กลุ่มนโยบายและแผน

นางรุ่งอรุณ บุญไว
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นายพงษ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายฉัตรชัย เหมือนมาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววัฒนวรินทร์ บุญโต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา ดวงเสนาะ
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
Scroll to Top