นาย พลกฤต บุตรอุดม

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นาย ยุทธพงษ์ มิ่งขวัญ

งานอาคารสถานที่ งานประสาน

นาง วิชุดาภรณ์ อนุรักษ์

งานธุรการ งานมาตรฐานเขต

นาย สุวัฒนา จารุวงศ์

งานธุรการ การประชุม

นาย ศักดิ์นรินทร์ เกษหงษ์

ช่างพัสดุ 4 พนักงานขับรถ

นาย เสฎฐพล คันศร

นักการภารโรง พนักงานขับรถ

นางสาว ธัญภัส พันธ์ทอง

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวนิภาพร ศรีไหม

งานแม่บ้านสำนักงาน

นาย ประพฤติชอบ คามินทร์

ยามรักษาความปลอดภัย