นางชญาดา  เจริญรักษ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ประวัติและผลงาน

  • ที่อยู่ที่ทำงาน

             ห้อง

             เบอร์ติดต่อ

              กลุ่มงาน

  • ด้านการศึกษา

              ปริญญาตรี

              ปริญญาโท

              ปริญญาเอก

  • ประสบการณ์การทำงาน
  • ผลงานด้านวิชาการ
  • การอบรม
  • ความชำนาญเชี่ยวชาญ
Scroll to Top