พันธกิจ (MISSION)

ข้อ 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อ 2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อ 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ข้อ 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ข้อ 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่

ข้อ 6. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

ข้อ 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล

เหมาะสมกับบริบท และส่งเสริมงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อ 8. ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

Scroll to Top