เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการรายการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 พฤษภาคม 2565 11/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
10 ดาวน์โหลด
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 พฤษภาคม 2565 11/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
13 ดาวน์โหลด
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการรายการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 พฤษภาคม 2565 11/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
11 ดาวน์โหลด
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 2557 ประจำปีงบประมาณ 2564
4 สิงหาคม 2564 167/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
81 ดาวน์โหลด
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2564
4 สิงหาคม 2564 154/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
85 ดาวน์โหลด
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 กรกฏาคม 2564 159/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
104 ดาวน์โหลด
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 กรกฏาคม 2564 144/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
98 ดาวน์โหลด
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564
29 กรกฏาคม 2564 185/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
75 ดาวน์โหลด
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
4 กุมภาพันธ์ 2564 289/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
116 ดาวน์โหลด
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนและรั้ว ปีงบประมาณ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564 266/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122 ดาวน์โหลด
11 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 กันยายน 2563 392/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132 ดาวน์โหลด
12 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 361/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
133 ดาวน์โหลด
13 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 สิงหาคม 2563 333/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142 ดาวน์โหลด
14 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 สิงหาคม 2563 248/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
143 ดาวน์โหลด
15 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มิถุนายน 2563 269/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
124 ดาวน์โหลด
16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31 มกราคม 2563 318/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
213 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By SSK4.GO.TH