เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
4 กุมภาพันธ์ 2564 62/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
29 ดาวน์โหลด
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนและรั้ว ปีงบประมาณ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564 58/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ดาวน์โหลด
3 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 กันยายน 2563 126/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
47 ดาวน์โหลด
4 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 102/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
56 ดาวน์โหลด
5 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 สิงหาคม 2563 97/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
54 ดาวน์โหลด
6 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 สิงหาคม 2563 94/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
44 ดาวน์โหลด
7 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มิถุนายน 2563 160/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
75 ดาวน์โหลด
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31 มกราคม 2563 190/อมร ศรีอนันต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook