วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน”

Loading

Scroll to Top