กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางศุภานัน เส้นคราม
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสิริณรัฐ คันศร
นักวิชาการพัสดุ
นางศุภวรรณ ยงกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวดรุณวรรณ คำศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายบัญชา สีสาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวทิพวรรณ ลาดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวณภัชนันท์ อุ่นแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวปภัสวรรณ ทองไสล
ลูกจ้างชั่วคราว
นางนารินทร์ คำแสนราช
ลูกจ้างชั่วคราว
นางณัฐมาลี มิ่งขวัญ
ลูกจ้างชั่วคราว
Scroll to Top