กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนุทจะดี พันลำจันทร์
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสุรักษ์ อ้วนคำภา
นักทรัพยากรบุคคล
นางนันทนา บุญรินทร์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอุมาภรณ์ ทองมี
นักทรัพยากรบุคคล
นางนันทนา พานเงิน
นักทรัพยากรบุคคล
นายชยพล อัมภรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุเทพ เบิกบาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเ...
Scroll to Top