เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 แบบเบิกเงินประกันสัญญา
5 พฤษภาคม 2565 23/นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน แบบฟอร์มต่างๆ
12 ดาวน์โหลด
2 แบบขอมีบัตรประจำตัว
8 ธันวาคม 2564 232/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
97 ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มการรื้อถอน
16 กันยายน 2564 157/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
61 ดาวน์โหลด
4 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
16 กันยายน 2564 196/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
109 ดาวน์โหลด
5 แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
16 กันยายน 2564 144/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
65 ดาวน์โหลด
6 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
16 กันยายน 2564 145/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
94 ดาวน์โหลด
7 หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
16 กันยายน 2564 127/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
57 ดาวน์โหลด
8 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
16 กันยายน 2564 168/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
85 ดาวน์โหลด
9 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์
16 กันยายน 2564 133/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
64 ดาวน์โหลด
10 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
16 กันยายน 2564 131/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
54 ดาวน์โหลด
11 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ
16 กันยายน 2564 131/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
53 ดาวน์โหลด
12 หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
16 กันยายน 2564 102/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
53 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
16 กันยายน 2564 98/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
75 ดาวน์โหลด
14 สัญญายืมเงิน
16 กันยายน 2564 81/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
53 ดาวน์โหลด
15 แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ
16 กันยายน 2564 81/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
46 ดาวน์โหลด
16 แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน(แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
16 กันยายน 2564 81/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
44 ดาวน์โหลด
17 แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
16 กันยายน 2564 72/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
45 ดาวน์โหลด
18 แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )
16 กันยายน 2564 72/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
48 ดาวน์โหลด
19 รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
16 กันยายน 2564 102/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
51 ดาวน์โหลด
20 รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
16 กันยายน 2564 76/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
52 ดาวน์โหลด
21 แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
16 กันยายน 2564 71/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
52 ดาวน์โหลด
22 การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
16 กันยายน 2564 84/อมร ศรีอนันต์ แบบฟอร์มต่างๆ
44 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By SSK4.GO.TH