เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มการรื้อถอน
16 กันยายน 2564 2/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
2 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
16 กันยายน 2564 2/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
3 แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
16 กันยายน 2564 3/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
4 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
16 กันยายน 2564 3/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
14 ดาวน์โหลด
5 หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
16 กันยายน 2564 2/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
6 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
16 กันยายน 2564 1/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
12 ดาวน์โหลด
7 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์
16 กันยายน 2564 2/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
8 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
16 กันยายน 2564 1/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
9 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ
16 กันยายน 2564 1/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
10 หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
16 กันยายน 2564 1/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
2 ดาวน์โหลด
11 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
16 กันยายน 2564 1/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
1 ดาวน์โหลด
12 สัญญายืมเงิน
16 กันยายน 2564 0/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
13 แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ
16 กันยายน 2564 1/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
14 แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน(แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
16 กันยายน 2564 1/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
15 แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
16 กันยายน 2564 1/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
16 แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )
16 กันยายน 2564 1/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
17 รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
16 กันยายน 2564 2/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
18 รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
16 กันยายน 2564 1/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
1 ดาวน์โหลด
19 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
16 กันยายน 2564 1/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
20 การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
16 กันยายน 2564 1/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
0 ดาวน์โหลด
21 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564
14 กันยายน 2564 19/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
4 ดาวน์โหลด
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
23 สิงหาคม 2564 128/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
10 ดาวน์โหลด
23 แบบสำรวจการได้รับวัคซีนโควิด-19 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
19 สิงหาคม 2564 77/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
36 ดาวน์โหลด
24 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564
11 สิงหาคม 2564 54/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
18 ดาวน์โหลด
25 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 2557 ประจำปีงบประมาณ 2564
4 สิงหาคม 2564 31/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ดาวน์โหลด
26 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2564
4 สิงหาคม 2564 32/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22 ดาวน์โหลด
27 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(1) ศึกษานิเทศก์
2 สิงหาคม 2564 68/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
36 ดาวน์โหลด
28 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
29 กรกฏาคม 2564 33/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
17 ดาวน์โหลด
29 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย.64
29 กรกฏาคม 2564 33/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
16 ดาวน์โหลด
30 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 กรกฏาคม 2564 26/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
46 ดาวน์โหลด
31 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 กรกฏาคม 2564 26/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
37 ดาวน์โหลด
32 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564
29 กรกฏาคม 2564 31/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22 ดาวน์โหลด
33 ประกาศ เรื่อง การรับย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
20 กรกฏาคม 2564 107/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
19 ดาวน์โหลด
34 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564
14 กรกฏาคม 2564 43/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
16 ดาวน์โหลด
35 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564
14 กรกฏาคม 2564 58/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
21 ดาวน์โหลด
36 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 (ในเขต)
30 มิถุนายน 2564 177/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
126 ดาวน์โหลด
37 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564
30 มิถุนายน 2564 94/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
35 ดาวน์โหลด
38 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค.64
29 มิถุนายน 2564 55/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
26 ดาวน์โหลด
39 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย.64
29 มิถุนายน 2564 48/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
22 ดาวน์โหลด
40 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค.64
29 มิถุนายน 2564 53/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
27 ดาวน์โหลด
41 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ.64
29 มิถุนายน 2564 75/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
22 ดาวน์โหลด
42 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค.64
29 มิถุนายน 2564 56/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
29 ดาวน์โหลด
43 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค.63
29 มิถุนายน 2564 43/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
22 ดาวน์โหลด
44 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย.63
29 มิถุนายน 2564 35/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
30 ดาวน์โหลด
45 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19 พ.ค. 2564 ประชุมผ่าน แอปพลิเคชั่น ZOOM
17 พฤษภาคม 2564 116/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
69 ดาวน์โหลด
46 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564
14 พฤษภาคม 2564 85/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
64 ดาวน์โหลด
47 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
23 เมษายน 2564 239/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
126 ดาวน์โหลด
48 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564
19 เมษายน 2564 108/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
36 ดาวน์โหลด
49 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564
1 เมษายน 2564 301/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
228 ดาวน์โหลด
50 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 มีนาคม 2564 321/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
43 ดาวน์โหลด
51 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์การรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
22 มีนาคม 2564 270/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
64 ดาวน์โหลด
52 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการอื่น เพื่อรับย้าย รับโอน เปลี่ยนตำแหน่งไปแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
22 มีนาคม 2564 232/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
129 ดาวน์โหลด
53 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
12 มีนาคม 2564 153/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
53 ดาวน์โหลด
54 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9 มีนาคม 2564 1069/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
204 ดาวน์โหลด
55 การเปลี่ยนตำแหน่งและรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)
18 กุมภาพันธ์ 2564 496/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
121 ดาวน์โหลด
56 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564 216/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
68 ดาวน์โหลด
57 ประกาศโรงเรียนบ้านสะพุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กุมภาพันธ์ 2564 156/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61 ดาวน์โหลด
58 แผนการจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
4 กุมภาพันธ์ 2564 159/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
64 ดาวน์โหลด
59 แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนและรั้ว ปีงบประมาณ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564 149/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
58 ดาวน์โหลด
60 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 กุมภาพันธ์ 2564 144/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44 ดาวน์โหลด
61 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
2 กุมภาพันธ์ 2564 283/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
97 ดาวน์โหลด
62 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 208 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)
2 กุมภาพันธ์ 2564 136/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67 ดาวน์โหลด
63 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ความยาว 403 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)
2 กุมภาพันธ์ 2564 201/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62 ดาวน์โหลด
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
2 กุมภาพันธ์ 2564 353/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64 ดาวน์โหลด
65 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 มกราคม 2564 396/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52 ดาวน์โหลด
66 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 833/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
259 ดาวน์โหลด
67 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น "ครูหัวใจทองคำ" ประจำปี พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 560/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
203 ดาวน์โหลด
68 ประกาศตำแหน่งว่าผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
18 มกราคม 2564 261/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
175 ดาวน์โหลด
69 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563
17 มกราคม 2564 246/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
100 ดาวน์โหลด
70 (ตัวอย่าง)แบบรายงานมาตรการ การจัดการเรียนการสอน
8 มกราคม 2564 625/อมร ศรีอนันต์ หนังสือแจ้ง สพฐ. สถานะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CO-VID 19
3323 ดาวน์โหลด
71 การจัดการเรียนการสอนทางไกล Covid 19 ระลอกใหม่_
8 มกราคม 2564 184/อมร ศรีอนันต์ หนังสือแจ้ง สพฐ. สถานะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CO-VID 19
97 ดาวน์โหลด
72 คู่มือการจัดการศึกษาทางไกล DLTV
8 มกราคม 2564 239/อมร ศรีอนันต์ หนังสือแจ้ง สพฐ. สถานะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CO-VID 19
91 ดาวน์โหลด
73 แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากาลังครูของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 มิย.63)
8 มกราคม 2564 257/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
118 ดาวน์โหลด
74 บันทึกข้อความ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
5 มกราคม 2564 217/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
130 ดาวน์โหลด
75 เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
5 มกราคม 2564 203/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
80 ดาวน์โหลด
76 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
4 มกราคม 2564 2691/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
811 ดาวน์โหลด
77 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2563
4 มกราคม 2564 226/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
47 ดาวน์โหลด
78 ประกาศ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 ธันวาคม 2563 591/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
241 ดาวน์โหลด
79 ประกาศ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 ธันวาคม 2563 809/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
305 ดาวน์โหลด
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 ธันวาคม 2563 3548/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
682 ดาวน์โหลด
81 ประกาศโรงเรียนบ้านขุนหาญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น อาคาร สปช ๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม 2563 316/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68 ดาวน์โหลด
82 ประกาศโรงเรียนบ้านจองกอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธันวาคม 2563 186/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
713 ดาวน์โหลด
83 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
22 ธันวาคม 2563 296/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
72 ดาวน์โหลด
84 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 247/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
114 ดาวน์โหลด
85 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 148/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
90 ดาวน์โหลด
86 การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
17 ธันวาคม 2563 365/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
294 ดาวน์โหลด
87 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
17 ธันวาคม 2563 747/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
514 ดาวน์โหลด
88 แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
17 ธันวาคม 2563 521/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
413 ดาวน์โหลด
89 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
17 ธันวาคม 2563 1411/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
815 ดาวน์โหลด
90 ให้รายงานรางวัลดีเด่นประกอบการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
8 กันยายน 2563 180/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
98 ดาวน์โหลด
91 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 กันยายน 2563 233/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82 ดาวน์โหลด
92 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2563 149/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105 ดาวน์โหลด
93 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2563 102/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55 ดาวน์โหลด
94 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์
1 กันยายน 2563 509/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
235 ดาวน์โหลด
95 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2563 180/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58 ดาวน์โหลด
96 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2563 165/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79 ดาวน์โหลด
97 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2563 114/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50 ดาวน์โหลด
98 ประกาศโรงเรียนบ้านท่าคล้อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
29 สิงหาคม 2563 409/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79 ดาวน์โหลด
99 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 สิงหาคม 2563 155/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77 ดาวน์โหลด
100 ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 สิงหาคม 2563 171/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
679 ดาวน์โหลด
101 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 สิงหาคม 2563 130/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54 ดาวน์โหลด
102 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2563 135/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68 ดาวน์โหลด
103 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 193/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
89 ดาวน์โหลด
104 เกียรติบัตรปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ผ่าน Appilcation True Vroom ประจำปี พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 207/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
104 ดาวน์โหลด
105 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2563 123/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90 ดาวน์โหลด
106 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
20 สิงหาคม 2563 207/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
89 ดาวน์โหลด
107 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 สิงหาคม 2563 140/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85 ดาวน์โหลด
108 รับสมัครรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 สิงหาคม 2563 403/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
72 ดาวน์โหลด
109 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 สิงหาคม 2563 225/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
89 ดาวน์โหลด
110 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 สิงหาคม 2563 171/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
90 ดาวน์โหลด
111 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2563 108/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68 ดาวน์โหลด
112 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 206/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
108 ดาวน์โหลด
113 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 สิงหาคม 2563 119/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60 ดาวน์โหลด
114 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563 312/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
209 ดาวน์โหลด
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 287/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
110 ดาวน์โหลด
116 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 181/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
64 ดาวน์โหลด
117 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กรกฏาคม 2563 139/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77 ดาวน์โหลด
118 ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2 กรกฏาคม 2563 943/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
167 ดาวน์โหลด
119 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 8 กรฎาคม 2563
1 กรกฏาคม 2563 340/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
340 ดาวน์โหลด
120 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กรกฏาคม 2563 190/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59 ดาวน์โหลด
121 ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
30 มิถุนายน 2563 436/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
153 ดาวน์โหลด
122 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 231/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
97 ดาวน์โหลด
123 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มิถุนายน 2563 174/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
83 ดาวน์โหลด
124 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มิถุนายน 2563 207/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
91 ดาวน์โหลด
125 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15 มิถุนายน 2563 230/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
79 ดาวน์โหลด
126 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
15 มิถุนายน 2563 205/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
61 ดาวน์โหลด
127 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
12 มิถุนายน 2563 308/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
59 ดาวน์โหลด
128 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 232/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
115 ดาวน์โหลด
129 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 361/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
224 ดาวน์โหลด
130 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 317/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
249 ดาวน์โหลด
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 229/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
130 ดาวน์โหลด
132 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
29 พฤษภาคม 2563 211/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
141 ดาวน์โหลด
133 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (ฉบับแก้ไข)
29 พฤษภาคม 2563 247/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
351 ดาวน์โหลด
134 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างจากงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
26 พฤษภาคม 2563 271/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
115 ดาวน์โหลด
135 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
26 พฤษภาคม 2563 287/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
101 ดาวน์โหลด
136 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 63
26 พฤษภาคม 2563 216/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
98 ดาวน์โหลด
137 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 พฤษภาคม 2563 310/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
82 ดาวน์โหลด
138 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 พฤษภาคม 2563 336/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
211 ดาวน์โหลด
139 การรับสมัครข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมารรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
15 พฤษภาคม 2563 400/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
176 ดาวน์โหลด
140 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
7 พฤษภาคม 2563 618/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
151 ดาวน์โหลด
141 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
29 เมษายน 2563 403/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
495 ดาวน์โหลด
142 ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2561
20 เมษายน 2563 230/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
123 ดาวน์โหลด
143 ผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 เมษายน 2563 252/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
124 ดาวน์โหลด
144 ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2559
20 เมษายน 2563 252/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
157 ดาวน์โหลด
145 ผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20 เมษายน 2563 261/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
72 ดาวน์โหลด
146 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 เมษายน 2563 307/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
188 ดาวน์โหลด
147 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน
17 เมษายน 2563 480/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
174 ดาวน์โหลด
148 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563 505/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
348 ดาวน์โหลด
149 คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563
14 เมษายน 2563 254/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
86 ดาวน์โหลด
150 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9 เมษายน 2563 270/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
80 ดาวน์โหลด
151 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 315/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
252 ดาวน์โหลด
152 คู่มือตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563
31 มีนาคม 2563 319/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
111 ดาวน์โหลด
153 คู่มือตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
31 มีนาคม 2563 344/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
753 ดาวน์โหลด
154 ประกาศ การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
31 มีนาคม 2563 436/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
240 ดาวน์โหลด
155 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 297/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
200 ดาวน์โหลด
156 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 393/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
213 ดาวน์โหลด
157 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 285/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
145 ดาวน์โหลด
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 2563 223/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
135 ดาวน์โหลด
159 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 348/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
106 ดาวน์โหลด
160 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มีนาคม 2563 254/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
107 ดาวน์โหลด
161 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
7 มีนาคม 2563 337/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
111 ดาวน์โหลด
162 ประกาศ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 มีนาคม 2563 162/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70 ดาวน์โหลด
163 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
5 มีนาคม 2563 368/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
152 ดาวน์โหลด
164 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5 มีนาคม 2563 763/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
376 ดาวน์โหลด
165 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 มีนาคม.63
4 มีนาคม 2563 397/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
260 ดาวน์โหลด
166 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
3 มีนาคม 2563 275/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
105 ดาวน์โหลด
167 ปฎิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 309/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
529 ดาวน์โหลด
168 ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563 210/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
146 ดาวน์โหลด
169 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 290/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
97 ดาวน์โหลด
170 ประกาศเรื่อง การรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 กุมภาพันธ์ 2563 1066/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
490 ดาวน์โหลด
171 ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนเขียว ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ด้วยวิธีประกวดราคา
6 กุมภาพันธ์ 2563 540/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
111 ดาวน์โหลด
172 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2563
3 กุมภาพันธ์ 2563 362/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
157 ดาวน์โหลด
173 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31 มกราคม 2563 260/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
157 ดาวน์โหลด
174 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
27 มกราคม 2563 319/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
133 ดาวน์โหลด
175 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563 242/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
112 ดาวน์โหลด
176 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 305/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
139 ดาวน์โหลด
177 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 1533/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
479 ดาวน์โหลด
178 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 598/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
485 ดาวน์โหลด
179 โรงเรียนบ้านกระหวัน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
6 มกราคม 2563 480/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
243 ดาวน์โหลด
180 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 มกราคม 2563 2417/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
675 ดาวน์โหลด
181 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2563 1686/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
655 ดาวน์โหลด
182 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
25 ธันวาคม 2562 242/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
139 ดาวน์โหลด
183 ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
24 ธันวาคม 2562 660/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
396 ดาวน์โหลด
184 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 267/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
142 ดาวน์โหลด
185 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองขนาน
2 ธันวาคม 2562 400/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
180 ดาวน์โหลด
186 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
29 พฤศจิกายน 2562 521/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
390 ดาวน์โหลด
187 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 268/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
94 ดาวน์โหลด
188 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
14 พฤศจิกายน 2562 339/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
99 ดาวน์โหลด
189 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
4 พฤศจิกายน 2562 316/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
178 ดาวน์โหลด
190 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 318/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
119 ดาวน์โหลด
191 แผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปี
24 ตุลาคม 2562 326/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
145 ดาวน์โหลด
192 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว. 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
24 ตุลาคม 2562 458/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
143 ดาวน์โหลด
193 ที่ ศธ 04282/ว 309 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
24 ตุลาคม 2562 821/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
571 ดาวน์โหลด
194 แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
24 ตุลาคม 2562 237/นางสาว สิริณรัฐ คันศร หนังสือราชการจาก สพป.
166 ดาวน์โหลด
195 กฎบ้ตร กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี 2563
21 ตุลาคม 2562 346/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
94 ดาวน์โหลด
196 แผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีงบประมาณ 2563
21 ตุลาคม 2562 412/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
264 ดาวน์โหลด
197 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 323/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
79 ดาวน์โหลด
198 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
19 ตุลาคม 2562 409/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
187 ดาวน์โหลด
199 การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น
11 ตุลาคม 2562 281/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
164 ดาวน์โหลด
200 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562 251/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
99 ดาวน์โหลด
201 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562
11 ตุลาคม 2562 456/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
358 ดาวน์โหลด
202 กรอบคุณธรรม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2 ตุลาคม 2562 339/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
108 ดาวน์โหลด
203 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 352/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
132 ดาวน์โหลด
204 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10 กันยายน 2562 244/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101 ดาวน์โหลด
205 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 651/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
148 ดาวน์โหลด
206 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 392/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
244 ดาวน์โหลด
207 แบบฟอร์มการรื้อถอน
31 สิงหาคม 2562 407/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน เอกสารดาวน์โหลด
144 ดาวน์โหลด
208 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 383/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
154 ดาวน์โหลด
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 สิงหาคม 2562 274/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
117 ดาวน์โหลด
210 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 281/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
214 ดาวน์โหลด
211 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 240/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
124 ดาวน์โหลด
212 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 657/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
411 ดาวน์โหลด
213 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 651/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
321 ดาวน์โหลด
214 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 504/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
145 ดาวน์โหลด
215 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 260/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101 ดาวน์โหลด
216 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 275/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
80 ดาวน์โหลด
217 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 410/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
88 ดาวน์โหลด
218 :ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
3 กรกฏาคม 2562 393/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
112 ดาวน์โหลด
219 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 354/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
116 ดาวน์โหลด
220 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 มิถุนายน 2562 478/นาง วิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ เอกสารดาวน์โหลด
159 ดาวน์โหลด
221 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
24 มิถุนายน 2562 450/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
129 ดาวน์โหลด
222 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 247/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
111 ดาวน์โหลด
223 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 362/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
247 ดาวน์โหลด
224 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
18 มิถุนายน 2562 259/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
64 ดาวน์โหลด
225 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
18 มิถุนายน 2562 361/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
98 ดาวน์โหลด
226 พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
17 มิถุนายน 2562 313/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
111 ดาวน์โหลด
227 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
17 มิถุนายน 2562 277/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
148 ดาวน์โหลด
228 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 397/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
110 ดาวน์โหลด
229 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 1021/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
552 ดาวน์โหลด
230 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 518/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
241 ดาวน์โหลด
231 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
7 มิถุนายน 2562 288/นาง นิชนันท์ เบิกบาน เอกสารดาวน์โหลด
264 ดาวน์โหลด
232 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 314/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
210 ดาวน์โหลด
233 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 566/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
189 ดาวน์โหลด
234 ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง
23 พฤษภาคม 2562 326/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
2860 ดาวน์โหลด
235 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 246/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
125 ดาวน์โหลด
236 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 300/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
195 ดาวน์โหลด
237 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1391/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
410 ดาวน์โหลด
238 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 449/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
146 ดาวน์โหลด
239 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 611/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
225 ดาวน์โหลด
240 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
25 เมษายน 2562 226/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
1689 ดาวน์โหลด
241 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 329/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
156 ดาวน์โหลด
242 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 277/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
157 ดาวน์โหลด
243 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 เมษายน 2562 285/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
177 ดาวน์โหลด
244 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 469/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
146 ดาวน์โหลด
245 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 484/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
173 ดาวน์โหลด
246 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 400/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
284 ดาวน์โหลด
247 ประกาศ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2562 325/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145 ดาวน์โหลด
248 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 263/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
136 ดาวน์โหลด
249 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 251/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
137 ดาวน์โหลด
250 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส้วมนักเรียนชาย-หญิง 6 ที่นั่ง)
21 มีนาคม 2562 262/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120 ดาวน์โหลด
251 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน)
20 มีนาคม 2562 312/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
177 ดาวน์โหลด
252 ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบ KWL – Plus รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางยุพิน โสพัฒน์ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 443/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
1273 ดาวน์โหลด
253 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพินิจสาร โดย นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 339/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
148 ดาวน์โหลด
254 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 245/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
131 ดาวน์โหลด
255 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 254/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
176 ดาวน์โหลด
256 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 499/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
144 ดาวน์โหลด
257 เค้าโครงแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
15 มีนาคม 2562 408/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
525 ดาวน์โหลด
258 ร่างคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 62
13 มีนาคม 2562 323/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
100 ดาวน์โหลด
259 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 531/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
223 ดาวน์โหลด
260 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 332/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
108 ดาวน์โหลด
261 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 319/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
229 ดาวน์โหลด
262 เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561
17 กุมภาพันธ์ 2562 342/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
789 ดาวน์โหลด
263 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59
17 กุมภาพันธ์ 2562 322/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
1328 ดาวน์โหลด
264 สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2562 349/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
322 ดาวน์โหลด
265 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 394/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
249 ดาวน์โหลด
266 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 425/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
324 ดาวน์โหลด
267 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 369/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
192 ดาวน์โหลด
268 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 303/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
102 ดาวน์โหลด
269 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 970/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
568 ดาวน์โหลด
270 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 344/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
164 ดาวน์โหลด
271 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 339/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
164 ดาวน์โหลด
272 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 377/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
501 ดาวน์โหลด
273 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 385/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
280 ดาวน์โหลด
274 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 401/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
132 ดาวน์โหลด
275 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 332/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
244 ดาวน์โหลด
276 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 294/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
180 ดาวน์โหลด
277 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 531/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
404 ดาวน์โหลด
278 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 305/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
195 ดาวน์โหลด
279 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 577/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
535 ดาวน์โหลด
280 อธิบายแบบ ปค.5
25 ธันวาคม 2561 622/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
290 ดาวน์โหลด
281 อธิบายแบบ ปค.4
25 ธันวาคม 2561 525/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
236 ดาวน์โหลด
282 อธิบายแบบ ปค.1
25 ธันวาคม 2561 566/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
225 ดาวน์โหลด
283 แบบ ปค. 5
25 ธันวาคม 2561 507/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
304 ดาวน์โหลด
284 แบบ ปค. 4
25 ธันวาคม 2561 639/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
203 ดาวน์โหลด
285 แบบ ปค. 1
25 ธันวาคม 2561 535/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
253 ดาวน์โหลด
286 แบบ ติดตาม ปอ.3
25 ธันวาคม 2561 502/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
477 ดาวน์โหลด
287 รายละเอียดและหลักฐานประกอบการส่งใช้เงิน
18 ธันวาคม 2561 284/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
661 ดาวน์โหลด
288 โลโก้ ติดถ้วยรางวัล
18 ธันวาคม 2561 296/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
174 ดาวน์โหลด
289 ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมา์ ครั้งที่ 10"
17 ธันวาคม 2561 358/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
179 ดาวน์โหลด
290 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 350/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
198 ดาวน์โหลด
291 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
17 ธันวาคม 2561 360/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
289 ดาวน์โหลด
292 สูจิบัตรเทเบิลเทนนิส
17 ธันวาคม 2561 302/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
248 ดาวน์โหลด
293 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาล 5 คน
17 ธันวาคม 2561 344/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
157 ดาวน์โหลด
294 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อนุบาล
16 ธันวาคม 2561 363/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
155 ดาวน์โหลด
295 สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
16 ธันวาคม 2561 305/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
190 ดาวน์โหลด
296 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 412/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
185 ดาวน์โหลด
297 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561
16 ธันวาคม 2561 333/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
273 ดาวน์โหลด
298 โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล
16 ธันวาคม 2561 300/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
173 ดาวน์โหลด
299 ตารางการฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 246/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
157 ดาวน์โหลด
300 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
15 ธันวาคม 2561 292/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
193 ดาวน์โหลด
301 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี
15 ธันวาคม 2561 268/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
142 ดาวน์โหลด
302 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 264/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
146 ดาวน์โหลด
303 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ปรับแก้
15 ธันวาคม 2561 299/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
154 ดาวน์โหลด
304 กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม 2561 389/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
337 ดาวน์โหลด
305 ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
14 ธันวาคม 2561 246/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
151 ดาวน์โหลด
306 ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 209/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
137 ดาวน์โหลด
307 ตารางการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 292/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
185 ดาวน์โหลด
308 สุจิบัตรกีฬาเปตอง
14 ธันวาคม 2561 266/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
250 ดาวน์โหลด
309 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จตุรมิตร
14 ธันวาคม 2561 246/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
338 ดาวน์โหลด
310 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 5616/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
1217 ดาวน์โหลด
311 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 465/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
224 ดาวน์โหลด
312 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 377/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
320 ดาวน์โหลด
313 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
13 ธันวาคม 2561 322/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
227 ดาวน์โหลด
314 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 335/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
217 ดาวน์โหลด
315 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 397/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
229 ดาวน์โหลด
316 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 364/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
378 ดาวน์โหลด
317 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 428/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
215 ดาวน์โหลด
318 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 314/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
125 ดาวน์โหลด
319 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 362/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
148 ดาวน์โหลด
320 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 439/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
240 ดาวน์โหลด
321 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 313/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
203 ดาวน์โหลด
322 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 380/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
121 ดาวน์โหลด
323 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 324/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
198 ดาวน์โหลด
324 เลขที่เกียรติบัตรคณะกรรมการและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 380/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
309 ดาวน์โหลด
325 ฟอร์มเกียรติบัตร ( ตัวอย่าง) การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 390/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
343 ดาวน์โหลด
326 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 515/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
441 ดาวน์โหลด
327 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 548/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
350 ดาวน์โหลด
328 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 415/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
525 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By SSK4.GO.TH & Facebook