กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางศุภานัน เส้นคราม
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสิริณรัฐ คันศร
นักวิชาการพัสดุ
นางศุภวรรณ ยงกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวดรุณวรรณ คำศรี
นายบัญชา สีสาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวทิพวรรณ ลาดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวณภัชนันท์ อุ่นแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวปภัสวรรณ ทองไสล
นางนารินทร์ คำแสนราช
นางณัฐมาลี มิ่งขวัญ
Scroll to Top