กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนุทจะดี พันลำจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสุรักษ์ อ้วนคำภา
นักทรัพยากรบุคคล
นางนันทนา บุญรินทร์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอุมาภรณ์ ทองมี
นักทรัพยากรบุคคล
นางนันทนา พานเงิน
นักทรัพยากรบุคคล
นายชยพล อัมภรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์
นักทรัพยากรบุคคล
Scroll to Top