เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 2/2565
6 พฤษภาคม 2565 100/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
72 ดาวน์โหลด
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
26 เมษายน 2565 42/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
12 ดาวน์โหลด
3 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 1/2565
8 เมษายน 2565 168/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
87 ดาวน์โหลด
4 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
8 เมษายน 2565 174/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
37 ดาวน์โหลด
5 เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
4 เมษายน 2565 58/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
18 ดาวน์โหลด
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับย้าย รับโอน การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการอื่น ไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
4 เมษายน 2565 192/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
53 ดาวน์โหลด
7 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) สัง
25 มีนาคม 2565 154/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
19 ดาวน์โหลด
8 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่องแก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
24 มีนาคม 2565 2452/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
330 ดาวน์โหลด
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอน การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการอื่น ไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลา่กรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
23 มีนาคม 2565 194/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
48 ดาวน์โหลด
10 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
23 มีนาคม 2565 43/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
29 ดาวน์โหลด
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
21 มีนาคม 2565 4960/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
651 ดาวน์โหลด
12 ประกาศ กำหนดสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
9 มีนาคม 2565 4610/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
240 ดาวน์โหลด
13 รับย้ายโอนการเปลี่ยนตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
9 มีนาคม 2565 302/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
64 ดาวน์โหลด
14 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
9 มีนาคม 2565 152/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
26 ดาวน์โหลด
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565 119/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
24 ดาวน์โหลด
16 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2565 160/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
36 ดาวน์โหลด
17 เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9 กุมภาพันธ์ 2565 553/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
107 ดาวน์โหลด
18 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัด
3 กุมภาพันธ์ 2565 79/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
35 ดาวน์โหลด
19 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์
27 มกราคม 2565 144/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
32 ดาวน์โหลด
20 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
17 มกราคม 2565 301/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
70 ดาวน์โหลด
21 การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
13 มกราคม 2565 562/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
105 ดาวน์โหลด
22 ประกาศ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 256
10 มกราคม 2565 3213/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
388 ดาวน์โหลด
23 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 4/2564
29 ธันวาคม 2564 273/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
139 ดาวน์โหลด
24 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565
22 ธันวาคม 2564 1207/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
306 ดาวน์โหลด
25 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 3/2564
24 พฤศจิกายน 2564 392/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
154 ดาวน์โหลด
26 รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 A.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
15 พฤศจิกายน 2564 145/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
760 ดาวน์โหลด
27 รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการตัตเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
15 พฤศจิกายน 2564 127/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
90 ดาวน์โหลด
28 แผนเผชิญเหตุ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3 พฤศจิกายน 2564 138/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
136 ดาวน์โหลด
29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
23 สิงหาคม 2564 432/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
67 ดาวน์โหลด
30 แบบสำรวจการได้รับวัคซีนโควิด-19 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
19 สิงหาคม 2564 309/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
126 ดาวน์โหลด
31 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(1) ศึกษานิเทศก์
2 สิงหาคม 2564 571/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
106 ดาวน์โหลด
32 ประกาศ เรื่อง การรับย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
20 กรกฏาคม 2564 351/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
122 ดาวน์โหลด
33 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 (ในเขต)
30 มิถุนายน 2564 417/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
232 ดาวน์โหลด
34 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564
30 มิถุนายน 2564 228/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
177 ดาวน์โหลด
35 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19 พ.ค. 2564 ประชุมผ่าน แอปพลิเคชั่น ZOOM
17 พฤษภาคม 2564 352/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
162 ดาวน์โหลด
36 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
23 เมษายน 2564 422/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
218 ดาวน์โหลด
37 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564
1 เมษายน 2564 433/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
370 ดาวน์โหลด
38 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 มีนาคม 2564 443/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
112 ดาวน์โหลด
39 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์การรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
22 มีนาคม 2564 362/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
112 ดาวน์โหลด
40 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการอื่น เพื่อรับย้าย รับโอน เปลี่ยนตำแหน่งไปแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
22 มีนาคม 2564 343/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
473 ดาวน์โหลด
41 การเปลี่ยนตำแหน่งและรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)
18 กุมภาพันธ์ 2564 605/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
177 ดาวน์โหลด
42 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
2 กุมภาพันธ์ 2564 402/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
171 ดาวน์โหลด
43 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 1043/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
586 ดาวน์โหลด
44 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น "ครูหัวใจทองคำ" ประจำปี พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 860/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
384 ดาวน์โหลด
45 ประกาศตำแหน่งว่าผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
18 มกราคม 2564 358/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
236 ดาวน์โหลด
46 แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากาลังครูของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 มิย.63)
8 มกราคม 2564 348/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
171 ดาวน์โหลด
47 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
4 มกราคม 2564 2998/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
898 ดาวน์โหลด
48 ประกาศ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 ธันวาคม 2563 972/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
376 ดาวน์โหลด
49 ให้รายงานรางวัลดีเด่นประกอบการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
8 กันยายน 2563 281/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
149 ดาวน์โหลด
50 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์
1 กันยายน 2563 655/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
321 ดาวน์โหลด
51 เกียรติบัตรปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ผ่าน Appilcation True Vroom ประจำปี พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 276/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
196 ดาวน์โหลด
52 รับสมัครรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 สิงหาคม 2563 508/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
164 ดาวน์โหลด
53 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563 398/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
266 ดาวน์โหลด
54 ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2 กรกฏาคม 2563 1488/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
282 ดาวน์โหลด
55 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 8 กรฎาคม 2563
1 กรกฏาคม 2563 440/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
469 ดาวน์โหลด
56 ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
30 มิถุนายน 2563 520/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
187 ดาวน์โหลด
57 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
12 มิถุนายน 2563 416/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
99 ดาวน์โหลด
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 310/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
683 ดาวน์โหลด
59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 474/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
316 ดาวน์โหลด
60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 400/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
296 ดาวน์โหลด
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 354/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
190 ดาวน์โหลด
62 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
29 พฤษภาคม 2563 278/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
192 ดาวน์โหลด
63 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (ฉบับแก้ไข)
29 พฤษภาคม 2563 347/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
486 ดาวน์โหลด
64 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างจากงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
26 พฤษภาคม 2563 373/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
178 ดาวน์โหลด
65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 พฤษภาคม 2563 416/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
129 ดาวน์โหลด
66 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 พฤษภาคม 2563 465/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
346 ดาวน์โหลด
67 การรับสมัครข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมารรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
15 พฤษภาคม 2563 490/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
226 ดาวน์โหลด
68 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
7 พฤษภาคม 2563 732/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
223 ดาวน์โหลด
69 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
29 เมษายน 2563 481/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
597 ดาวน์โหลด
70 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 เมษายน 2563 440/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
246 ดาวน์โหลด
71 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563 674/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
433 ดาวน์โหลด
72 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 415/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
316 ดาวน์โหลด
73 ประกาศ การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
31 มีนาคม 2563 651/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
321 ดาวน์โหลด
74 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 437/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
258 ดาวน์โหลด
75 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 498/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
250 ดาวน์โหลด
76 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 435/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
184 ดาวน์โหลด
77 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
7 มีนาคม 2563 441/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
149 ดาวน์โหลด
78 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
5 มีนาคม 2563 467/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
196 ดาวน์โหลด
79 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5 มีนาคม 2563 839/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
454 ดาวน์โหลด
80 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 มีนาคม.63
4 มีนาคม 2563 469/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
320 ดาวน์โหลด
81 ปฎิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 419/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
577 ดาวน์โหลด
82 ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563 297/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
197 ดาวน์โหลด
83 ประกาศเรื่อง การรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 กุมภาพันธ์ 2563 1165/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
538 ดาวน์โหลด
84 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2563
3 กุมภาพันธ์ 2563 432/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
218 ดาวน์โหลด
85 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 1674/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
544 ดาวน์โหลด
86 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 786/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
523 ดาวน์โหลด
87 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 มกราคม 2563 2900/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
734 ดาวน์โหลด
88 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2563 1859/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
702 ดาวน์โหลด
89 ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
24 ธันวาคม 2562 760/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
473 ดาวน์โหลด
90 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
29 พฤศจิกายน 2562 609/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
435 ดาวน์โหลด
91 แผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปี
24 ตุลาคม 2562 409/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
185 ดาวน์โหลด
92 แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
24 ตุลาคม 2562 307/นางสาว สิริณรัฐ คันศร หนังสือราชการจาก สพป.
232 ดาวน์โหลด
93 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
19 ตุลาคม 2562 464/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
224 ดาวน์โหลด
94 การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น
11 ตุลาคม 2562 411/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
201 ดาวน์โหลด
95 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562 319/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
144 ดาวน์โหลด
96 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562
11 ตุลาคม 2562 539/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
467 ดาวน์โหลด
97 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 771/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
183 ดาวน์โหลด
98 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 464/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
310 ดาวน์โหลด
99 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 756/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
458 ดาวน์โหลด
100 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 763/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
373 ดาวน์โหลด
101 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 661/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
179 ดาวน์โหลด
102 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 449/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
154 ดาวน์โหลด
103 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 454/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
354 ดาวน์โหลด
104 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 1605/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
622 ดาวน์โหลด
105 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 626/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
311 ดาวน์โหลด
106 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 408/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
274 ดาวน์โหลด
107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 669/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
223 ดาวน์โหลด
108 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1502/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
417 ดาวน์โหลด
109 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 526/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
169 ดาวน์โหลด
110 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 548/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
210 ดาวน์โหลด
111 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 459/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
336 ดาวน์โหลด
112 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 595/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
253 ดาวน์โหลด
113 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 445/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
267 ดาวน์โหลด
114 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 466/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
295 ดาวน์โหลด
115 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 484/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
366 ดาวน์โหลด
116 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 457/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
232 ดาวน์โหลด
117 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 372/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
139 ดาวน์โหลด
118 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 1044/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
581 ดาวน์โหลด
119 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 405/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
202 ดาวน์โหลด
120 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 444/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
202 ดาวน์โหลด
121 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 444/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
671 ดาวน์โหลด
122 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 445/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
320 ดาวน์โหลด
123 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 410/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
283 ดาวน์โหลด
124 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 359/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
469 ดาวน์โหลด
125 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 591/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
455 ดาวน์โหลด
126 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 382/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
244 ดาวน์โหลด
127 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 644/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
613 ดาวน์โหลด
128 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 411/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
235 ดาวน์โหลด
129 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 507/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
225 ดาวน์โหลด
130 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 6680/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
1352 ดาวน์โหลด
131 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 412/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
249 ดาวน์โหลด
132 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 466/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
276 ดาวน์โหลด
133 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 460/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
424 ดาวน์โหลด
134 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 498/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
246 ดาวน์โหลด
135 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 376/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
158 ดาวน์โหลด
136 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 427/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
197 ดาวน์โหลด
137 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 502/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
272 ดาวน์โหลด
138 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 400/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
244 ดาวน์โหลด
139 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 440/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
155 ดาวน์โหลด
140 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 381/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
228 ดาวน์โหลด
141 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 593/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
478 ดาวน์โหลด
142 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 653/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
417 ดาวน์โหลด
143 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 519/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
587 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By SSK4.GO.TH