เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน มี.ค.65
20 เมษายน 2565 26/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
19 ดาวน์โหลด
2 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
15 มีนาคม 2565 63/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
45 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565
4 มีนาคม 2565 49/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
32 ดาวน์โหลด
4 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564
4 มีนาคม 2565 44/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
33 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
4 มีนาคม 2565 39/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
26 ดาวน์โหลด
6 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564
4 มีนาคม 2565 39/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
22 ดาวน์โหลด
7 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564
21 ตุลาคม 2564 129/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
49 ดาวน์โหลด
8 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564
12 ตุลาคม 2564 183/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
51 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564
14 กันยายน 2564 160/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
63 ดาวน์โหลด
10 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564
11 สิงหาคม 2564 178/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
68 ดาวน์โหลด
11 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564
14 กรกฏาคม 2564 198/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
77 ดาวน์โหลด
12 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564
14 กรกฏาคม 2564 202/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
64 ดาวน์โหลด
13 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564
14 พฤษภาคม 2564 240/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
116 ดาวน์โหลด
14 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564
19 เมษายน 2564 266/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
96 ดาวน์โหลด
15 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
12 มีนาคม 2564 291/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
121 ดาวน์โหลด
16 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564 365/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
126 ดาวน์โหลด
17 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563
17 มกราคม 2564 344/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
171 ดาวน์โหลด
18 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
22 ธันวาคม 2563 375/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
122 ดาวน์โหลด
19 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 321/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
175 ดาวน์โหลด
20 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 273/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
143 ดาวน์โหลด
21 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 276/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
158 ดาวน์โหลด
22 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 260/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
124 ดาวน์โหลด
23 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15 มิถุนายน 2563 296/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
140 ดาวน์โหลด
24 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
15 มิถุนายน 2563 280/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
121 ดาวน์โหลด
25 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 458/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
162 ดาวน์โหลด
26 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 403/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
147 ดาวน์โหลด
27 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 397/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
191 ดาวน์โหลด
28 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 339/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
191 ดาวน์โหลด
29 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 338/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
135 ดาวน์โหลด
30 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 397/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
165 ดาวน์โหลด
31 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 414/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
123 ดาวน์โหลด
32 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 431/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
189 ดาวน์โหลด
33 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 463/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
214 ดาวน์โหลด
34 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 520/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
130 ดาวน์โหลด
35 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 462/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
156 ดาวน์โหลด
36 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 707/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
260 ดาวน์โหลด
37 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 551/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
194 ดาวน์โหลด
38 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 570/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
207 ดาวน์โหลด
39 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 408/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
151 ดาวน์โหลด
40 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 467/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
170 ดาวน์โหลด
41 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 525/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
267 ดาวน์โหลด
42 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 438/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
365 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By SSK4.GO.TH