พันธกิจ   : MISSION

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
  2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
  4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้งขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางกรศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
  7. พัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
  8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  9. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

Loading

Scroll to Top