นาย กิตติพัทธ์ รัตนาฆพิมพ์

งานเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

นาง นุทจะดี พันลำจันทร์

งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

นาง นันทนา พานเงิน

งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ งานทะเบียนประวัติ

นางสาว อุมาภรณ์ ทองมี

การรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

นาง นันทนา บุญรินทร์

งานวิทยะฐานะบุคลากรทางการศึกษา

นาย ชยพล อัมภรัตน์

งานรับย้ายข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา

นาง สุชัญญา รักษาวงษ์

งานข้อมูลภาครัฐ