เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 มิถุนายน 2562 26/นาง วิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ เอกสารดาวน์โหลด
4 ดาวน์โหลด
2 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
18 มิถุนายน 2562 21/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
6 ดาวน์โหลด
3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
18 มิถุนายน 2562 25/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
9 ดาวน์โหลด
4 พระราชกฤษฎีกา คชจ. ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
17 มิถุนายน 2562 31/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
15 ดาวน์โหลด
5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
17 มิถุนายน 2562 36/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
13 ดาวน์โหลด
6 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
7 มิถุนายน 2562 25/นาง นิชนันท์ เบิกบาน เอกสารดาวน์โหลด
9 ดาวน์โหลด
7 ตัวอย่างการนำฝาก ถอนเงินโครงการอาหารกลาง
23 พฤษภาคม 2562 45/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
22 ดาวน์โหลด
8 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 34/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
21 ดาวน์โหลด
9 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พฤษภาคม 2562 29/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
12 ดาวน์โหลด
10 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
25 เมษายน 2562 33/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
13 ดาวน์โหลด
11 ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบ KWL – Plus รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางยุพิน โสพัฒน์ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 107/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
70 ดาวน์โหลด
12 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพินิจสาร โดย นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 85/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
34 ดาวน์โหลด
13 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 39/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
15 ดาวน์โหลด
14 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 77/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
53 ดาวน์โหลด
15 เค้าโครงแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
15 มีนาคม 2562 163/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
340 ดาวน์โหลด
16 ร่างคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 62
13 มีนาคม 2562 111/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
44 ดาวน์โหลด
17 เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561
17 กุมภาพันธ์ 2562 133/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
121 ดาวน์โหลด
18 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59
17 กุมภาพันธ์ 2562 120/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
45 ดาวน์โหลด
19 สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2562 115/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
53 ดาวน์โหลด
20 รายละเอียดและหลักฐานประกอบการส่งใช้เงิน
18 ธันวาคม 2561 107/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
126 ดาวน์โหลด
21 โลโก้ ติดถ้วยรางวัล
18 ธันวาคม 2561 93/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
50 ดาวน์โหลด
22 ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมา์ ครั้งที่ 10"
17 ธันวาคม 2561 128/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
94 ดาวน์โหลด
23 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
17 ธันวาคม 2561 128/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
124 ดาวน์โหลด
24 สูจิบัตรเทเบิลเทนนิส
17 ธันวาคม 2561 93/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
90 ดาวน์โหลด
25 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาล 5 คน
17 ธันวาคม 2561 84/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
54 ดาวน์โหลด
26 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อนุบาล
16 ธันวาคม 2561 87/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
65 ดาวน์โหลด
27 สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
16 ธันวาคม 2561 90/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
87 ดาวน์โหลด
28 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561
16 ธันวาคม 2561 126/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
142 ดาวน์โหลด
29 โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล
16 ธันวาคม 2561 65/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
39 ดาวน์โหลด
30 ตารางการฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 60/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
57 ดาวน์โหลด
31 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
15 ธันวาคม 2561 69/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
42 ดาวน์โหลด
32 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี
15 ธันวาคม 2561 62/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
45 ดาวน์โหลด
33 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 65/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
50 ดาวน์โหลด
34 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ปรับแก้
15 ธันวาคม 2561 61/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
44 ดาวน์โหลด
35 กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม 2561 94/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
99 ดาวน์โหลด
36 ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
14 ธันวาคม 2561 51/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
46 ดาวน์โหลด
37 ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 58/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
28 ดาวน์โหลด
38 ตารางการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 59/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
61 ดาวน์โหลด
39 สุจิบัตรกีฬาเปตอง
14 ธันวาคม 2561 106/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
125 ดาวน์โหลด
40 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จตุรมิตร
14 ธันวาคม 2561 59/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
54 ดาวน์โหลด
41 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
13 ธันวาคม 2561 141/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
95 ดาวน์โหลด
42 เลขที่เกียรติบัตรคณะกรรมการและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 153/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
153 ดาวน์โหลด
43 ฟอร์มเกียรติบัตร ( ตัวอย่าง) การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 121/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
142 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook