นาง ธัญรดา บุญโต

ผู้อำนวยการกลุ่ม และงานกองทุน กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน

นาง ชาลินี เชื้อทอง

งาน ปพ. การรับนักเรียน

นางสาว ธนิทอร หอมพันธ์

งานด้านยาเสพติด

นางสาว รัชฎา ศรีสด

นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา