Latest News
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดันผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

ทำเนียบผู้บริหาร

นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นายปรีชา จันทวี
นายปรีชา จันทวี
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นายยุทธนา พรทิพย์
นายยุทธนา พรทิพย์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ข้อมูลพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

จำนวนโรงเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนบุคลากร สพป.
0

นับถอยหลัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

สอบภาค ก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Days
Hours
Minutes
Seconds
ครบกำหนดวันสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สอบภาค ก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
Days
Hours
Minutes
Seconds
ครบกำหนดวันสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2567
Days
Hours
Minutes
Seconds
ครบกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT ปีงบประมาณ 2567)

 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 • ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 • E-Service
 • รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
 •  
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 •  
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 •  
 • แผนป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Visitor Counter

0 3 6 0 7 9
Users Today : 43
Views Today : 90
Views This Month : 16927
Views This Year : 85010
Total views : 94145
Scroll to Top