เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 91/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
94 ดาวน์โหลด
2 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 91/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
86 ดาวน์โหลด
3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 54/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
57 ดาวน์โหลด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 2563 10/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 48/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
13 ดาวน์โหลด
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มีนาคม 2563 19/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10 ดาวน์โหลด
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
7 มีนาคม 2563 162/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
59 ดาวน์โหลด
8 ประกาศ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 มีนาคม 2563 15/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3 ดาวน์โหลด
9 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
5 มีนาคม 2563 145/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
48 ดาวน์โหลด
10 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5 มีนาคม 2563 526/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
241 ดาวน์โหลด
11 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 มีนาคม.63
4 มีนาคม 2563 170/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
140 ดาวน์โหลด
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
3 มีนาคม 2563 19/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
26 ดาวน์โหลด
13 ปฎิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 139/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
348 ดาวน์โหลด
14 ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563 71/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
68 ดาวน์โหลด
15 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 82/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
25 ดาวน์โหลด
16 ประกาศเรื่อง การรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 กุมภาพันธ์ 2563 821/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
382 ดาวน์โหลด
17 ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนเขียว ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ด้วยวิธีประกวดราคา
6 กุมภาพันธ์ 2563 187/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26 ดาวน์โหลด
18 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2563
3 กุมภาพันธ์ 2563 156/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
102 ดาวน์โหลด
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31 มกราคม 2563 30/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
23 ดาวน์โหลด
20 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
27 มกราคม 2563 62/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39 ดาวน์โหลด
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563 25/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
9 ดาวน์โหลด
22 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 89/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
50 ดาวน์โหลด
23 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 1044/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
382 ดาวน์โหลด
24 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 392/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
409 ดาวน์โหลด
25 โรงเรียนบ้านกระหวัน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
6 มกราคม 2563 138/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
98 ดาวน์โหลด
26 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 มกราคม 2563 1800/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
414 ดาวน์โหลด
27 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2563 1292/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
579 ดาวน์โหลด
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
25 ธันวาคม 2562 47/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
27 ดาวน์โหลด
29 ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
24 ธันวาคม 2562 424/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
312 ดาวน์โหลด
30 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 108/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
58 ดาวน์โหลด
31 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองขนาน
2 ธันวาคม 2562 155/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
84 ดาวน์โหลด
32 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
29 พฤศจิกายน 2562 345/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
320 ดาวน์โหลด
33 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 111/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
37 ดาวน์โหลด
34 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
14 พฤศจิกายน 2562 131/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 ดาวน์โหลด
35 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
4 พฤศจิกายน 2562 118/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34 ดาวน์โหลด
36 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 78/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
34 ดาวน์โหลด
37 แผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปี
24 ตุลาคม 2562 180/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
87 ดาวน์โหลด
38 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว. 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
24 ตุลาคม 2562 129/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
59 ดาวน์โหลด
39 ที่ ศธ 04282/ว 309 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
24 ตุลาคม 2562 127/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
87 ดาวน์โหลด
40 แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
24 ตุลาคม 2562 105/นางสาว สิริณรัฐ คันศร หนังสือราชการจาก สพป.
80 ดาวน์โหลด
41 กฎบ้ตร กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี 2563
21 ตุลาคม 2562 73/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
27 ดาวน์โหลด
42 แผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีงบประมาณ 2563
21 ตุลาคม 2562 122/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
49 ดาวน์โหลด
43 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 136/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
29 ดาวน์โหลด
44 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
19 ตุลาคม 2562 220/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
142 ดาวน์โหลด
45 การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น
11 ตุลาคม 2562 91/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
39 ดาวน์โหลด
46 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562 79/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
25 ดาวน์โหลด
47 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562
11 ตุลาคม 2562 257/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
194 ดาวน์โหลด
48 กรอบคุณธรรม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2 ตุลาคม 2562 62/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
36 ดาวน์โหลด
49 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 142/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
65 ดาวน์โหลด
50 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10 กันยายน 2562 93/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2 ดาวน์โหลด
51 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 429/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
71 ดาวน์โหลด
52 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 238/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
116 ดาวน์โหลด
53 แบบฟอร์มการรื้อถอน
31 สิงหาคม 2562 103/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน เอกสารดาวน์โหลด
58 ดาวน์โหลด
54 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 170/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
79 ดาวน์โหลด
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 สิงหาคม 2562 90/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33 ดาวน์โหลด
56 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 72/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
89 ดาวน์โหลด
57 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 63/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41 ดาวน์โหลด
58 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 466/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
345 ดาวน์โหลด
59 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 469/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
233 ดาวน์โหลด
60 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 278/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
95 ดาวน์โหลด
61 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 99/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39 ดาวน์โหลด
62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 84/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29 ดาวน์โหลด
63 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 244/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
39 ดาวน์โหลด
64 :ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
3 กรกฏาคม 2562 143/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40 ดาวน์โหลด
65 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 165/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
29 ดาวน์โหลด
66 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 มิถุนายน 2562 157/นาง วิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ เอกสารดาวน์โหลด
55 ดาวน์โหลด
67 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
24 มิถุนายน 2562 329/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56 ดาวน์โหลด
68 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 97/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42 ดาวน์โหลด
69 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 226/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
169 ดาวน์โหลด
70 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
18 มิถุนายน 2562 94/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
18 ดาวน์โหลด
71 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
18 มิถุนายน 2562 123/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
35 ดาวน์โหลด
72 พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
17 มิถุนายน 2562 108/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
43 ดาวน์โหลด
73 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
17 มิถุนายน 2562 121/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
53 ดาวน์โหลด
74 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 257/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
64 ดาวน์โหลด
75 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 317/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
91 ดาวน์โหลด
76 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 314/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
88 ดาวน์โหลด
77 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
7 มิถุนายน 2562 111/นาง นิชนันท์ เบิกบาน เอกสารดาวน์โหลด
36 ดาวน์โหลด
78 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 152/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
107 ดาวน์โหลด
79 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 364/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
132 ดาวน์โหลด
80 ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง
23 พฤษภาคม 2562 128/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
112 ดาวน์โหลด
81 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 103/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
53 ดาวน์โหลด
82 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 104/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
63 ดาวน์โหลด
83 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1173/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
385 ดาวน์โหลด
84 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 239/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
107 ดาวน์โหลด
85 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 399/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
175 ดาวน์โหลด
86 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
25 เมษายน 2562 92/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
78 ดาวน์โหลด
87 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 138/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
87 ดาวน์โหลด
88 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 116/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79 ดาวน์โหลด
89 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 เมษายน 2562 130/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
119 ดาวน์โหลด
90 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 304/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
89 ดาวน์โหลด
91 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 349/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
134 ดาวน์โหลด
92 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 252/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
170 ดาวน์โหลด
93 ประกาศ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2562 139/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74 ดาวน์โหลด
94 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 130/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71 ดาวน์โหลด
95 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 134/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68 ดาวน์โหลด
96 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส้วมนักเรียนชาย-หญิง 6 ที่นั่ง)
21 มีนาคม 2562 130/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58 ดาวน์โหลด
97 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน)
20 มีนาคม 2562 146/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103 ดาวน์โหลด
98 ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบ KWL – Plus รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางยุพิน โสพัฒน์ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 218/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
345 ดาวน์โหลด
99 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพินิจสาร โดย นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 139/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
72 ดาวน์โหลด
100 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 97/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
47 ดาวน์โหลด
101 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 129/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
83 ดาวน์โหลด
102 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 299/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
96 ดาวน์โหลด
103 เค้าโครงแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
15 มีนาคม 2562 215/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
436 ดาวน์โหลด
104 ร่างคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 62
13 มีนาคม 2562 167/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
58 ดาวน์โหลด
105 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 373/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
189 ดาวน์โหลด
106 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 157/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
58 ดาวน์โหลด
107 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 170/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
148 ดาวน์โหลด
108 เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561
17 กุมภาพันธ์ 2562 209/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
363 ดาวน์โหลด
109 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59
17 กุมภาพันธ์ 2562 175/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
90 ดาวน์โหลด
110 สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2562 178/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
187 ดาวน์โหลด
111 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 234/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
157 ดาวน์โหลด
112 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 275/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
229 ดาวน์โหลด
113 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 211/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
124 ดาวน์โหลด
114 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 162/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
64 ดาวน์โหลด
115 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 806/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
522 ดาวน์โหลด
116 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 153/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
91 ดาวน์โหลด
117 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 150/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
110 ดาวน์โหลด
118 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 219/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
302 ดาวน์โหลด
119 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 171/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
166 ดาวน์โหลด
120 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 245/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
85 ดาวน์โหลด
121 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 219/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
172 ดาวน์โหลด
122 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 159/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
112 ดาวน์โหลด
123 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 392/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
332 ดาวน์โหลด
124 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 144/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
109 ดาวน์โหลด
125 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 386/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
313 ดาวน์โหลด
126 อธิบายแบบ ปค.5
25 ธันวาคม 2561 296/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
180 ดาวน์โหลด
127 อธิบายแบบ ปค.4
25 ธันวาคม 2561 184/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
124 ดาวน์โหลด
128 อธิบายแบบ ปค.1
25 ธันวาคม 2561 219/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
132 ดาวน์โหลด
129 แบบ ปค. 5
25 ธันวาคม 2561 212/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
150 ดาวน์โหลด
130 แบบ ปค. 4
25 ธันวาคม 2561 240/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
118 ดาวน์โหลด
131 แบบ ปค. 1
25 ธันวาคม 2561 222/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
155 ดาวน์โหลด
132 แบบ ติดตาม ปอ.3
25 ธันวาคม 2561 209/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
222 ดาวน์โหลด
133 รายละเอียดและหลักฐานประกอบการส่งใช้เงิน
18 ธันวาคม 2561 159/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
346 ดาวน์โหลด
134 โลโก้ ติดถ้วยรางวัล
18 ธันวาคม 2561 154/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
85 ดาวน์โหลด
135 ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมา์ ครั้งที่ 10"
17 ธันวาคม 2561 206/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
123 ดาวน์โหลด
136 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 188/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
115 ดาวน์โหลด
137 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
17 ธันวาคม 2561 181/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
206 ดาวน์โหลด
138 สูจิบัตรเทเบิลเทนนิส
17 ธันวาคม 2561 159/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
121 ดาวน์โหลด
139 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาล 5 คน
17 ธันวาคม 2561 166/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
91 ดาวน์โหลด
140 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อนุบาล
16 ธันวาคม 2561 141/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
89 ดาวน์โหลด
141 สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
16 ธันวาคม 2561 141/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
117 ดาวน์โหลด
142 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 259/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
121 ดาวน์โหลด
143 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561
16 ธันวาคม 2561 183/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
183 ดาวน์โหลด
144 โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล
16 ธันวาคม 2561 115/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
80 ดาวน์โหลด
145 ตารางการฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 112/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
79 ดาวน์โหลด
146 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
15 ธันวาคม 2561 117/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
98 ดาวน์โหลด
147 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี
15 ธันวาคม 2561 116/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
77 ดาวน์โหลด
148 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 117/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
82 ดาวน์โหลด
149 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ปรับแก้
15 ธันวาคม 2561 109/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
92 ดาวน์โหลด
150 กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม 2561 144/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
176 ดาวน์โหลด
151 ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
14 ธันวาคม 2561 107/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
81 ดาวน์โหลด
152 ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 98/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
66 ดาวน์โหลด
153 ตารางการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 114/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
113 ดาวน์โหลด
154 สุจิบัตรกีฬาเปตอง
14 ธันวาคม 2561 160/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
158 ดาวน์โหลด
155 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จตุรมิตร
14 ธันวาคม 2561 117/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
89 ดาวน์โหลด
156 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 2408/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
481 ดาวน์โหลด
157 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 287/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
144 ดาวน์โหลด
158 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 176/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
244 ดาวน์โหลด
159 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
13 ธันวาคม 2561 197/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
151 ดาวน์โหลด
160 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 213/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
151 ดาวน์โหลด
161 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 190/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
150 ดาวน์โหลด
162 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 252/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
250 ดาวน์โหลด
163 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 224/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
155 ดาวน์โหลด
164 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 163/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
85 ดาวน์โหลด
165 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 171/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
93 ดาวน์โหลด
166 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 233/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
166 ดาวน์โหลด
167 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 168/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
132 ดาวน์โหลด
168 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 192/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
78 ดาวน์โหลด
169 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 189/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
119 ดาวน์โหลด
170 เลขที่เกียรติบัตรคณะกรรมการและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 209/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
194 ดาวน์โหลด
171 ฟอร์มเกียรติบัตร ( ตัวอย่าง) การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 184/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
210 ดาวน์โหลด
172 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 323/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
375 ดาวน์โหลด
173 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 368/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
269 ดาวน์โหลด
174 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 242/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
182 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook