เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10 กันยายน 2562 8/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
0 ดาวน์โหลด
2 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 54/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
5 ดาวน์โหลด
3 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 49/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
38 ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์มการรื้อถอน
31 สิงหาคม 2562 19/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน เอกสารดาวน์โหลด
13 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 100/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
29 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 สิงหาคม 2562 16/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8 ดาวน์โหลด
7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 9/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9 ดาวน์โหลด
8 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 9/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8 ดาวน์โหลด
9 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 197/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
169 ดาวน์โหลด
10 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 256/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
168 ดาวน์โหลด
11 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 146/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
13 ดาวน์โหลด
12 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 42/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12 ดาวน์โหลด
13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 27/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9 ดาวน์โหลด
14 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 174/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
37 ดาวน์โหลด
15 :ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
3 กรกฏาคม 2562 51/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 ดาวน์โหลด
16 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 74/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
15 ดาวน์โหลด
17 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 มิถุนายน 2562 48/นาง วิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ เอกสารดาวน์โหลด
13 ดาวน์โหลด
18 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
24 มิถุนายน 2562 200/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 ดาวน์โหลด
19 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 44/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21 ดาวน์โหลด
20 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 131/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
101 ดาวน์โหลด
21 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
18 มิถุนายน 2562 35/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
11 ดาวน์โหลด
22 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
18 มิถุนายน 2562 36/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
18 ดาวน์โหลด
23 พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
17 มิถุนายน 2562 53/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
27 ดาวน์โหลด
24 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
17 มิถุนายน 2562 61/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
29 ดาวน์โหลด
25 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 202/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
54 ดาวน์โหลด
26 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 108/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
33 ดาวน์โหลด
27 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 193/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
48 ดาวน์โหลด
28 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
7 มิถุนายน 2562 36/นาง นิชนันท์ เบิกบาน เอกสารดาวน์โหลด
14 ดาวน์โหลด
29 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 87/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
55 ดาวน์โหลด
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 230/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
97 ดาวน์โหลด
31 ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง
23 พฤษภาคม 2562 65/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
42 ดาวน์โหลด
32 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 47/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
33 ดาวน์โหลด
33 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 39/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
19 ดาวน์โหลด
34 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1033/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
367 ดาวน์โหลด
35 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 182/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
86 ดาวน์โหลด
36 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 310/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
86 ดาวน์โหลด
37 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
25 เมษายน 2562 41/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
17 ดาวน์โหลด
38 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 91/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56 ดาวน์โหลด
39 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 71/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55 ดาวน์โหลด
40 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 เมษายน 2562 88/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43 ดาวน์โหลด
41 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 257/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
74 ดาวน์โหลด
42 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 291/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
130 ดาวน์โหลด
43 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 209/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
133 ดาวน์โหลด
44 ประกาศ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2562 91/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43 ดาวน์โหลด
45 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 88/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50 ดาวน์โหลด
46 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 76/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45 ดาวน์โหลด
47 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส้วมนักเรียนชาย-หญิง 6 ที่นั่ง)
21 มีนาคม 2562 89/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35 ดาวน์โหลด
48 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน)
20 มีนาคม 2562 90/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76 ดาวน์โหลด
49 ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบ KWL – Plus รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางยุพิน โสพัฒน์ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 115/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
92 ดาวน์โหลด
50 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพินิจสาร โดย นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 93/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
39 ดาวน์โหลด
51 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 51/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
21 ดาวน์โหลด
52 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 83/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
59 ดาวน์โหลด
53 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 196/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
66 ดาวน์โหลด
54 เค้าโครงแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
15 มีนาคม 2562 170/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
352 ดาวน์โหลด
55 ร่างคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 62
13 มีนาคม 2562 119/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
46 ดาวน์โหลด
56 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 326/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
172 ดาวน์โหลด
57 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 104/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
38 ดาวน์โหลด
58 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 117/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
67 ดาวน์โหลด
59 เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561
17 กุมภาพันธ์ 2562 145/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
147 ดาวน์โหลด
60 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59
17 กุมภาพันธ์ 2562 128/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
57 ดาวน์โหลด
61 สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2562 121/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
93 ดาวน์โหลด
62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 182/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
102 ดาวน์โหลด
63 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 219/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
176 ดาวน์โหลด
64 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 157/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
102 ดาวน์โหลด
65 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 121/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
51 ดาวน์โหลด
66 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 703/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
520 ดาวน์โหลด
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 113/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
63 ดาวน์โหลด
68 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 104/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
66 ดาวน์โหลด
69 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 175/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
179 ดาวน์โหลด
70 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 126/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
94 ดาวน์โหลด
71 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 184/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
74 ดาวน์โหลด
72 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 171/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
135 ดาวน์โหลด
73 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 110/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
67 ดาวน์โหลด
74 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 337/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
299 ดาวน์โหลด
75 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 102/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
80 ดาวน์โหลด
76 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 293/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
221 ดาวน์โหลด
77 อธิบายแบบ ปค.5
25 ธันวาคม 2561 130/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
100 ดาวน์โหลด
78 อธิบายแบบ ปค.4
25 ธันวาคม 2561 105/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
74 ดาวน์โหลด
79 อธิบายแบบ ปค.1
25 ธันวาคม 2561 92/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
81 ดาวน์โหลด
80 แบบ ปค. 5
25 ธันวาคม 2561 106/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
78 ดาวน์โหลด
81 แบบ ปค. 4
25 ธันวาคม 2561 117/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
69 ดาวน์โหลด
82 แบบ ปค. 1
25 ธันวาคม 2561 120/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
82 ดาวน์โหลด
83 แบบ ติดตาม ปอ.3
25 ธันวาคม 2561 120/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
91 ดาวน์โหลด
84 รายละเอียดและหลักฐานประกอบการส่งใช้เงิน
18 ธันวาคม 2561 113/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
150 ดาวน์โหลด
85 โลโก้ ติดถ้วยรางวัล
18 ธันวาคม 2561 99/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
55 ดาวน์โหลด
86 ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมา์ ครั้งที่ 10"
17 ธันวาคม 2561 137/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
100 ดาวน์โหลด
87 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 141/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
97 ดาวน์โหลด
88 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
17 ธันวาคม 2561 137/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
130 ดาวน์โหลด
89 สูจิบัตรเทเบิลเทนนิส
17 ธันวาคม 2561 100/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
98 ดาวน์โหลด
90 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาล 5 คน
17 ธันวาคม 2561 93/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
60 ดาวน์โหลด
91 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อนุบาล
16 ธันวาคม 2561 94/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
68 ดาวน์โหลด
92 สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
16 ธันวาคม 2561 97/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
93 ดาวน์โหลด
93 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 159/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
96 ดาวน์โหลด
94 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561
16 ธันวาคม 2561 134/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
146 ดาวน์โหลด
95 โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล
16 ธันวาคม 2561 71/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
44 ดาวน์โหลด
96 ตารางการฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 68/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
63 ดาวน์โหลด
97 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
15 ธันวาคม 2561 76/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
46 ดาวน์โหลด
98 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี
15 ธันวาคม 2561 69/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
48 ดาวน์โหลด
99 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 71/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
56 ดาวน์โหลด
100 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ปรับแก้
15 ธันวาคม 2561 68/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
51 ดาวน์โหลด
101 กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม 2561 101/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
106 ดาวน์โหลด
102 ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
14 ธันวาคม 2561 58/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
50 ดาวน์โหลด
103 ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 64/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
35 ดาวน์โหลด
104 ตารางการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 66/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
69 ดาวน์โหลด
105 สุจิบัตรกีฬาเปตอง
14 ธันวาคม 2561 112/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
128 ดาวน์โหลด
106 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จตุรมิตร
14 ธันวาคม 2561 66/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
60 ดาวน์โหลด
107 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 778/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
328 ดาวน์โหลด
108 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 217/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
109 ดาวน์โหลด
109 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 129/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
164 ดาวน์โหลด
110 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
13 ธันวาคม 2561 147/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
100 ดาวน์โหลด
111 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 162/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
134 ดาวน์โหลด
112 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 140/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
126 ดาวน์โหลด
113 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 202/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
167 ดาวน์โหลด
114 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 163/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
129 ดาวน์โหลด
115 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 110/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
77 ดาวน์โหลด
116 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 117/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
76 ดาวน์โหลด
117 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 175/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
142 ดาวน์โหลด
118 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 124/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
109 ดาวน์โหลด
119 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 134/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
73 ดาวน์โหลด
120 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 144/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
107 ดาวน์โหลด
121 เลขที่เกียรติบัตรคณะกรรมการและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 161/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
159 ดาวน์โหลด
122 ฟอร์มเกียรติบัตร ( ตัวอย่าง) การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 127/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
155 ดาวน์โหลด
123 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 270/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
345 ดาวน์โหลด
124 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 304/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
230 ดาวน์โหลด
125 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 179/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
134 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook