เป้าประสงค์ (GOAL)

ข้อ 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบ

         ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ

         และหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

ข้อ 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อ

         เพื่อการมีงานทำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวในการ

         ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ข้อ 3.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

          จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล ของ

          กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์

ข้อ 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

         ด้านโอกาส ด้านคุณภาพการศึกษา และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

          เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อ 5. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติ และภัยคุกคาม

   ทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุข

   ภาวะที่ดี มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ข้อ 6. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้องกับ

         ศักยภาพ

ข้อ 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม

         ประเมินผลมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผล อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพ

          การศึกษา

ข้อ 8. โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

Scroll to Top