เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 กันยายน 2563 8/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3 ดาวน์โหลด
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กันยายน 2563 11/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2563 33/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
19 ดาวน์โหลด
4 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563
14 กันยายน 2563 161/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
126 ดาวน์โหลด
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2563 11/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 ดาวน์โหลด
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2563 10/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12 ดาวน์โหลด
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กันยายน 2563 11/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 ดาวน์โหลด
8 ให้รายงานรางวัลดีเด่นประกอบการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
8 กันยายน 2563 43/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
37 ดาวน์โหลด
9 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 กันยายน 2563 24/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22 ดาวน์โหลด
10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2563 13/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12 ดาวน์โหลด
11 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กันยายน 2563 15/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12 ดาวน์โหลด
12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์
1 กันยายน 2563 66/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
64 ดาวน์โหลด
13 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2563 16/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 ดาวน์โหลด
14 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2563 18/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15 ดาวน์โหลด
15 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2563 14/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20 ดาวน์โหลด
16 ประกาศโรงเรียนบ้านท่าคล้อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
29 สิงหาคม 2563 258/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37 ดาวน์โหลด
17 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 สิงหาคม 2563 12/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 สิงหาคม 2563 18/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 ดาวน์โหลด
19 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 สิงหาคม 2563 16/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 ดาวน์โหลด
20 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2563 17/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24 ดาวน์โหลด
21 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 19/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
26 ดาวน์โหลด
22 เกียรติบัตรปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ผ่าน Appilcation True Vroom ประจำปี พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 46/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
31 ดาวน์โหลด
23 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2563 14/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 ดาวน์โหลด
24 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
20 สิงหาคม 2563 15/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
32 ดาวน์โหลด
25 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 สิงหาคม 2563 10/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 ดาวน์โหลด
26 รับสมัครรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 สิงหาคม 2563 104/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
12 ดาวน์โหลด
27 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 สิงหาคม 2563 20/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
14 ดาวน์โหลด
28 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 สิงหาคม 2563 24/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
14 ดาวน์โหลด
29 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2563 14/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 ดาวน์โหลด
30 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 76/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
68 ดาวน์โหลด
31 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 สิงหาคม 2563 31/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27 ดาวน์โหลด
32 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563 204/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
161 ดาวน์โหลด
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 44/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
44 ดาวน์โหลด
34 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 52/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
23 ดาวน์โหลด
35 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กรกฏาคม 2563 51/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38 ดาวน์โหลด
36 ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2 กรกฏาคม 2563 363/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
65 ดาวน์โหลด
37 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 8 กรฎาคม 2563
1 กรกฏาคม 2563 239/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
197 ดาวน์โหลด
38 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กรกฏาคม 2563 64/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24 ดาวน์โหลด
39 ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
30 มิถุนายน 2563 247/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
120 ดาวน์โหลด
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 53/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
31 ดาวน์โหลด
41 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มิถุนายน 2563 61/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38 ดาวน์โหลด
42 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มิถุนายน 2563 69/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
47 ดาวน์โหลด
43 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15 มิถุนายน 2563 94/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
34 ดาวน์โหลด
44 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
15 มิถุนายน 2563 62/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
22 ดาวน์โหลด
45 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
12 มิถุนายน 2563 129/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
26 ดาวน์โหลด
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 90/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
56 ดาวน์โหลด
47 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 192/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
151 ดาวน์โหลด
48 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 215/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
169 ดาวน์โหลด
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 121/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
91 ดาวน์โหลด
50 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
29 พฤษภาคม 2563 89/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
58 ดาวน์โหลด
51 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (ฉบับแก้ไข)
29 พฤษภาคม 2563 149/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
196 ดาวน์โหลด
52 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างจากงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
26 พฤษภาคม 2563 166/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
67 ดาวน์โหลด
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
26 พฤษภาคม 2563 57/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
33 ดาวน์โหลด
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 63
26 พฤษภาคม 2563 42/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
30 ดาวน์โหลด
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 พฤษภาคม 2563 139/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
42 ดาวน์โหลด
56 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 พฤษภาคม 2563 193/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
131 ดาวน์โหลด
57 การรับสมัครข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมารรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
15 พฤษภาคม 2563 221/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
131 ดาวน์โหลด
58 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
7 พฤษภาคม 2563 397/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
96 ดาวน์โหลด
59 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
29 เมษายน 2563 233/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
366 ดาวน์โหลด
60 ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2561
20 เมษายน 2563 67/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
84 ดาวน์โหลด
61 ผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 เมษายน 2563 65/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
52 ดาวน์โหลด
62 ผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2559
20 เมษายน 2563 59/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
56 ดาวน์โหลด
63 ผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20 เมษายน 2563 67/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35 ดาวน์โหลด
64 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 เมษายน 2563 172/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
106 ดาวน์โหลด
65 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน
17 เมษายน 2563 236/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
127 ดาวน์โหลด
66 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563 407/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
218 ดาวน์โหลด
67 คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563
14 เมษายน 2563 85/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34 ดาวน์โหลด
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9 เมษายน 2563 64/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
35 ดาวน์โหลด
69 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 232/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
171 ดาวน์โหลด
70 คู่มือตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563
31 มีนาคม 2563 121/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
63 ดาวน์โหลด
71 คู่มือตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
31 มีนาคม 2563 153/อมร ศรีอนันต์ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
130 ดาวน์โหลด
72 ประกาศ การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
31 มีนาคม 2563 284/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
184 ดาวน์โหลด
73 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 220/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
160 ดาวน์โหลด
74 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 226/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
165 ดาวน์โหลด
75 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 163/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
107 ดาวน์โหลด
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 2563 97/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76 ดาวน์โหลด
77 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 232/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
69 ดาวน์โหลด
78 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มีนาคม 2563 105/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46 ดาวน์โหลด
79 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
7 มีนาคม 2563 268/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
89 ดาวน์โหลด
80 ประกาศ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 มีนาคม 2563 91/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 ดาวน์โหลด
81 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
5 มีนาคม 2563 253/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
84 ดาวน์โหลด
82 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5 มีนาคม 2563 647/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
281 ดาวน์โหลด
83 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 มีนาคม.63
4 มีนาคม 2563 265/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
180 ดาวน์โหลด
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
3 มีนาคม 2563 92/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
57 ดาวน์โหลด
85 ปฎิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 226/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
492 ดาวน์โหลด
86 ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563 127/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
110 ดาวน์โหลด
87 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 154/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
58 ดาวน์โหลด
88 ประกาศเรื่อง การรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 กุมภาพันธ์ 2563 980/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
425 ดาวน์โหลด
89 ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนเขียว ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) ด้วยวิธีประกวดราคา
6 กุมภาพันธ์ 2563 314/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69 ดาวน์โหลด
90 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2563
3 กุมภาพันธ์ 2563 213/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
129 ดาวน์โหลด
91 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31 มกราคม 2563 112/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
87 ดาวน์โหลด
92 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
27 มกราคม 2563 139/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75 ดาวน์โหลด
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563 83/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
46 ดาวน์โหลด
94 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 163/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
80 ดาวน์โหลด
95 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 1386/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
436 ดาวน์โหลด
96 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 481/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
444 ดาวน์โหลด
97 โรงเรียนบ้านกระหวัน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
6 มกราคม 2563 282/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
159 ดาวน์โหลด
98 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 มกราคม 2563 2031/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
609 ดาวน์โหลด
99 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2563 1468/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
616 ดาวน์โหลด
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
25 ธันวาคม 2562 111/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
76 ดาวน์โหลด
101 ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
24 ธันวาคม 2562 519/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
346 ดาวน์โหลด
102 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 176/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
137 ดาวน์โหลด
103 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองขนาน
2 ธันวาคม 2562 239/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
129 ดาวน์โหลด
104 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
29 พฤศจิกายน 2562 388/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
350 ดาวน์โหลด
105 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 169/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
57 ดาวน์โหลด
106 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
14 พฤศจิกายน 2562 208/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56 ดาวน์โหลด
107 ประกาศโรงเรียนบ้านระหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
4 พฤศจิกายน 2562 197/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
146 ดาวน์โหลด
108 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 163/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
67 ดาวน์โหลด
109 แผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปี
24 ตุลาคม 2562 224/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
109 ดาวน์โหลด
110 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว. 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
24 ตุลาคม 2562 254/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
99 ดาวน์โหลด
111 ที่ ศธ 04282/ว 309 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
24 ตุลาคม 2562 351/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
402 ดาวน์โหลด
112 แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
24 ตุลาคม 2562 145/นางสาว สิริณรัฐ คันศร หนังสือราชการจาก สพป.
105 ดาวน์โหลด
113 กฎบ้ตร กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี 2563
21 ตุลาคม 2562 151/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
56 ดาวน์โหลด
114 แผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีงบประมาณ 2563
21 ตุลาคม 2562 248/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
215 ดาวน์โหลด
115 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 205/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
49 ดาวน์โหลด
116 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
19 ตุลาคม 2562 278/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
165 ดาวน์โหลด
117 การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น
11 ตุลาคม 2562 140/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
117 ดาวน์โหลด
118 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562 126/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
52 ดาวน์โหลด
119 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562
11 ตุลาคม 2562 316/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
263 ดาวน์โหลด
120 กรอบคุณธรรม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2 ตุลาคม 2562 146/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
63 ดาวน์โหลด
121 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 221/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
91 ดาวน์โหลด
122 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10 กันยายน 2562 145/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77 ดาวน์โหลด
123 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 505/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
106 ดาวน์โหลด
124 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 279/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
179 ดาวน์โหลด
125 แบบฟอร์มการรื้อถอน
31 สิงหาคม 2562 201/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน เอกสารดาวน์โหลด
95 ดาวน์โหลด
126 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 230/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
111 ดาวน์โหลด
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 สิงหาคม 2562 144/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63 ดาวน์โหลด
128 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 124/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
124 ดาวน์โหลด
129 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2562 117/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69 ดาวน์โหลด
130 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 528/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
378 ดาวน์โหลด
131 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 531/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
270 ดาวน์โหลด
132 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 348/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
119 ดาวน์โหลด
133 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 132/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61 ดาวน์โหลด
134 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฏาคม 2562 136/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49 ดาวน์โหลด
135 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 307/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
58 ดาวน์โหลด
136 :ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
3 กรกฏาคม 2562 206/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64 ดาวน์โหลด
137 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 229/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
54 ดาวน์โหลด
138 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 มิถุนายน 2562 315/นาง วิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ เอกสารดาวน์โหลด
102 ดาวน์โหลด
139 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
24 มิถุนายน 2562 366/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
78 ดาวน์โหลด
140 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 150/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70 ดาวน์โหลด
141 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 282/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
194 ดาวน์โหลด
142 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
18 มิถุนายน 2562 177/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
41 ดาวน์โหลด
143 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
18 มิถุนายน 2562 197/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
62 ดาวน์โหลด
144 พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
17 มิถุนายน 2562 207/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
74 ดาวน์โหลด
145 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
17 มิถุนายน 2562 171/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
86 ดาวน์โหลด
146 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 306/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
82 ดาวน์โหลด
147 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 531/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
473 ดาวน์โหลด
148 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 369/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
155 ดาวน์โหลด
149 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
7 มิถุนายน 2562 171/นาง นิชนันท์ เบิกบาน เอกสารดาวน์โหลด
100 ดาวน์โหลด
150 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 195/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
141 ดาวน์โหลด
151 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 422/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
169 ดาวน์โหลด
152 ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง
23 พฤษภาคม 2562 185/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
217 ดาวน์โหลด
153 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 146/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
81 ดาวน์โหลด
154 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 149/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
101 ดาวน์โหลด
155 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1225/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
408 ดาวน์โหลด
156 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 282/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
127 ดาวน์โหลด
157 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 454/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
200 ดาวน์โหลด
158 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
25 เมษายน 2562 146/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
597 ดาวน์โหลด
159 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 192/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
121 ดาวน์โหลด
160 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 165/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
115 ดาวน์โหลด
161 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 เมษายน 2562 168/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145 ดาวน์โหลด
162 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 354/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
113 ดาวน์โหลด
163 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 397/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
153 ดาวน์โหลด
164 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 298/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
205 ดาวน์โหลด
165 ประกาศ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2562 187/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
102 ดาวน์โหลด
166 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 182/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
93 ดาวน์โหลด
167 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 174/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
97 ดาวน์โหลด
168 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส้วมนักเรียนชาย-หญิง 6 ที่นั่ง)
21 มีนาคม 2562 170/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
83 ดาวน์โหลด
169 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน)
20 มีนาคม 2562 189/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130 ดาวน์โหลด
170 ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบ KWL – Plus รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางยุพิน โสพัฒน์ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 275/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
709 ดาวน์โหลด
171 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพินิจสาร โดย นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 192/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
108 ดาวน์โหลด
172 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 129/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
91 ดาวน์โหลด
173 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 171/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
129 ดาวน์โหลด
174 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 350/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
111 ดาวน์โหลด
175 เค้าโครงแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
15 มีนาคม 2562 263/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
482 ดาวน์โหลด
176 ร่างคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 62
13 มีนาคม 2562 209/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
81 ดาวน์โหลด
177 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 418/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
205 ดาวน์โหลด
178 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 206/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
79 ดาวน์โหลด
179 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 221/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
176 ดาวน์โหลด
180 เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561
17 กุมภาพันธ์ 2562 254/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
732 ดาวน์โหลด
181 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59
17 กุมภาพันธ์ 2562 223/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
865 ดาวน์โหลด
182 สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2562 228/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
278 ดาวน์โหลด
183 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 287/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
190 ดาวน์โหลด
184 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 322/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
271 ดาวน์โหลด
185 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 244/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
156 ดาวน์โหลด
186 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 211/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
78 ดาวน์โหลด
187 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 892/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
549 ดาวน์โหลด
188 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 202/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
119 ดาวน์โหลด
189 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 206/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
144 ดาวน์โหลด
190 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 268/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
377 ดาวน์โหลด
191 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 220/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
214 ดาวน์โหลด
192 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 289/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
100 ดาวน์โหลด
193 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 260/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
201 ดาวน์โหลด
194 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 195/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
142 ดาวน์โหลด
195 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 433/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
362 ดาวน์โหลด
196 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 187/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
137 ดาวน์โหลด
197 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 458/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
396 ดาวน์โหลด
198 อธิบายแบบ ปค.5
25 ธันวาคม 2561 393/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
223 ดาวน์โหลด
199 อธิบายแบบ ปค.4
25 ธันวาคม 2561 262/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
158 ดาวน์โหลด
200 อธิบายแบบ ปค.1
25 ธันวาคม 2561 326/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
166 ดาวน์โหลด
201 แบบ ปค. 5
25 ธันวาคม 2561 300/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
455 ดาวน์โหลด
202 แบบ ปค. 4
25 ธันวาคม 2561 353/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
157 ดาวน์โหลด
203 แบบ ปค. 1
25 ธันวาคม 2561 339/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
197 ดาวน์โหลด
204 แบบ ติดตาม ปอ.3
25 ธันวาคม 2561 333/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
293 ดาวน์โหลด
205 รายละเอียดและหลักฐานประกอบการส่งใช้เงิน
18 ธันวาคม 2561 198/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
434 ดาวน์โหลด
206 โลโก้ ติดถ้วยรางวัล
18 ธันวาคม 2561 196/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
129 ดาวน์โหลด
207 ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมา์ ครั้งที่ 10"
17 ธันวาคม 2561 249/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
142 ดาวน์โหลด
208 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 232/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
158 ดาวน์โหลด
209 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
17 ธันวาคม 2561 231/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
236 ดาวน์โหลด
210 สูจิบัตรเทเบิลเทนนิส
17 ธันวาคม 2561 209/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
151 ดาวน์โหลด
211 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาล 5 คน
17 ธันวาคม 2561 214/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
114 ดาวน์โหลด
212 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อนุบาล
16 ธันวาคม 2561 189/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
111 ดาวน์โหลด
213 สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
16 ธันวาคม 2561 180/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
143 ดาวน์โหลด
214 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 323/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
145 ดาวน์โหลด
215 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561
16 ธันวาคม 2561 230/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
212 ดาวน์โหลด
216 โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล
16 ธันวาคม 2561 161/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
104 ดาวน์โหลด
217 ตารางการฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 152/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
101 ดาวน์โหลด
218 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
15 ธันวาคม 2561 162/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
124 ดาวน์โหลด
219 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี
15 ธันวาคม 2561 161/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
102 ดาวน์โหลด
220 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 156/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
103 ดาวน์โหลด
221 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ปรับแก้
15 ธันวาคม 2561 157/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
115 ดาวน์โหลด
222 กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม 2561 181/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
237 ดาวน์โหลด
223 ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
14 ธันวาคม 2561 150/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
106 ดาวน์โหลด
224 ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 131/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
103 ดาวน์โหลด
225 ตารางการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 149/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
140 ดาวน์โหลด
226 สุจิบัตรกีฬาเปตอง
14 ธันวาคม 2561 207/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
200 ดาวน์โหลด
227 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จตุรมิตร
14 ธันวาคม 2561 164/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
125 ดาวน์โหลด
228 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 4332/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
1050 ดาวน์โหลด
229 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 342/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
171 ดาวน์โหลด
230 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 227/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
280 ดาวน์โหลด
231 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
13 ธันวาคม 2561 234/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
187 ดาวน์โหลด
232 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 250/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
177 ดาวน์โหลด
233 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 226/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
188 ดาวน์โหลด
234 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 296/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
302 ดาวน์โหลด
235 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 264/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
186 ดาวน์โหลด
236 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 212/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
100 ดาวน์โหลด
237 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 211/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
110 ดาวน์โหลด
238 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 282/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
225 ดาวน์โหลด
239 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 222/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
156 ดาวน์โหลด
240 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 245/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
107 ดาวน์โหลด
241 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 231/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
170 ดาวน์โหลด
242 เลขที่เกียรติบัตรคณะกรรมการและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 277/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
224 ดาวน์โหลด
243 ฟอร์มเกียรติบัตร ( ตัวอย่าง) การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 246/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
303 ดาวน์โหลด
244 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 373/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
401 ดาวน์โหลด
245 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 416/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
300 ดาวน์โหลด
246 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 303/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
223 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 Email: sskedu3304@gmail.com

  

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook