วิสัยทัศน์ (VISION)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

“องค์กรคุณภาพแห่งการเรียนรู้ สร้างคนดี มีความสุข สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน”

Scroll to Top