เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 1/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
0 ดาวน์โหลด
2 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองขนาน
2 ธันวาคม 2562 51/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33 ดาวน์โหลด
3 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
29 พฤศจิกายน 2562 170/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
227 ดาวน์โหลด
4 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 63/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
17 ดาวน์โหลด
5 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
14 พฤศจิกายน 2562 69/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3 ดาวน์โหลด
6 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
4 พฤศจิกายน 2562 71/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10 ดาวน์โหลด
7 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 40/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
27 ดาวน์โหลด
8 แผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปี
24 ตุลาคม 2562 91/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
53 ดาวน์โหลด
9 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว. 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
24 ตุลาคม 2562 72/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
33 ดาวน์โหลด
10 ที่ ศธ 04282/ว 309 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
24 ตุลาคม 2562 57/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
38 ดาวน์โหลด
11 แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
24 ตุลาคม 2562 58/นางสาว สิริณรัฐ คันศร หนังสือราชการจาก สพป.
52 ดาวน์โหลด
12 กฎบ้ตร กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี 2563
21 ตุลาคม 2562 31/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
11 ดาวน์โหลด
13 แผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีงบประมาณ 2563
21 ตุลาคม 2562 62/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
23 ดาวน์โหลด
14 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 98/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
26 ดาวน์โหลด
15 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
19 ตุลาคม 2562 185/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
134 ดาวน์โหลด
16 การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น
11 ตุลาคม 2562 45/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
28 ดาวน์โหลด
17 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562 48/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
12 ดาวน์โหลด
18 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562
11 ตุลาคม 2562 153/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
111 ดาวน์โหลด
19 กรอบคุณธรรม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2 ตุลาคม 2562 35/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
25 ดาวน์โหลด
20 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 118/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
43 ดาวน์โหลด
21 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10 กันยายน 2562 51/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 ดาวน์โหลด
22 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 357/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
42 ดาวน์โหลด
23 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 189/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
106 ดาวน์โหลด
24 แบบฟอร์มการรื้อถอน
31 สิงหาคม 2562 63/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน เอกสารดาวน์โหลด
40 ดาวน์โหลด
25 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 137/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
66 ดาวน์โหลด
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 สิงหาคม 2562 41/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21 ดาวน์โหลด
27 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 35/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40 ดาวน์โหลด
28 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 28/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29 ดาวน์โหลด
29 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 373/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
304 ดาวน์โหลด
30 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 407/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
223 ดาวน์โหลด
31 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 223/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
81 ดาวน์โหลด
32 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 62/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31 ดาวน์โหลด
33 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 55/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20 ดาวน์โหลด
34 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 210/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
39 ดาวน์โหลด
35 :ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
3 กรกฏาคม 2562 100/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29 ดาวน์โหลด
36 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 141/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
21 ดาวน์โหลด
37 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 มิถุนายน 2562 91/นาง วิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ เอกสารดาวน์โหลด
44 ดาวน์โหลด
38 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
24 มิถุนายน 2562 278/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49 ดาวน์โหลด
39 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 73/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31 ดาวน์โหลด
40 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 192/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
155 ดาวน์โหลด
41 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
18 มิถุนายน 2562 64/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
14 ดาวน์โหลด
42 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
18 มิถุนายน 2562 76/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
27 ดาวน์โหลด
43 พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
17 มิถุนายน 2562 79/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
38 ดาวน์โหลด
44 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
17 มิถุนายน 2562 88/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
45 ดาวน์โหลด
45 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 225/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
56 ดาวน์โหลด
46 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 171/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
71 ดาวน์โหลด
47 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 265/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
57 ดาวน์โหลด
48 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
7 มิถุนายน 2562 72/นาง นิชนันท์ เบิกบาน เอกสารดาวน์โหลด
25 ดาวน์โหลด
49 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 126/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
81 ดาวน์โหลด
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 291/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
120 ดาวน์โหลด
51 ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง
23 พฤษภาคม 2562 100/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
64 ดาวน์โหลด
52 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 69/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
44 ดาวน์โหลด
53 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 67/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
47 ดาวน์โหลด
54 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1119/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
376 ดาวน์โหลด
55 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 208/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
102 ดาวน์โหลด
56 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 367/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
173 ดาวน์โหลด
57 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
25 เมษายน 2562 64/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
35 ดาวน์โหลด
58 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 112/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76 ดาวน์โหลด
59 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 90/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70 ดาวน์โหลด
60 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 เมษายน 2562 109/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
109 ดาวน์โหลด
61 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 284/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
79 ดาวน์โหลด
62 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 321/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
131 ดาวน์โหลด
63 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 223/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
149 ดาวน์โหลด
64 ประกาศ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2562 108/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63 ดาวน์โหลด
65 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 107/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61 ดาวน์โหลด
66 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 97/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57 ดาวน์โหลด
67 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส้วมนักเรียนชาย-หญิง 6 ที่นั่ง)
21 มีนาคม 2562 112/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47 ดาวน์โหลด
68 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน)
20 มีนาคม 2562 118/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
92 ดาวน์โหลด
69 ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบ KWL – Plus รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางยุพิน โสพัฒน์ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 176/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
210 ดาวน์โหลด
70 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพินิจสาร โดย นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 113/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
57 ดาวน์โหลด
71 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 66/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
29 ดาวน์โหลด
72 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 100/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
76 ดาวน์โหลด
73 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 267/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
77 ดาวน์โหลด
74 เค้าโครงแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
15 มีนาคม 2562 186/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
391 ดาวน์โหลด
75 ร่างคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 62
13 มีนาคม 2562 138/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
56 ดาวน์โหลด
76 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 343/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
177 ดาวน์โหลด
77 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 127/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
49 ดาวน์โหลด
78 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 137/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
86 ดาวน์โหลด
79 เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561
17 กุมภาพันธ์ 2562 168/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
286 ดาวน์โหลด
80 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59
17 กุมภาพันธ์ 2562 146/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
74 ดาวน์โหลด
81 สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2562 136/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
160 ดาวน์โหลด
82 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 205/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
144 ดาวน์โหลด
83 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 236/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
203 ดาวน์โหลด
84 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 178/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
116 ดาวน์โหลด
85 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 136/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
58 ดาวน์โหลด
86 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 734/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
520 ดาวน์โหลด
87 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 130/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
79 ดาวน์โหลด
88 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 118/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
97 ดาวน์โหลด
89 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 192/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
244 ดาวน์โหลด
90 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 146/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
120 ดาวน์โหลด
91 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 222/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
80 ดาวน์โหลด
92 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 191/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
154 ดาวน์โหลด
93 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 125/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
86 ดาวน์โหลด
94 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 352/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
315 ดาวน์โหลด
95 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 119/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
98 ดาวน์โหลด
96 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 340/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
246 ดาวน์โหลด
97 อธิบายแบบ ปค.5
25 ธันวาคม 2561 211/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
142 ดาวน์โหลด
98 อธิบายแบบ ปค.4
25 ธันวาคม 2561 141/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
107 ดาวน์โหลด
99 อธิบายแบบ ปค.1
25 ธันวาคม 2561 141/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
111 ดาวน์โหลด
100 แบบ ปค. 5
25 ธันวาคม 2561 175/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
119 ดาวน์โหลด
101 แบบ ปค. 4
25 ธันวาคม 2561 197/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
100 ดาวน์โหลด
102 แบบ ปค. 1
25 ธันวาคม 2561 189/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
134 ดาวน์โหลด
103 แบบ ติดตาม ปอ.3
25 ธันวาคม 2561 174/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
193 ดาวน์โหลด
104 รายละเอียดและหลักฐานประกอบการส่งใช้เงิน
18 ธันวาคม 2561 130/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
226 ดาวน์โหลด
105 โลโก้ ติดถ้วยรางวัล
18 ธันวาคม 2561 115/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
67 ดาวน์โหลด
106 ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมา์ ครั้งที่ 10"
17 ธันวาคม 2561 170/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
110 ดาวน์โหลด
107 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 161/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
106 ดาวน์โหลด
108 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
17 ธันวาคม 2561 153/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
172 ดาวน์โหลด
109 สูจิบัตรเทเบิลเทนนิส
17 ธันวาคม 2561 122/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
108 ดาวน์โหลด
110 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาล 5 คน
17 ธันวาคม 2561 112/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
79 ดาวน์โหลด
111 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อนุบาล
16 ธันวาคม 2561 106/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
80 ดาวน์โหลด
112 สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
16 ธันวาคม 2561 113/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
107 ดาวน์โหลด
113 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 190/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
110 ดาวน์โหลด
114 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561
16 ธันวาคม 2561 149/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
168 ดาวน์โหลด
115 โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล
16 ธันวาคม 2561 86/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
68 ดาวน์โหลด
116 ตารางการฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 84/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
71 ดาวน์โหลด
117 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
15 ธันวาคม 2561 86/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
72 ดาวน์โหลด
118 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี
15 ธันวาคม 2561 84/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
63 ดาวน์โหลด
119 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 87/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
71 ดาวน์โหลด
120 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ปรับแก้
15 ธันวาคม 2561 85/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
72 ดาวน์โหลด
121 กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม 2561 115/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
132 ดาวน์โหลด
122 ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
14 ธันวาคม 2561 73/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
69 ดาวน์โหลด
123 ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 76/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
52 ดาวน์โหลด
124 ตารางการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 81/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
85 ดาวน์โหลด
125 สุจิบัตรกีฬาเปตอง
14 ธันวาคม 2561 129/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
144 ดาวน์โหลด
126 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จตุรมิตร
14 ธันวาคม 2561 83/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
72 ดาวน์โหลด
127 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 1826/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
407 ดาวน์โหลด
128 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 251/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
130 ดาวน์โหลด
129 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 151/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
222 ดาวน์โหลด
130 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
13 ธันวาคม 2561 164/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
123 ดาวน์โหลด
131 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 181/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
140 ดาวน์โหลด
132 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 160/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
139 ดาวน์โหลด
133 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 221/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
181 ดาวน์โหลด
134 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 185/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
145 ดาวน์โหลด
135 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 127/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
82 ดาวน์โหลด
136 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 140/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
87 ดาวน์โหลด
137 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 197/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
150 ดาวน์โหลด
138 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 140/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
116 ดาวน์โหลด
139 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 152/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
76 ดาวน์โหลด
140 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 160/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
114 ดาวน์โหลด
141 เลขที่เกียรติบัตรคณะกรรมการและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 178/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
181 ดาวน์โหลด
142 ฟอร์มเกียรติบัตร ( ตัวอย่าง) การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 147/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
177 ดาวน์โหลด
143 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 289/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
361 ดาวน์โหลด
144 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 325/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
258 ดาวน์โหลด
145 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 198/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
161 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook