คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

Scroll to Top