กลุ่มอำนวยการ

นายพลกฤต บุตรอุดม
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นายยุทธพงษ์ มิ่งขวัญ
นักจัดการงานทั่วไป
นางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายกัลญศักดิ์ รัตนาฆพิมพ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายสุวัฒนา จารุวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววริญญา โพธิ์กระสังข์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายศักดิ์นรินทร์ เกษหงษ์
ช่างพัสดุ 4
นางสาววรารัตน์ ลาธุลี
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร...
นางสาววรรณฤดี มะลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวนิภาพร ศรีไหม
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอา...
นางนารีรัตน์ ตีเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอา...
นางสาวอัญชลี ศรีไหม
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอา...
นายเสฎฐพล คันศร
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นายเฉลิมพล พงษ์พยุหะ
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นายประพฤติชอบ คามินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภ...
นายอุทิศ ปิติ
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภ...
Scroll to Top