17 ธันวาคม 2561 169/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
203 ดาวน์โหลด
126 สูจิบัตรเทเบิลเทนนิส
17 ธันวาคม 2561 145/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
118 ดาวน์โหลด
127 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาล 5 คน
17 ธันวาคม 2561 146/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
87 ดาวน์โหลด
128 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อนุบาล
16 ธันวาคม 2561 126/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
87 ดาวน์โหลด
129 สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
16 ธันวาคม 2561 127/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
113 ดาวน์โหลด
130 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 240/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
117 ดาวน์โหลด
131 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561
16 ธันวาคม 2561 175/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
179 ดาวน์โหลด
132 โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล
16 ธันวาคม 2561 100/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
76 ดาวน์โหลด
133 ตารางการฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 101/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
76 ดาวน์โหลด
134 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
15 ธันวาคม 2561 101/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
96 ดาวน์โหลด
135 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี
15 ธันวาคม 2561 105/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
74 ดาวน์โหลด
136 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 103/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
79 ดาวน์โหลด
137 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ปรับแก้
15 ธันวาคม 2561 101/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
89 ดาวน์โหลด
138 กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม 2561 132/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
169 ดาวน์โหลด
139 ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
14 ธันวาคม 2561 95/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
78 ดาวน์โหลด
140 ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 87/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
60 ดาวน์โหลด
141 ตารางการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 95/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
109 ดาวน์โหลด
142 สุจิบัตรกีฬาเปตอง
14 ธันวาคม 2561 152/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
153 ดาวน์โหลด
143 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จตุรมิตร
14 ธันวาคม 2561 101/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
84 ดาวน์โหลด
144 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 2182/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
463 ดาวน์โหลด
145 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 275/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
141 ดาวน์โหลด
146 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 166/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
235 ดาวน์โหลด
147 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
13 ธันวาคม 2561 184/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
133 ดาวน์โหลด
148 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 199/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
149 ดาวน์โหลด
149 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 179/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
147 ดาวน์โหลด
150 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 243/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
192 ดาวน์โหลด
151 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 208/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
151 ดาวน์โหลด
152 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 143/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
83 ดาวน์โหลด
153 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 160/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
89 ดาวน์โหลด
154 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 220/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
158 ดาวน์โหลด
155 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 157/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
128 ดาวน์โหลด
156 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 178/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
77 ดาวน์โหลด
157 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 175/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
117 ดาวน์โหลด
158 เลขที่เกียรติบัตรคณะกรรมการและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 199/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
191 ดาวน์โหลด
159 ฟอร์มเกียรติบัตร ( ตัวอย่าง) การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 171/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
192 ดาวน์โหลด
160 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 313/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
372 ดาวน์โหลด
161 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 354/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
267 ดาวน์โหลด
162 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 226/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
178 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook