นาง รุ่งนภา งามสง่า

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาว สุภัชญา สาวันดี

งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การนำเสนอ เผยแพร่และให้บริการ

ว่าที่ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์

งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงานธุรการ