เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 มกราคม 2564 19/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2 ดาวน์โหลด
2 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 295/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
90 ดาวน์โหลด
3 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น "ครูหัวใจทองคำ" ประจำปี พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 229/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
71 ดาวน์โหลด
4 ประกาศตำแหน่งว่าผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
18 มกราคม 2564 44/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
37 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563
17 มกราคม 2564 10/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
8 ดาวน์โหลด
6 (ตัวอย่าง)แบบรายงานมาตรการ การจัดการเรียนการสอน
8 มกราคม 2564 163/อมร ศรีอนันต์ หนังสือแจ้ง สพฐ. สถานะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CO-VID 19
96 ดาวน์โหลด
7 การจัดการเรียนการสอนทางไกล Covid 19 ระลอกใหม่_
8 มกราคม 2564 30/อมร ศรีอนันต์ หนังสือแจ้ง สพฐ. สถานะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CO-VID 19
22 ดาวน์โหลด
8 คู่มือการจัดการศึกษาทางไกล DLTV
8 มกราคม 2564 20/อมร ศรีอนันต์ หนังสือแจ้ง สพฐ. สถานะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CO-VID 19
17 ดาวน์โหลด
9 แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากาลังครูของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 มิย.63)
8 มกราคม 2564 89/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
35 ดาวน์โหลด
10 บันทึกข้อความ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
5 มกราคม 2564 21/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
22 ดาวน์โหลด
11 เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
5 มกราคม 2564 12/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
16 ดาวน์โหลด
12 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
4 มกราคม 2564 2045/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
616 ดาวน์โหลด
13 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2563
4 มกราคม 2564 28/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
11 ดาวน์โหลด
14 ประกาศ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 ธันวาคม 2563 194/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
151 ดาวน์โหลด
15 ประกาศ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 ธันวาคม 2563 403/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
207 ดาวน์โหลด
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 ธันวาคม 2563 2506/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
468 ดาวน์โหลด
17 ประกาศโรงเรียนบ้านขุนหาญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น อาคาร สปช ๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม 2563 48/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22 ดาวน์โหลด
18 ประกาศโรงเรียนบ้านจองกอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธันวาคม 2563 57/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 ดาวน์โหลด
19 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
22 ธันวาคม 2563 49/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
24 ดาวน์โหลด
20 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 19/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
19 ดาวน์โหลด
21 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 10/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
13 ดาวน์โหลด
22 การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
17 ธันวาคม 2563 153/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
157 ดาวน์โหลด
23 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
17 ธันวาคม 2563 526/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
394 ดาวน์โหลด
24 แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
17 ธันวาคม 2563 402/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
307 ดาวน์โหลด
25 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
17 ธันวาคม 2563 1030/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
712 ดาวน์โหลด
26 ให้รายงานรางวัลดีเด่นประกอบการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
8 กันยายน 2563 63/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
43 ดาวน์โหลด
27 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 กันยายน 2563 50/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
15 ดาวน์โหลด
28 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2563 43/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9 ดาวน์โหลด
29 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2563 31/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10 ดาวน์โหลด
30 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์
1 กันยายน 2563 323/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
152 ดาวน์โหลด
31 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2563 32/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 ดาวน์โหลด
32 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2563 25/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 ดาวน์โหลด
33 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2563 24/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 ดาวน์โหลด
34 ประกาศโรงเรียนบ้านท่าคล้อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
29 สิงหาคม 2563 242/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31 ดาวน์โหลด
35 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 สิงหาคม 2563 22/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12 ดาวน์โหลด
36 ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 สิงหาคม 2563 25/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18 ดาวน์โหลด
37 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 สิงหาคม 2563 23/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 ดาวน์โหลด
38 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2563 26/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22 ดาวน์โหลด
39 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 26/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ดาวน์โหลด
40 เกียรติบัตรปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ผ่าน Appilcation True Vroom ประจำปี พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 62/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
39 ดาวน์โหลด
41 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2563 21/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8 ดาวน์โหลด
42 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
20 สิงหาคม 2563 55/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
24 ดาวน์โหลด
43 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 สิงหาคม 2563 19/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31 ดาวน์โหลด
44 รับสมัครรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 สิงหาคม 2563 235/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
25 ดาวน์โหลด
45 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 สิงหาคม 2563 32/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
21 ดาวน์โหลด
46 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 สิงหาคม 2563 37/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
15 ดาวน์โหลด
47 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2563 24/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18 ดาวน์โหลด
48 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 80/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
46 ดาวน์โหลด
49 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 สิงหาคม 2563 40/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27 ดาวน์โหลด
50 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563 195/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
156 ดาวน์โหลด
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 59/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
40 ดาวน์โหลด
52 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 64/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
28 ดาวน์โหลด
53 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กรกฏาคม 2563 63/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38 ดาวน์โหลด
54 ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2 กรกฏาคม 2563 638/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
81 ดาวน์โหลด
55 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 8 กรฎาคม 2563
1 กรกฏาคม 2563 257/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
212 ดาวน์โหลด
56 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กรกฏาคม 2563 77/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 ดาวน์โหลด
57 ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
30 มิถุนายน 2563 281/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
125 ดาวน์โหลด
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 65/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
32 ดาวน์โหลด
59 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มิถุนายน 2563 70/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34 ดาวน์โหลด
60 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มิถุนายน 2563 82/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
46 ดาวน์โหลด
61 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15 มิถุนายน 2563 112/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
39 ดาวน์โหลด
62 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
15 มิถุนายน 2563 71/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
25 ดาวน์โหลด
63 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
12 มิถุนายน 2563 182/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
27 ดาวน์โหลด
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 156/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
80 ดาวน์โหลด
65 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 216/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
164 ดาวน์โหลด
66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 226/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
180 ดาวน์โหลด
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 127/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
94 ดาวน์โหลด
68 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
29 พฤษภาคม 2563 100/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
69 ดาวน์โหลด
69 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (ฉบับแก้ไข)
29 พฤษภาคม 2563 160/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
214 ดาวน์โหลด
70 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างจากงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
26 พฤษภาคม 2563 178/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
70 ดาวน์โหลด
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
26 พฤษภาคม 2563 92/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
36 ดาวน์โหลด
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 63
26 พฤษภาคม 2563 52/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
34 ดาวน์โหลด
73 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 พฤษภาคม 2563 153/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
42 ดาวน์โหลด
74 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 พฤษภาคม 2563 213/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
137 ดาวน์โหลด
75 การรับสมัครข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมารรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
15 พฤษภาคม 2563 228/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
126 ดาวน์โหลด
76 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
7 พฤษภาคม 2563 414/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
106 ดาวน์โหลด
77 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
29 เมษายน 2563 246/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
370 ดาวน์โหลด
78 ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2561
20 เมษายน 2563 95/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
84 ดาวน์โหลด
79 ผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 เมษายน 2563 87/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
58 ดาวน์โหลด
80 ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2559
20 เมษายน 2563 76/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
63 ดาวน์โหลด
81 ผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20 เมษายน 2563 84/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34 ดาวน์โหลด
82 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 เมษายน 2563 188/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
114 ดาวน์โหลด
83 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน
17 เมษายน 2563 258/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130 ดาวน์โหลด
84 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563 418/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
240 ดาวน์โหลด
85 คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563
14 เมษายน 2563 96/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31 ดาวน์โหลด
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9 เมษายน 2563 83/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
35 ดาวน์โหลด
87 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 247/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
178 ดาวน์โหลด
88 คู่มือตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563
31 มีนาคม 2563 138/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
67 ดาวน์โหลด
89 คู่มือตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
31 มีนาคม 2563 169/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
143 ดาวน์โหลด
90 ประกาศ การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
31 มีนาคม 2563 299/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
185 ดาวน์โหลด
91 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 229/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
162 ดาวน์โหลด
92 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 235/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
171 ดาวน์โหลด
93 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 174/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
108 ดาวน์โหลด
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 2563 114/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75 ดาวน์โหลด
95 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 250/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
69 ดาวน์โหลด
96 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มีนาคม 2563 118/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46 ดาวน์โหลด
97 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
7 มีนาคม 2563 278/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
89 ดาวน์โหลด
98 ประกาศ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 มีนาคม 2563 101/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27 ดาวน์โหลด
99 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
5 มีนาคม 2563 265/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
84 ดาวน์โหลด
100 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5 มีนาคม 2563 666/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
290 ดาวน์โหลด
101 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 มีนาคม.63
4 มีนาคม 2563 280/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
186 ดาวน์โหลด
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
3 มีนาคม 2563 98/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
58 ดาวน์โหลด
103 ปฎิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 235/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
493 ดาวน์โหลด
104 ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563 139/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
112 ดาวน์โหลด
105 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 169/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
56 ดาวน์โหลด
106 ประกาศเรื่อง การรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 กุมภาพันธ์ 2563 998/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
421 ดาวน์โหลด
107 ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนเขียว ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ด้วยวิธีประกวดราคา
6 กุมภาพันธ์ 2563 337/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71 ดาวน์โหลด
108 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2563
3 กุมภาพันธ์ 2563 235/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
130 ดาวน์โหลด
109 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31 มกราคม 2563 133/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
95 ดาวน์โหลด
110 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
27 มกราคม 2563 155/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75 ดาวน์โหลด
111 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563 96/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
48 ดาวน์โหลด
112 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 175/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
79 ดาวน์โหลด
113 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 1407/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
437 ดาวน์โหลด
114 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 492/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
443 ดาวน์โหลด
115 โรงเรียนบ้านกระหวัน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
6 มกราคม 2563 297/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
169 ดาวน์โหลด
116 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 มกราคม 2563 2109/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
620 ดาวน์โหลด
117 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2563 1505/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
624 ดาวน์โหลด
118 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
25 ธันวาคม 2562 126/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
78 ดาวน์โหลด
119 ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
24 ธันวาคม 2562 527/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
343 ดาวน์โหลด
120 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 186/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
92 ดาวน์โหลด
121 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองขนาน
2 ธันวาคม 2562 255/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
133 ดาวน์โหลด
122 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
29 พฤศจิกายน 2562 402/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
355 ดาวน์โหลด
123 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 182/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
57 ดาวน์โหลด
124 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
14 พฤศจิกายน 2562 220/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60 ดาวน์โหลด
125 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
4 พฤศจิกายน 2562 215/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145 ดาวน์โหลด
126 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 178/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
71 ดาวน์โหลด
127 แผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปี
24 ตุลาคม 2562 240/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
112 ดาวน์โหลด
128 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว. 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
24 ตุลาคม 2562 269/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
103 ดาวน์โหลด
129 ที่ ศธ 04282/ว 309 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
24 ตุลาคม 2562 399/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
423 ดาวน์โหลด
130 แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
24 ตุลาคม 2562 157/นางสาว สิริณรัฐ คันศร หนังสือราชการจาก สพป.
108 ดาวน์โหลด
131 กฎบ้ตร กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี 2563
21 ตุลาคม 2562 160/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
57 ดาวน์โหลด
132 แผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีงบประมาณ 2563
21 ตุลาคม 2562 253/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
209 ดาวน์โหลด
133 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 219/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
47 ดาวน์โหลด
134 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
19 ตุลาคม 2562 285/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
161 ดาวน์โหลด
135 การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น
11 ตุลาคม 2562 151/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
111 ดาวน์โหลด
136 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562 138/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
57 ดาวน์โหลด
137 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562
11 ตุลาคม 2562 332/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
265 ดาวน์โหลด
138 กรอบคุณธรรม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2 ตุลาคม 2562 157/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
63 ดาวน์โหลด
139 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 229/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
93 ดาวน์โหลด
140 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10 กันยายน 2562 157/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76 ดาวน์โหลด
141 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 517/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
106 ดาวน์โหลด
142 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 294/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
185 ดาวน์โหลด
143 แบบฟอร์มการรื้อถอน
31 สิงหาคม 2562 221/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน เอกสารดาวน์โหลด
94 ดาวน์โหลด
144 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 247/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
112 ดาวน์โหลด
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 สิงหาคม 2562 163/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64 ดาวน์โหลด
146 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 137/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130 ดาวน์โหลด
147 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 123/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70 ดาวน์โหลด
148 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 538/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
377 ดาวน์โหลด
149 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 541/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
273 ดาวน์โหลด
150 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 370/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
123 ดาวน์โหลด
151 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 161/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63 ดาวน์โหลด
152 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 153/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49 ดาวน์โหลด
153 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 317/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
57 ดาวน์โหลด
154 :ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
3 กรกฏาคม 2562 220/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62 ดาวน์โหลด
155 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 246/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
58 ดาวน์โหลด
156 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 มิถุนายน 2562 333/นาง วิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ เอกสารดาวน์โหลด
108 ดาวน์โหลด
157 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
24 มิถุนายน 2562 377/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75 ดาวน์โหลด
158 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 171/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70 ดาวน์โหลด
159 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 292/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
195 ดาวน์โหลด
160 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
18 มิถุนายน 2562 185/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
40 ดาวน์โหลด
161 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
18 มิถุนายน 2562 214/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
62 ดาวน์โหลด
162 พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
17 มิถุนายน 2562 227/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
73 ดาวน์โหลด
163 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
17 มิถุนายน 2562 176/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
85 ดาวน์โหลด
164 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 314/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
81 ดาวน์โหลด
165 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 591/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
469 ดาวน์โหลด
166 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 386/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
167 ดาวน์โหลด
167 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
7 มิถุนายน 2562 185/นาง นิชนันท์ เบิกบาน เอกสารดาวน์โหลด
114 ดาวน์โหลด
168 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 205/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
144 ดาวน์โหลด
169 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 437/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
169 ดาวน์โหลด
170 ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง
23 พฤษภาคม 2562 199/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
446 ดาวน์โหลด
171 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 162/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
81 ดาวน์โหลด
172 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 166/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
110 ดาวน์โหลด
173 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1247/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
401 ดาวน์โหลด
174 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 299/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
126 ดาวน์โหลด
175 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 474/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
199 ดาวน์โหลด
176 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
25 เมษายน 2562 157/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
783 ดาวน์โหลด
177 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 209/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120 ดาวน์โหลด
178 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 178/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
112 ดาวน์โหลด
179 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 เมษายน 2562 179/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
146 ดาวน์โหลด
180 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 363/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
113 ดาวน์โหลด
181 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 408/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
152 ดาวน์โหลด
182 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 311/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
214 ดาวน์โหลด
183 ประกาศ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2562 191/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101 ดาวน์โหลด
184 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 199/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
94 ดาวน์โหลด
185 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 186/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
98 ดาวน์โหลด
186 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส้วมนักเรียนชาย-หญิง 6 ที่นั่ง)
21 มีนาคม 2562 189/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
83 ดาวน์โหลด
187 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน)
20 มีนาคม 2562 200/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130 ดาวน์โหลด
188 ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบ KWL – Plus รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางยุพิน โสพัฒน์ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 285/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
780 ดาวน์โหลด
189 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพินิจสาร โดย นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 205/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
108 ดาวน์โหลด
190 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 139/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
91 ดาวน์โหลด
191 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 182/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
127 ดาวน์โหลด
192 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 370/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
110 ดาวน์โหลด
193 เค้าโครงแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
15 มีนาคม 2562 275/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
481 ดาวน์โหลด
194 ร่างคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 62
13 มีนาคม 2562 217/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
79 ดาวน์โหลด
195 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 427/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
203 ดาวน์โหลด
196 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 229/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
79 ดาวน์โหลด
197 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 229/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
179 ดาวน์โหลด
198 เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561
17 กุมภาพันธ์ 2562 269/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
730 ดาวน์โหลด
199 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59
17 กุมภาพันธ์ 2562 235/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
827 ดาวน์โหลด
200 สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2562 241/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
275 ดาวน์โหลด
201 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 299/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
198 ดาวน์โหลด
202 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 339/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
276 ดาวน์โหลด
203 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 258/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
155 ดาวน์โหลด
204 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 217/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
77 ดาวน์โหลด
205 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 908/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
547 ดาวน์โหลด
206 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 220/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
119 ดาวน์โหลด
207 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 211/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
143 ดาวน์โหลด
208 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 277/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
391 ดาวน์โหลด
209 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 233/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
220 ดาวน์โหลด
210 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 301/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
102 ดาวน์โหลด
211 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 272/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
208 ดาวน์โหลด
212 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 208/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
141 ดาวน์โหลด
213 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 439/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
367 ดาวน์โหลด
214 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 204/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
136 ดาวน์โหลด
215 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 474/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
398 ดาวน์โหลด
216 อธิบายแบบ ปค.5
25 ธันวาคม 2561 423/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
226 ดาวน์โหลด
217 อธิบายแบบ ปค.4
25 ธันวาคม 2561 284/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
160 ดาวน์โหลด
218 อธิบายแบบ ปค.1
25 ธันวาคม 2561 342/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
170 ดาวน์โหลด
219 แบบ ปค. 5
25 ธันวาคม 2561 320/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
241 ดาวน์โหลด
220 แบบ ปค. 4
25 ธันวาคม 2561 372/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
155 ดาวน์โหลด
221 แบบ ปค. 1
25 ธันวาคม 2561 341/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
200 ดาวน์โหลด
222 แบบ ติดตาม ปอ.3
25 ธันวาคม 2561 356/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
294 ดาวน์โหลด
223 รายละเอียดและหลักฐานประกอบการส่งใช้เงิน
18 ธันวาคม 2561 206/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
464 ดาวน์โหลด
224 โลโก้ ติดถ้วยรางวัล
18 ธันวาคม 2561 208/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
128 ดาวน์โหลด
225 ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมา์ ครั้งที่ 10"
17 ธันวาคม 2561 257/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
143 ดาวน์โหลด
226 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 243/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
157 ดาวน์โหลด
227 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
17 ธันวาคม 2561 242/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
240 ดาวน์โหลด
228 สูจิบัตรเทเบิลเทนนิส
17 ธันวาคม 2561 223/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
159 ดาวน์โหลด
229 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาล 5 คน
17 ธันวาคม 2561 228/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
118 ดาวน์โหลด
230 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อนุบาล
16 ธันวาคม 2561 211/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
114 ดาวน์โหลด
231 สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
16 ธันวาคม 2561 190/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
145 ดาวน์โหลด
232 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 338/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
150 ดาวน์โหลด
233 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561
16 ธันวาคม 2561 242/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
216 ดาวน์โหลด
234 โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล
16 ธันวาคม 2561 168/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
108 ดาวน์โหลด
235 ตารางการฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 164/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
106 ดาวน์โหลด
236 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
15 ธันวาคม 2561 173/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
131 ดาวน์โหลด
237 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี
15 ธันวาคม 2561 171/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
100 ดาวน์โหลด
238 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 166/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
104 ดาวน์โหลด
239 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ปรับแก้
15 ธันวาคม 2561 173/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
115 ดาวน์โหลด
240 กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม 2561 199/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
249 ดาวน์โหลด
241 ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
14 ธันวาคม 2561 159/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
110 ดาวน์โหลด
242 ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 145/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
102 ดาวน์โหลด
243 ตารางการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 163/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
143 ดาวน์โหลด
244 สุจิบัตรกีฬาเปตอง
14 ธันวาคม 2561 209/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
209 ดาวน์โหลด
245 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จตุรมิตร
14 ธันวาคม 2561 176/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
139 ดาวน์โหลด
246 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 4331/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
1033 ดาวน์โหลด
247 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 353/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
174 ดาวน์โหลด
248 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 243/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
281 ดาวน์โหลด
249 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
13 ธันวาคม 2561 249/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
190 ดาวน์โหลด
250 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 266/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
180 ดาวน์โหลด
251 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 239/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
189 ดาวน์โหลด
252 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 304/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
303 ดาวน์โหลด
253 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 280/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
181 ดาวน์โหลด
254 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 226/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
97 ดาวน์โหลด
255 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 223/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
110 ดาวน์โหลด
256 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 291/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
202 ดาวน์โหลด
257 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 230/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
153 ดาวน์โหลด
258 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 254/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
101 ดาวน์โหลด
259 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 240/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
169 ดาวน์โหลด
260 เลขที่เกียรติบัตรคณะกรรมการและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 291/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
273 ดาวน์โหลด
261 ฟอร์มเกียรติบัตร ( ตัวอย่าง) การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 253/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
305 ดาวน์โหลด
262 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 384/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
401 ดาวน์โหลด
263 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 428/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
308 ดาวน์โหลด
264 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 316/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
228 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook