เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2 กรกฏาคม 2563 25/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
3 ดาวน์โหลด
2 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 8 กรฎาคม 2563
1 กรกฏาคม 2563 51/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
40 ดาวน์โหลด
3 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กรกฏาคม 2563 6/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3 ดาวน์โหลด
4 ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
30 มิถุนายน 2563 54/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
18 ดาวน์โหลด
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 10/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
6 ดาวน์โหลด
6 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มิถุนายน 2563 21/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7 ดาวน์โหลด
7 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มิถุนายน 2563 16/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
7 ดาวน์โหลด
8 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15 มิถุนายน 2563 38/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
13 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
15 มิถุนายน 2563 29/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
4 ดาวน์โหลด
10 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
12 มิถุนายน 2563 78/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
9 ดาวน์โหลด
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 44/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
26 ดาวน์โหลด
12 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 110/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
113 ดาวน์โหลด
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 122/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
108 ดาวน์โหลด
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 61/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
54 ดาวน์โหลด
15 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
29 พฤษภาคม 2563 36/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
36 ดาวน์โหลด
16 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (ฉบับแก้ไข)
29 พฤษภาคม 2563 117/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
118 ดาวน์โหลด
17 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างจากงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
26 พฤษภาคม 2563 145/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
51 ดาวน์โหลด
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
26 พฤษภาคม 2563 24/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
17 ดาวน์โหลด
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 63
26 พฤษภาคม 2563 18/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
9 ดาวน์โหลด
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 พฤษภาคม 2563 112/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
15 ดาวน์โหลด
21 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 พฤษภาคม 2563 160/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
103 ดาวน์โหลด
22 การรับสมัครข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมารรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
15 พฤษภาคม 2563 195/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
104 ดาวน์โหลด
23 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
7 พฤษภาคม 2563 314/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
80 ดาวน์โหลด
24 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
29 เมษายน 2563 209/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
225 ดาวน์โหลด
25 ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2561
20 เมษายน 2563 41/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50 ดาวน์โหลด
26 ผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 เมษายน 2563 38/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 ดาวน์โหลด
27 ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2559
20 เมษายน 2563 35/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 ดาวน์โหลด
28 ผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20 เมษายน 2563 36/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 ดาวน์โหลด
29 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 เมษายน 2563 149/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
88 ดาวน์โหลด
30 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน
17 เมษายน 2563 172/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
96 ดาวน์โหลด
31 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563 340/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
172 ดาวน์โหลด
32 คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563
14 เมษายน 2563 45/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ดาวน์โหลด
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9 เมษายน 2563 37/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
15 ดาวน์โหลด
34 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 218/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
151 ดาวน์โหลด
35 คู่มือตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563
31 มีนาคม 2563 69/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 ดาวน์โหลด
36 คู่มือตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
31 มีนาคม 2563 96/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48 ดาวน์โหลด
37 ประกาศ การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
31 มีนาคม 2563 258/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
162 ดาวน์โหลด
38 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 197/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
142 ดาวน์โหลด
39 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 208/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
139 ดาวน์โหลด
40 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 142/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
87 ดาวน์โหลด
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 2563 57/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46 ดาวน์โหลด
42 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 200/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
49 ดาวน์โหลด
43 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มีนาคม 2563 65/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30 ดาวน์โหลด
44 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
7 มีนาคม 2563 239/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
72 ดาวน์โหลด
45 ประกาศ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 มีนาคม 2563 55/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8 ดาวน์โหลด
46 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
5 มีนาคม 2563 224/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
68 ดาวน์โหลด
47 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5 มีนาคม 2563 626/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
261 ดาวน์โหลด
48 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 มีนาคม.63
4 มีนาคม 2563 242/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
161 ดาวน์โหลด
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
3 มีนาคม 2563 52/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
37 ดาวน์โหลด
50 ปฎิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 204/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
478 ดาวน์โหลด
51 ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563 105/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
86 ดาวน์โหลด
52 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 122/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
39 ดาวน์โหลด
53 ประกาศเรื่อง การรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 กุมภาพันธ์ 2563 948/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
404 ดาวน์โหลด
54 ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนเขียว ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ด้วยวิธีประกวดราคา
6 กุมภาพันธ์ 2563 259/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53 ดาวน์โหลด
55 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2563
3 กุมภาพันธ์ 2563 194/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
116 ดาวน์โหลด
56 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31 มกราคม 2563 82/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
67 ดาวน์โหลด
57 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
27 มกราคม 2563 119/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58 ดาวน์โหลด
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563 61/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
20 ดาวน์โหลด
59 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 136/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
63 ดาวน์โหลด
60 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 1280/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
405 ดาวน์โหลด
61 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 456/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
429 ดาวน์โหลด
62 โรงเรียนบ้านกระหวัน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
6 มกราคม 2563 226/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
135 ดาวน์โหลด
63 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 มกราคม 2563 1914/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
588 ดาวน์โหลด
64 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2563 1410/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
602 ดาวน์โหลด
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
25 ธันวาคม 2562 78/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
42 ดาวน์โหลด
66 ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
24 ธันวาคม 2562 483/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
326 ดาวน์โหลด
67 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 148/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
70 ดาวน์โหลด
68 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองขนาน
2 ธันวาคม 2562 223/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
112 ดาวน์โหลด
69 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
29 พฤศจิกายน 2562 372/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
335 ดาวน์โหลด
70 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 145/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
45 ดาวน์โหลด
71 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
14 พฤศจิกายน 2562 191/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40 ดาวน์โหลด
72 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
4 พฤศจิกายน 2562 169/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
108 ดาวน์โหลด
73 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 127/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
45 ดาวน์โหลด
74 แผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปี
24 ตุลาคม 2562 205/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
97 ดาวน์โหลด
75 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว. 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
24 ตุลาคม 2562 207/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
76 ดาวน์โหลด
76 ที่ ศธ 04282/ว 309 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
24 ตุลาคม 2562 215/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
333 ดาวน์โหลด
77 แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
24 ตุลาคม 2562 128/นางสาว สิริณรัฐ คันศร หนังสือราชการจาก สพป.
89 ดาวน์โหลด
78 กฎบ้ตร กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี 2563
21 ตุลาคม 2562 116/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
41 ดาวน์โหลด
79 แผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีงบประมาณ 2563
21 ตุลาคม 2562 192/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
184 ดาวน์โหลด
80 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 166/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
37 ดาวน์โหลด
81 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
19 ตุลาคม 2562 255/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
149 ดาวน์โหลด
82 การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น
11 ตุลาคม 2562 117/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
96 ดาวน์โหลด
83 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562 109/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
38 ดาวน์โหลด
84 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562
11 ตุลาคม 2562 299/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
239 ดาวน์โหลด
85 กรอบคุณธรรม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2 ตุลาคม 2562 98/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
48 ดาวน์โหลด
86 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 198/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
76 ดาวน์โหลด
87 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10 กันยายน 2562 128/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66 ดาวน์โหลด
88 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 470/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
85 ดาวน์โหลด
89 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 262/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
159 ดาวน์โหลด
90 แบบฟอร์มการรื้อถอน
31 สิงหาคม 2562 165/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน เอกสารดาวน์โหลด
72 ดาวน์โหลด
91 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 212/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
98 ดาวน์โหลด
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 สิงหาคม 2562 123/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46 ดาวน์โหลด
93 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 108/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
104 ดาวน์โหลด
94 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 100/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52 ดาวน์โหลด
95 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 507/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
358 ดาวน์โหลด
96 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 501/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
243 ดาวน์โหลด
97 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 324/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
103 ดาวน์โหลด
98 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 119/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
48 ดาวน์โหลด
99 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 119/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37 ดาวน์โหลด
100 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 289/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
47 ดาวน์โหลด
101 :ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
3 กรกฏาคม 2562 185/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50 ดาวน์โหลด
102 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 202/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
41 ดาวน์โหลด
103 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 มิถุนายน 2562 246/นาง วิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ เอกสารดาวน์โหลด
80 ดาวน์โหลด
104 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
24 มิถุนายน 2562 354/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68 ดาวน์โหลด
105 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 134/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58 ดาวน์โหลด
106 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 261/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
182 ดาวน์โหลด
107 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
18 มิถุนายน 2562 139/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
33 ดาวน์โหลด
108 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
18 มิถุนายน 2562 175/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
47 ดาวน์โหลด
109 พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
17 มิถุนายน 2562 151/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
52 ดาวน์โหลด
110 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
17 มิถุนายน 2562 152/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
64 ดาวน์โหลด
111 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 290/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
70 ดาวน์โหลด
112 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 415/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
197 ดาวน์โหลด
113 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 348/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
121 ดาวน์โหลด
114 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
7 มิถุนายน 2562 155/นาง นิชนันท์ เบิกบาน เอกสารดาวน์โหลด
65 ดาวน์โหลด
115 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 178/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
128 ดาวน์โหลด
116 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 397/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
157 ดาวน์โหลด
117 ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง
23 พฤษภาคม 2562 162/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
139 ดาวน์โหลด
118 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 127/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
65 ดาวน์โหลด
119 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 132/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
78 ดาวน์โหลด
120 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1209/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
399 ดาวน์โหลด
121 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 269/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
118 ดาวน์โหลด
122 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 439/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
192 ดาวน์โหลด
123 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
25 เมษายน 2562 120/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
370 ดาวน์โหลด
124 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 171/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
106 ดาวน์โหลด
125 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 146/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
96 ดาวน์โหลด
126 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 เมษายน 2562 151/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130 ดาวน์โหลด
127 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 334/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
104 ดาวน์โหลด
128 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 378/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
144 ดาวน์โหลด
129 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 287/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
190 ดาวน์โหลด
130 ประกาศ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2562 173/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85 ดาวน์โหลด
131 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 166/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81 ดาวน์โหลด
132 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 160/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
84 ดาวน์โหลด
133 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส้วมนักเรียนชาย-หญิง 6 ที่นั่ง)
21 มีนาคม 2562 157/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69 ดาวน์โหลด
134 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน)
20 มีนาคม 2562 178/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
118 ดาวน์โหลด
135 ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบ KWL – Plus รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางยุพิน โสพัฒน์ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 254/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
460 ดาวน์โหลด
136 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพินิจสาร โดย นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 172/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
91 ดาวน์โหลด
137 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 115/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
55 ดาวน์โหลด
138 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 156/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
116 ดาวน์โหลด
139 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 326/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
103 ดาวน์โหลด
140 เค้าโครงแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
15 มีนาคม 2562 247/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
453 ดาวน์โหลด
141 ร่างคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 62
13 มีนาคม 2562 197/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
73 ดาวน์โหลด
142 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 398/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
194 ดาวน์โหลด
143 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 188/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
71 ดาวน์โหลด
144 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 205/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
161 ดาวน์โหลด
145 เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561
17 กุมภาพันธ์ 2562 236/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
704 ดาวน์โหลด
146 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59
17 กุมภาพันธ์ 2562 202/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
446 ดาวน์โหลด
147 สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2562 207/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
241 ดาวน์โหลด
148 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 270/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
174 ดาวน์โหลด
149 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 304/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
252 ดาวน์โหลด
150 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 232/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
144 ดาวน์โหลด
151 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 186/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
70 ดาวน์โหลด
152 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 863/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
541 ดาวน์โหลด
153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 181/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
106 ดาวน์โหลด
154 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 186/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
136 ดาวน์โหลด
155 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 248/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
335 ดาวน์โหลด
156 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 206/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
200 ดาวน์โหลด
157 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 276/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
92 ดาวน์โหลด
158 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 249/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
189 ดาวน์โหลด
159 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 183/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
129 ดาวน์โหลด
160 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 415/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
347 ดาวน์โหลด
161 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 177/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
121 ดาวน์โหลด
162 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 422/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
354 ดาวน์โหลด
163 อธิบายแบบ ปค.5
25 ธันวาคม 2561 345/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
201 ดาวน์โหลด
164 อธิบายแบบ ปค.4
25 ธันวาคม 2561 216/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
139 ดาวน์โหลด
165 อธิบายแบบ ปค.1
25 ธันวาคม 2561 280/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
146 ดาวน์โหลด
166 แบบ ปค. 5
25 ธันวาคม 2561 253/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
168 ดาวน์โหลด
167 แบบ ปค. 4
25 ธันวาคม 2561 300/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
131 ดาวน์โหลด
168 แบบ ปค. 1
25 ธันวาคม 2561 259/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
171 ดาวน์โหลด
169 แบบ ติดตาม ปอ.3
25 ธันวาคม 2561 266/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
238 ดาวน์โหลด
170 รายละเอียดและหลักฐานประกอบการส่งใช้เงิน
18 ธันวาคม 2561 182/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
371 ดาวน์โหลด
171 โลโก้ ติดถ้วยรางวัล
18 ธันวาคม 2561 179/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
109 ดาวน์โหลด
172 ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมา์ ครั้งที่ 10"
17 ธันวาคม 2561 237/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
131 ดาวน์โหลด
173 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 216/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
138 ดาวน์โหลด
174 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
17 ธันวาคม 2561 218/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
219 ดาวน์โหลด
175 สูจิบัตรเทเบิลเทนนิส
17 ธันวาคม 2561 193/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
135 ดาวน์โหลด
176 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาล 5 คน
17 ธันวาคม 2561 197/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
102 ดาวน์โหลด
177 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อนุบาล
16 ธันวาคม 2561 169/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
98 ดาวน์โหลด
178 สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
16 ธันวาคม 2561 165/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
130 ดาวน์โหลด
179 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 301/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
132 ดาวน์โหลด
180 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561
16 ธันวาคม 2561 214/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
196 ดาวน์โหลด
181 โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล
16 ธันวาคม 2561 143/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
91 ดาวน์โหลด
182 ตารางการฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 139/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
88 ดาวน์โหลด
183 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
15 ธันวาคม 2561 141/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
109 ดาวน์โหลด
184 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี
15 ธันวาคม 2561 149/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
88 ดาวน์โหลด
185 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 141/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
90 ดาวน์โหลด
186 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ปรับแก้
15 ธันวาคม 2561 134/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
103 ดาวน์โหลด
187 กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม 2561 166/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
213 ดาวน์โหลด
188 ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
14 ธันวาคม 2561 130/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
93 ดาวน์โหลด
189 ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 120/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
83 ดาวน์โหลด
190 ตารางการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 133/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
128 ดาวน์โหลด
191 สุจิบัตรกีฬาเปตอง
14 ธันวาคม 2561 184/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
181 ดาวน์โหลด
192 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จตุรมิตร
14 ธันวาคม 2561 149/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
104 ดาวน์โหลด
193 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 3585/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
642 ดาวน์โหลด
194 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 322/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
159 ดาวน์โหลด
195 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 212/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
263 ดาวน์โหลด
196 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
13 ธันวาคม 2561 222/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
173 ดาวน์โหลด
197 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 238/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
165 ดาวน์โหลด
198 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 212/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
174 ดาวน์โหลด
199 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 278/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
291 ดาวน์โหลด
200 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 253/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
173 ดาวน์โหลด
201 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 195/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
92 ดาวน์โหลด
202 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 191/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
99 ดาวน์โหลด
203 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 266/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
191 ดาวน์โหลด
204 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 200/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
146 ดาวน์โหลด
205 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 222/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
86 ดาวน์โหลด
206 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 209/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
162 ดาวน์โหลด
207 เลขที่เกียรติบัตรคณะกรรมการและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 253/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
209 ดาวน์โหลด
208 ฟอร์มเกียรติบัตร ( ตัวอย่าง) การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 215/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
292 ดาวน์โหลด
209 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 351/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
387 ดาวน์โหลด
210 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 392/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
285 ดาวน์โหลด
211 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 275/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
212 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook