ทำเนียบบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสาน แก้วกัณหา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล
ศึกษานิเทศก์
นายสมเกียรติ ไกรยา
ศึกษานิเทศก์
นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา
ศึกษานิเทศก์
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร
ศึกษานิเทศก์
นางราตรี แทนคำ
ศึกษานิเทศก์
นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นายสหราช บุญไทย
ศึกษานิเทศก์
นายธานินทร์ แทนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางสุวรรณา สะอาด
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนฐมนภรณ์ เครือคำ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวบุษยภัค ธรรมสัตย์
ศึกษานิเทศก์
นายไผท คงศรีลา
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา
ศึกษานิเทศก์
นางสาวอภิญญา จำนงค์
ศึกษานิเทศก์
นางนวพร เชื้อจิตร
ศึกษานิเทศก์
นางมนฐิน จิรังดา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันทร์สุดา คำภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Scroll to Top