เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564
19 เมษายน 2564 2/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
0 ดาวน์โหลด
2 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564
1 เมษายน 2564 158/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
150 ดาวน์โหลด
3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 มีนาคม 2564 116/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
12 ดาวน์โหลด
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์การรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
22 มีนาคม 2564 170/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
31 ดาวน์โหลด
5 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการอื่น เพื่อรับย้าย รับโอน เปลี่ยนตำแหน่งไปแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
22 มีนาคม 2564 115/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
27 ดาวน์โหลด
6 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
12 มีนาคม 2564 62/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
28 ดาวน์โหลด
7 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9 มีนาคม 2564 816/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
178 ดาวน์โหลด
8 การเปลี่ยนตำแหน่งและรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)
18 กุมภาพันธ์ 2564 408/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
98 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564 64/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
27 ดาวน์โหลด
10 ประกาศโรงเรียนบ้านสะพุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กุมภาพันธ์ 2564 60/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32 ดาวน์โหลด
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
4 กุมภาพันธ์ 2564 62/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
29 ดาวน์โหลด
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนและรั้ว ปีงบประมาณ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564 58/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ดาวน์โหลด
13 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 กุมภาพันธ์ 2564 78/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24 ดาวน์โหลด
14 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
2 กุมภาพันธ์ 2564 186/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
56 ดาวน์โหลด
15 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 208 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)
2 กุมภาพันธ์ 2564 59/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26 ดาวน์โหลด
16 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ความยาว 403 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)
2 กุมภาพันธ์ 2564 58/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32 ดาวน์โหลด
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
2 กุมภาพันธ์ 2564 116/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40 ดาวน์โหลด
18 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 มกราคม 2564 272/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34 ดาวน์โหลด
19 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 732/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
188 ดาวน์โหลด
20 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น "ครูหัวใจทองคำ" ประจำปี พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 477/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
151 ดาวน์โหลด
21 ประกาศตำแหน่งว่าผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
18 มกราคม 2564 178/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
153 ดาวน์โหลด
22 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563
17 มกราคม 2564 119/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
50 ดาวน์โหลด
23 (ตัวอย่าง)แบบรายงานมาตรการ การจัดการเรียนการสอน
8 มกราคม 2564 419/อมร ศรีอนันต์ หนังสือแจ้ง สพฐ. สถานะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CO-VID 19
577 ดาวน์โหลด
24 การจัดการเรียนการสอนทางไกล Covid 19 ระลอกใหม่_
8 มกราคม 2564 112/อมร ศรีอนันต์ หนังสือแจ้ง สพฐ. สถานะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CO-VID 19
70 ดาวน์โหลด
25 คู่มือการจัดการศึกษาทางไกล DLTV
8 มกราคม 2564 85/อมร ศรีอนันต์ หนังสือแจ้ง สพฐ. สถานะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CO-VID 19
44 ดาวน์โหลด
26 แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากาลังครูของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 มิย.63)
8 มกราคม 2564 193/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
89 ดาวน์โหลด
27 บันทึกข้อความ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
5 มกราคม 2564 87/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
78 ดาวน์โหลด
28 เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
5 มกราคม 2564 68/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
45 ดาวน์โหลด
29 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
4 มกราคม 2564 2535/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
734 ดาวน์โหลด
30 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2563
4 มกราคม 2564 101/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
32 ดาวน์โหลด
31 ประกาศ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 ธันวาคม 2563 406/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
202 ดาวน์โหลด
32 ประกาศ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 ธันวาคม 2563 679/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
271 ดาวน์โหลด
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 ธันวาคม 2563 3098/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
563 ดาวน์โหลด
34 ประกาศโรงเรียนบ้านขุนหาญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น อาคาร สปช ๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม 2563 166/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51 ดาวน์โหลด
35 ประกาศโรงเรียนบ้านจองกอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธันวาคม 2563 139/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60 ดาวน์โหลด
36 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
22 ธันวาคม 2563 126/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
48 ดาวน์โหลด
37 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 73/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
58 ดาวน์โหลด
38 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 66/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
40 ดาวน์โหลด
39 การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
17 ธันวาคม 2563 249/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
226 ดาวน์โหลด
40 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
17 ธันวาคม 2563 654/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
460 ดาวน์โหลด
41 แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
17 ธันวาคม 2563 472/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
361 ดาวน์โหลด
42 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
17 ธันวาคม 2563 1224/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
763 ดาวน์โหลด
43 ให้รายงานรางวัลดีเด่นประกอบการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
8 กันยายน 2563 123/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
80 ดาวน์โหลด
44 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 กันยายน 2563 126/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
47 ดาวน์โหลด
45 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2563 86/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35 ดาวน์โหลด
46 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2563 63/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36 ดาวน์โหลด
47 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์
1 กันยายน 2563 425/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
203 ดาวน์โหลด
48 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2563 67/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35 ดาวน์โหลด
49 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2563 87/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35 ดาวน์โหลด
50 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2563 58/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32 ดาวน์โหลด
51 ประกาศโรงเรียนบ้านท่าคล้อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
29 สิงหาคม 2563 304/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58 ดาวน์โหลด
52 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 สิงหาคม 2563 70/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49 ดาวน์โหลด
53 ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 สิงหาคม 2563 73/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66 ดาวน์โหลด
54 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 สิงหาคม 2563 75/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37 ดาวน์โหลด
55 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2563 64/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44 ดาวน์โหลด
56 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 102/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
56 ดาวน์โหลด
57 เกียรติบัตรปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ผ่าน Appilcation True Vroom ประจำปี พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 150/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
72 ดาวน์โหลด
58 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2563 83/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38 ดาวน์โหลด
59 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
20 สิงหาคม 2563 117/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
51 ดาวน์โหลด
60 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 สิงหาคม 2563 89/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56 ดาวน์โหลด
61 รับสมัครรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 สิงหาคม 2563 311/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
57 ดาวน์โหลด
62 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 สิงหาคม 2563 97/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
54 ดาวน์โหลด
63 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 สิงหาคม 2563 94/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
44 ดาวน์โหลด
64 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2563 54/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41 ดาวน์โหลด
65 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 146/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
87 ดาวน์โหลด
66 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 สิงหาคม 2563 75/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46 ดาวน์โหลด
67 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563 250/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
192 ดาวน์โหลด
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 137/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
76 ดาวน์โหลด
69 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 129/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
50 ดาวน์โหลด
70 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กรกฏาคม 2563 101/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65 ดาวน์โหลด
71 ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2 กรกฏาคม 2563 743/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
113 ดาวน์โหลด
72 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 8 กรฎาคม 2563
1 กรกฏาคม 2563 292/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
275 ดาวน์โหลด
73 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กรกฏาคม 2563 138/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45 ดาวน์โหลด
74 ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
30 มิถุนายน 2563 350/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
147 ดาวน์โหลด
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 121/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
65 ดาวน์โหลด
76 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มิถุนายน 2563 97/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59 ดาวน์โหลด
77 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มิถุนายน 2563 160/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
75 ดาวน์โหลด
78 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15 มิถุนายน 2563 172/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
60 ดาวน์โหลด
79 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
15 มิถุนายน 2563 130/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
47 ดาวน์โหลด
80 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
12 มิถุนายน 2563 212/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
47 ดาวน์โหลด
81 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 187/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
102 ดาวน์โหลด
82 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 278/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
209 ดาวน์โหลด
83 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 261/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
214 ดาวน์โหลด
84 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 173/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
116 ดาวน์โหลด
85 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
29 พฤษภาคม 2563 135/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
101 ดาวน์โหลด
86 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (ฉบับแก้ไข)
29 พฤษภาคม 2563 193/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
274 ดาวน์โหลด
87 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างจากงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
26 พฤษภาคม 2563 219/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
95 ดาวน์โหลด
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
26 พฤษภาคม 2563 186/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
66 ดาวน์โหลด
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 63
26 พฤษภาคม 2563 113/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
64 ดาวน์โหลด
90 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 พฤษภาคม 2563 223/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
67 ดาวน์โหลด
91 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 พฤษภาคม 2563 278/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
181 ดาวน์โหลด
92 การรับสมัครข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมารรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
15 พฤษภาคม 2563 290/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
154 ดาวน์โหลด
93 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
7 พฤษภาคม 2563 499/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
137 ดาวน์โหลด
94 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
29 เมษายน 2563 299/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
435 ดาวน์โหลด
95 ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2561
20 เมษายน 2563 159/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
107 ดาวน์โหลด
96 ผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 เมษายน 2563 154/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
94 ดาวน์โหลด
97 ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2559
20 เมษายน 2563 135/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
114 ดาวน์โหลด
98 ผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20 เมษายน 2563 135/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
57 ดาวน์โหลด
99 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 เมษายน 2563 228/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
150 ดาวน์โหลด
100 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน
17 เมษายน 2563 341/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
151 ดาวน์โหลด
101 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563 457/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
297 ดาวน์โหลด
102 คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563
14 เมษายน 2563 160/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
63 ดาวน์โหลด
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9 เมษายน 2563 164/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
61 ดาวน์โหลด
104 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 278/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
202 ดาวน์โหลด
105 คู่มือตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563
31 มีนาคม 2563 219/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
99 ดาวน์โหลด
106 คู่มือตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
31 มีนาคม 2563 261/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
378 ดาวน์โหลด
107 ประกาศ การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
31 มีนาคม 2563 348/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
212 ดาวน์โหลด
108 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 262/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
186 ดาวน์โหลด
109 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 284/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
196 ดาวน์โหลด
110 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 224/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
129 ดาวน์โหลด
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 2563 142/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103 ดาวน์โหลด
112 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 303/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
91 ดาวน์โหลด
113 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มีนาคม 2563 184/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66 ดาวน์โหลด
114 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
7 มีนาคม 2563 306/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
105 ดาวน์โหลด
115 ประกาศ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 มีนาคม 2563 133/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54 ดาวน์โหลด
116 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
5 มีนาคม 2563 332/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
111 ดาวน์โหลด
117 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5 มีนาคม 2563 702/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
345 ดาวน์โหลด
118 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 มีนาคม.63
4 มีนาคม 2563 343/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
224 ดาวน์โหลด
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
3 มีนาคม 2563 158/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
85 ดาวน์โหลด
120 ปฎิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 273/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
513 ดาวน์โหลด
121 ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563 169/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
132 ดาวน์โหลด
122 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 223/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
80 ดาวน์โหลด
123 ประกาศเรื่อง การรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 กุมภาพันธ์ 2563 1032/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
451 ดาวน์โหลด
124 ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนเขียว ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ด้วยวิธีประกวดราคา
6 กุมภาพันธ์ 2563 389/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
91 ดาวน์โหลด
125 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2563
3 กุมภาพันธ์ 2563 295/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
148 ดาวน์โหลด
126 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31 มกราคม 2563 190/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122 ดาวน์โหลด
127 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
27 มกราคม 2563 197/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101 ดาวน์โหลด
128 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563 163/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
78 ดาวน์โหลด
129 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 249/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
103 ดาวน์โหลด
130 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 1478/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
462 ดาวน์โหลด
131 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 553/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
467 ดาวน์โหลด
132 โรงเรียนบ้านกระหวัน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
6 มกราคม 2563 366/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
210 ดาวน์โหลด
133 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 มกราคม 2563 2240/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
645 ดาวน์โหลด
134 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2563 1560/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
648 ดาวน์โหลด
135 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
25 ธันวาคม 2562 197/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
111 ดาวน์โหลด
136 ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
24 ธันวาคม 2562 589/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
375 ดาวน์โหลด
137 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 223/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
124 ดาวน์โหลด
138 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองขนาน
2 ธันวาคม 2562 324/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
160 ดาวน์โหลด
139 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
29 พฤศจิกายน 2562 457/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
375 ดาวน์โหลด
140 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 221/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
82 ดาวน์โหลด
141 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
14 พฤศจิกายน 2562 263/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
82 ดาวน์โหลด
142 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
4 พฤศจิกายน 2562 253/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
167 ดาวน์โหลด
143 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 239/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
95 ดาวน์โหลด
144 แผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปี
24 ตุลาคม 2562 269/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
133 ดาวน์โหลด
145 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว. 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
24 ตุลาคม 2562 335/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
131 ดาวน์โหลด
146 ที่ ศธ 04282/ว 309 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
24 ตุลาคม 2562 582/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
508 ดาวน์โหลด
147 แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
24 ตุลาคม 2562 187/นางสาว สิริณรัฐ คันศร หนังสือราชการจาก สพป.
139 ดาวน์โหลด
148 กฎบ้ตร กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี 2563
21 ตุลาคม 2562 245/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
79 ดาวน์โหลด
149 แผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีงบประมาณ 2563
21 ตุลาคม 2562 327/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
241 ดาวน์โหลด
150 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 258/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
69 ดาวน์โหลด
151 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
19 ตุลาคม 2562 344/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
178 ดาวน์โหลด
152 การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น
11 ตุลาคม 2562 198/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
132 ดาวน์โหลด
153 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562 170/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
81 ดาวน์โหลด
154 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562
11 ตุลาคม 2562 367/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
309 ดาวน์โหลด
155 กรอบคุณธรรม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2 ตุลาคม 2562 231/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
89 ดาวน์โหลด
156 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 286/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
116 ดาวน์โหลด
157 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10 กันยายน 2562 184/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
93 ดาวน์โหลด
158 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 562/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
131 ดาวน์โหลด
159 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 322/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
226 ดาวน์โหลด
160 แบบฟอร์มการรื้อถอน
31 สิงหาคม 2562 306/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน เอกสารดาวน์โหลด
126 ดาวน์โหลด
161 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 293/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
136 ดาวน์โหลด
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 สิงหาคม 2562 218/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90 ดาวน์โหลด
163 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 178/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
166 ดาวน์โหลด
164 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 198/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
95 ดาวน์โหลด
165 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 592/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
398 ดาวน์โหลด
166 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 579/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
303 ดาวน์โหลด
167 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 428/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
139 ดาวน์โหลด
168 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 209/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
88 ดาวน์โหลด
169 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 189/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70 ดาวน์โหลด
170 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 355/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
78 ดาวน์โหลด
171 :ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
3 กรกฏาคม 2562 290/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85 ดาวน์โหลด
172 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 286/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
84 ดาวน์โหลด
173 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 มิถุนายน 2562 397/นาง วิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ เอกสารดาวน์โหลด
135 ดาวน์โหลด
174 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
24 มิถุนายน 2562 413/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
92 ดาวน์โหลด
175 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 196/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
93 ดาวน์โหลด
176 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 325/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
225 ดาวน์โหลด
177 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
18 มิถุนายน 2562 214/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
58 ดาวน์โหลด
178 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
18 มิถุนายน 2562 269/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
84 ดาวน์โหลด
179 พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
17 มิถุนายน 2562 258/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
96 ดาวน์โหลด
180 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
17 มิถุนายน 2562 209/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
122 ดาวน์โหลด
181 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 352/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
100 ดาวน์โหลด
182 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 780/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
507 ดาวน์โหลด
183 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 431/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
206 ดาวน์โหลด
184 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
7 มิถุนายน 2562 219/นาง นิชนันท์ เบิกบาน เอกสารดาวน์โหลด
163 ดาวน์โหลด
185 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 245/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
178 ดาวน์โหลด
186 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 478/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
185 ดาวน์โหลด
187 ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง
23 พฤษภาคม 2562 234/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
1214 ดาวน์โหลด
188 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 213/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
112 ดาวน์โหลด
189 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 227/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
153 ดาวน์โหลด
190 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1289/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
410 ดาวน์โหลด
191 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 352/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
141 ดาวน์โหลด
192 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 520/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
217 ดาวน์โหลด
193 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
25 เมษายน 2562 190/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
1241 ดาวน์โหลด
194 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 240/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
142 ดาวน์โหลด
195 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 207/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
133 ดาวน์โหลด
196 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 เมษายน 2562 232/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
168 ดาวน์โหลด
197 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 400/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
133 ดาวน์โหลด
198 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 433/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
169 ดาวน์โหลด
199 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 338/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
256 ดาวน์โหลด
200 ประกาศ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2562 231/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
123 ดาวน์โหลด
201 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 235/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
116 ดาวน์โหลด
202 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 224/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
121 ดาวน์โหลด
203 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส้วมนักเรียนชาย-หญิง 6 ที่นั่ง)
21 มีนาคม 2562 216/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
106 ดาวน์โหลด
204 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน)
20 มีนาคม 2562 240/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
155 ดาวน์โหลด
205 ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบ KWL – Plus รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางยุพิน โสพัฒน์ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 336/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
1091 ดาวน์โหลด
206 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพินิจสาร โดย นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 241/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
131 ดาวน์โหลด
207 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 170/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
114 ดาวน์โหลด
208 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 211/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
150 ดาวน์โหลด
209 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 415/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
131 ดาวน์โหลด
210 เค้าโครงแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
15 มีนาคม 2562 336/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
506 ดาวน์โหลด
211 ร่างคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 62
13 มีนาคม 2562 245/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
95 ดาวน์โหลด
212 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 497/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
220 ดาวน์โหลด
213 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 264/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
101 ดาวน์โหลด
214 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 283/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
207 ดาวน์โหลด
215 เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561
17 กุมภาพันธ์ 2562 311/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
768 ดาวน์โหลด
216 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59
17 กุมภาพันธ์ 2562 268/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
882 ดาวน์โหลด
217 สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2562 281/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
306 ดาวน์โหลด
218 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 353/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
229 ดาวน์โหลด
219 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 385/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
300 ดาวน์โหลด
220 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 298/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
180 ดาวน์โหลด
221 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 262/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
96 ดาวน์โหลด
222 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 940/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
565 ดาวน์โหลด
223 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 273/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
146 ดาวน์โหลด
224 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 246/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
160 ดาวน์โหลด
225 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 334/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
452 ดาวน์โหลด
226 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 276/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
263 ดาวน์โหลด
227 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 333/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
123 ดาวน์โหลด
228 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 298/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
232 ดาวน์โหลด
229 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 262/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
165 ดาวน์โหลด
230 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 496/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
389 ดาวน์โหลด
231 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 233/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
167 ดาวน์โหลด
232 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 519/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
487 ดาวน์โหลด
233 อธิบายแบบ ปค.5
25 ธันวาคม 2561 533/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
263 ดาวน์โหลด
234 อธิบายแบบ ปค.4
25 ธันวาคม 2561 375/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
187 ดาวน์โหลด
235 อธิบายแบบ ปค.1
25 ธันวาคม 2561 437/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
198 ดาวน์โหลด
236 แบบ ปค. 5
25 ธันวาคม 2561 401/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
277 ดาวน์โหลด
237 แบบ ปค. 4
25 ธันวาคม 2561 486/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
186 ดาวน์โหลด
238 แบบ ปค. 1
25 ธันวาคม 2561 444/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
229 ดาวน์โหลด
239 แบบ ติดตาม ปอ.3
25 ธันวาคม 2561 436/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
388 ดาวน์โหลด
240 รายละเอียดและหลักฐานประกอบการส่งใช้เงิน
18 ธันวาคม 2561 232/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
582 ดาวน์โหลด
241 โลโก้ ติดถ้วยรางวัล
18 ธันวาคม 2561 249/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
157 ดาวน์โหลด
242 ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมา์ ครั้งที่ 10"
17 ธันวาคม 2561 297/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
168 ดาวน์โหลด
243 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 304/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
180 ดาวน์โหลด
244 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
17 ธันวาคม 2561 282/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
276 ดาวน์โหลด
245 สูจิบัตรเทเบิลเทนนิส
17 ธันวาคม 2561 245/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
203 ดาวน์โหลด
246 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาล 5 คน
17 ธันวาคม 2561 291/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
142 ดาวน์โหลด
247 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อนุบาล
16 ธันวาคม 2561 281/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
138 ดาวน์โหลด
248 สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
16 ธันวาคม 2561 233/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
171 ดาวน์โหลด
249 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 378/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
171 ดาวน์โหลด
250 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561
16 ธันวาคม 2561 278/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
248 ดาวน์โหลด
251 โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล
16 ธันวาคม 2561 201/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
133 ดาวน์โหลด
252 ตารางการฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 204/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
135 ดาวน์โหลด
253 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
15 ธันวาคม 2561 224/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
168 ดาวน์โหลด
254 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี
15 ธันวาคม 2561 201/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
124 ดาวน์โหลด
255 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 194/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
128 ดาวน์โหลด
256 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ปรับแก้
15 ธันวาคม 2561 236/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
139 ดาวน์โหลด
257 กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม 2561 275/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
307 ดาวน์โหลด
258 ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
14 ธันวาคม 2561 194/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
131 ดาวน์โหลด
259 ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 176/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
122 ดาวน์โหลด
260 ตารางการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 229/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
165 ดาวน์โหลด
261 สุจิบัตรกีฬาเปตอง
14 ธันวาคม 2561 239/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
232 ดาวน์โหลด
262 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จตุรมิตร
14 ธันวาคม 2561 203/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
187 ดาวน์โหลด
263 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 4879/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
1116 ดาวน์โหลด
264 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 393/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
204 ดาวน์โหลด
265 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 327/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
306 ดาวน์โหลด
266 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
13 ธันวาคม 2561 279/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
210 ดาวน์โหลด
267 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 296/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
202 ดาวน์โหลด
268 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 316/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
212 ดาวน์โหลด
269 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 332/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
332 ดาวน์โหลด
270 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 323/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
203 ดาวน์โหลด
271 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 284/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
119 ดาวน์โหลด
272 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 277/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
137 ดาวน์โหลด
273 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 354/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
227 ดาวน์โหลด
274 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 264/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
175 ดาวน์โหลด
275 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 315/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
117 ดาวน์โหลด
276 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 294/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
192 ดาวน์โหลด
277 เลขที่เกียรติบัตรคณะกรรมการและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 325/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
296 ดาวน์โหลด
278 ฟอร์มเกียรติบัตร ( ตัวอย่าง) การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 319/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
328 ดาวน์โหลด
279 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 450/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
427 ดาวน์โหลด
280 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 458/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
332 ดาวน์โหลด
281 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 367/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
251 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook