เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
23 เมษายน 2564 58/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
46 ดาวน์โหลด
2 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564
1 เมษายน 2564 187/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
164 ดาวน์โหลด
3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 มีนาคม 2564 144/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
17 ดาวน์โหลด
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์การรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
22 มีนาคม 2564 189/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
37 ดาวน์โหลด
5 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการอื่น เพื่อรับย้าย รับโอน เปลี่ยนตำแหน่งไปแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
22 มีนาคม 2564 134/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
33 ดาวน์โหลด
6 การเปลี่ยนตำแหน่งและรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)
18 กุมภาพันธ์ 2564 422/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
102 ดาวน์โหลด
7 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
2 กุมภาพันธ์ 2564 194/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
59 ดาวน์โหลด
8 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 755/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
198 ดาวน์โหลด
9 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น "ครูหัวใจทองคำ" ประจำปี พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 490/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
158 ดาวน์โหลด
10 ประกาศตำแหน่งว่าผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
18 มกราคม 2564 189/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
157 ดาวน์โหลด
11 แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากาลังครูของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 มิย.63)
8 มกราคม 2564 199/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
91 ดาวน์โหลด
12 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
4 มกราคม 2564 2549/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
739 ดาวน์โหลด
13 ประกาศ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 ธันวาคม 2563 690/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
274 ดาวน์โหลด
14 ให้รายงานรางวัลดีเด่นประกอบการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
8 กันยายน 2563 132/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
82 ดาวน์โหลด
15 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์
1 กันยายน 2563 435/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
207 ดาวน์โหลด
16 เกียรติบัตรปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ผ่าน Appilcation True Vroom ประจำปี พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 160/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
75 ดาวน์โหลด
17 รับสมัครรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 สิงหาคม 2563 334/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
58 ดาวน์โหลด
18 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563 256/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
194 ดาวน์โหลด
19 ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2 กรกฏาคม 2563 755/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
118 ดาวน์โหลด
20 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 8 กรฎาคม 2563
1 กรกฏาคม 2563 301/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
292 ดาวน์โหลด
21 ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
30 มิถุนายน 2563 376/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
148 ดาวน์โหลด
22 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
12 มิถุนายน 2563 234/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
49 ดาวน์โหลด
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 195/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
105 ดาวน์โหลด
24 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 284/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
212 ดาวน์โหลด
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 268/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
217 ดาวน์โหลด
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 193/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
120 ดาวน์โหลด
27 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
29 พฤษภาคม 2563 140/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
119 ดาวน์โหลด
28 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (ฉบับแก้ไข)
29 พฤษภาคม 2563 198/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
282 ดาวน์โหลด
29 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างจากงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
26 พฤษภาคม 2563 227/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
97 ดาวน์โหลด
30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 พฤษภาคม 2563 233/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
68 ดาวน์โหลด
31 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 พฤษภาคม 2563 287/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
183 ดาวน์โหลด
32 การรับสมัครข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมารรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
15 พฤษภาคม 2563 310/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
155 ดาวน์โหลด
33 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
7 พฤษภาคม 2563 506/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
141 ดาวน์โหลด
34 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
29 เมษายน 2563 305/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
443 ดาวน์โหลด
35 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 เมษายน 2563 234/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
153 ดาวน์โหลด
36 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563 463/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
307 ดาวน์โหลด
37 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 285/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
205 ดาวน์โหลด
38 ประกาศ การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
31 มีนาคม 2563 357/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
214 ดาวน์โหลด
39 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 266/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
188 ดาวน์โหลด
40 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 307/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
197 ดาวน์โหลด
41 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 227/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
131 ดาวน์โหลด
42 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
7 มีนาคม 2563 312/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
106 ดาวน์โหลด
43 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
5 มีนาคม 2563 342/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
113 ดาวน์โหลด
44 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5 มีนาคม 2563 706/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
349 ดาวน์โหลด
45 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 มีนาคม.63
4 มีนาคม 2563 354/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
226 ดาวน์โหลด
46 ปฎิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 277/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
516 ดาวน์โหลด
47 ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563 174/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
137 ดาวน์โหลด
48 ประกาศเรื่อง การรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 กุมภาพันธ์ 2563 1036/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
453 ดาวน์โหลด
49 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2563
3 กุมภาพันธ์ 2563 300/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
149 ดาวน์โหลด
50 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 1483/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
468 ดาวน์โหลด
51 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 558/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
468 ดาวน์โหลด
52 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 มกราคม 2563 2265/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
647 ดาวน์โหลด
53 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2563 1567/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
649 ดาวน์โหลด
54 ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
24 ธันวาคม 2562 606/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
381 ดาวน์โหลด
55 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
29 พฤศจิกายน 2562 462/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
378 ดาวน์โหลด
56 แผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปี
24 ตุลาคม 2562 286/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
136 ดาวน์โหลด
57 แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
24 ตุลาคม 2562 194/นางสาว สิริณรัฐ คันศร หนังสือราชการจาก สพป.
141 ดาวน์โหลด
58 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
19 ตุลาคม 2562 351/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
179 ดาวน์โหลด
59 การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น
11 ตุลาคม 2562 201/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
134 ดาวน์โหลด
60 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562 175/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
83 ดาวน์โหลด
61 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562
11 ตุลาคม 2562 382/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
313 ดาวน์โหลด
62 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 581/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
133 ดาวน์โหลด
63 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 327/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
227 ดาวน์โหลด
64 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 611/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
401 ดาวน์โหลด
65 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 597/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
305 ดาวน์โหลด
66 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 451/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
141 ดาวน์โหลด
67 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 295/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
87 ดาวน์โหลด
68 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 331/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
227 ดาวน์โหลด
69 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 808/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
515 ดาวน์โหลด
70 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 437/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
213 ดาวน์โหลด
71 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 252/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
181 ดาวน์โหลด
72 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 492/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
187 ดาวน์โหลด
73 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1302/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
410 ดาวน์โหลด
74 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 357/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
142 ดาวน์โหลด
75 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 438/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
170 ดาวน์โหลด
76 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 355/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
262 ดาวน์โหลด
77 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 501/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
221 ดาวน์โหลด
78 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 287/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
211 ดาวน์โหลด
79 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 358/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
232 ดาวน์โหลด
80 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 390/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
305 ดาวน์โหลด
81 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 302/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
182 ดาวน์โหลด
82 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 268/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
98 ดาวน์โหลด
83 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 945/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
566 ดาวน์โหลด
84 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 279/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
148 ดาวน์โหลด
85 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 252/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
161 ดาวน์โหลด
86 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 337/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
456 ดาวน์โหลด
87 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 302/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
266 ดาวน์โหลด
88 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 303/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
233 ดาวน์โหลด
89 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 266/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
166 ดาวน์โหลด
90 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 509/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
392 ดาวน์โหลด
91 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 238/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
172 ดาวน์โหลด
92 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 524/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
496 ดาวน์โหลด
93 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 308/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
183 ดาวน์โหลด
94 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 383/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
173 ดาวน์โหลด
95 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 4995/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
1134 ดาวน์โหลด
96 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 302/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
204 ดาวน์โหลด
97 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 328/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
215 ดาวน์โหลด
98 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 336/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
334 ดาวน์โหลด
99 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 336/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
205 ดาวน์โหลด
100 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 288/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
120 ดาวน์โหลด
101 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 287/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
139 ดาวน์โหลด
102 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 372/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
229 ดาวน์โหลด
103 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 270/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
176 ดาวน์โหลด
104 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 328/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
118 ดาวน์โหลด
105 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 299/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
193 ดาวน์โหลด
106 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 468/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
429 ดาวน์โหลด
107 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 463/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
335 ดาวน์โหลด
108 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 374/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
254 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook